Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvormange hukommelser har vi?

4 - Den sensoriske hukommelse, korttidshukommelsen, arbejdshukommelsen og langtidshukommelsen.

Hvormange enheder er korttidshukomelsen på?

7±2 enheder.

Hvilken eksperimentelle psykolog fandt ud af at korttidshukommelsen havde 7±2 enheder?

Ebbinghaus.

Hvilke to forskellige lagre kan langtidshukommelsen opdeles i?

Den explicite og den implicite.

Hvad er cues?

Ledetråde til hvordan man genkalder hukommelse.

Hvilken metode kan man anvende hvis man vil forøge korttidshukommelsens kapacitet?

Klumpning. (chunking)

Under den eksplicite hukommelse finder man...?

Episodisk- og Semantisk Hukommelse.

Under den implicite hukommelse finder man...?

Procedure-, perceptuel- og hukommelse for emotionelle reaktioner.

Er fortrængning, ifølge Freud, en myte eller en realitet?

Den er en realitet. Den findes i det ubevidste.

Indtryk fra omverdenen registreres først i denne hukommelse, men opbevares imidlertid kun i ganske kort tid (omkring et sekund) ?

Den sensoriske hukommelse.

Hvilken hukommelse registrere og opbevare synsindtryk?

Den visuelle hukommelse.

Hvilken amerikans psykolog skelnede mellem en primær og sekundær hukommelse?

William James.

Den primære hukommelse kan...?

Rumme det der sker i sekundet eller det sidste minut.

Den sekundære hukommelse kan...?

Rumme erindringer der er sket timer, dage, uger og år tilbage.

Hvad kræves der før de informationer vi har oplagret i korttidshukommelsen videreføres til langtidshukommelsen?

De skal have betydning eller interesse for os eller de skal gentages tilpas nok gange.