• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/38

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

38 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vilka käkledsfunktionsstörningar är, enligt nationella riktlinjer, relaterade till käkledsdisken?

X Symtomatisk diskförskjutning med återgångX Handikappande symptomatisk diskförskjutning med återgång som inte lindras efter reversibel behandling.X Symptomatisk diskförskjutning utan återgång.X Handikappande symptomtisk diskförskjutning utan återgång som inte lindras efter reversibel behandling.

Vad krävs för att kunna ställa diagnosen diskförskjutning med återgång?

X Anamnes


- Knäppande käkledsljudX Status


- Knäppning från käkleden vid både gapning och slutning minst 1 av 3 försök


- Eller knäppning vid gapning eller stängning minst 1 av 3 försök


- Knäppning från käkleden vid sidorörelser eller protrusion minst 1 av 3 försök.

Vad händer om man har knäppning under en 3-årsuppföljning enligt H. Lundhs studier?

X 20% hade efter 3 år blivit bra. Inget ljud och normal funktionX För 71% var det oförändratX För 9 % hade en försämring skett vilket innebär låsningar.

Vad händer om man har knäppning under en 2-årsuppföljning enligt S.Satos studier?

X 17% - Inget ljud efter 2 år och normal funktionX 79% - oförändratX 4 % - Försämring med låsning

Hur svårt tillstånd anser man att diskförskjutning med återgång är?

Måttlig svårighetsgrad. (5)

Hur stor påverkan i nuläget anser man att diskförskjutning med återgång har på smärtkänning, vävnader, funktion och psykosocialt?

X Smärta - LitenX Vävnader - LitenX Nedsatt förmåga (tala,tugga,gapa) - MåttligX Psykosocialt - Måttlig

Hur stor påverkan anser man att diskförskjutning med återgång kan komma att ha i framtiden gällande smärtkänning, vävnader, funktion och psykosocialt?

X Smärta - MåttligX Vävnader - MåttligX Nedsatt förmåga (tala,tugga,gapa) - MåttligX Psykosocialt - Måttlig

Vilken behandling rekommenderar man mest för diskförskjutning med återgång?

X Rådgivning samt koordinationsträning (6)


- Info kombineras med träning av rörelser som inte provocerar knäppning vilket kan leda till en minskning av knäppningar.


- Minskning av käkledsljud efter träning kan leda till en förbättra livskvalitet.X Stabiliseringsskena (5)X Reponeringsskena (6)

Vilka övningar ordinerade man och vilka studier har gjort?

X Gap- och stängning i protrusion.X Gapa med motståndX Skjut fram käken med motstånd.Fallstudier:


- 22 pat. med 6månaders uppföljning.


- Jämförde effekten av motorisk aktivering med motstånd med att bara informera.


- Mer än 82% förbättring gällande käkledsljudet.


Vad kom man fram till med studierna om stabiliseringsskenor?

X Smärta upphörde för 33% och för 17% försvann ljuden.X För 33 - 59% ledde det till minskad palpationssmärta och för 4-24% minskat ljud.X För den obehandlade kontrollgruppen minskade pckså palpationssmärtan men med 26-44% och ljudet med 9-22%.X Upplevd käkledssmärta minskade signifikant med stab.skena jämfört med placebokena.

SÅ: vad är det bästa med stab.skena?

X Låg effekt på käkledsknäppningar men hög effekt på käkledssmärta.X Den är reversibel utan biverkningarX Låg kostnad per vunnen effekt

Vilka egenskaper har en reponeringsskena?

X Hög effekt på upplevs smärta och knäppningar (Jämfört med ingen behandling eller stabiliseringsskena)X Specialistbehandling pga risk för bettförändringar.X Käkledsljuden återkommer ofta efter utsättning.X Inte kostnadseffektiv jämfört med stabiliseringsskenan eftersom man har större behov av efterkontroller

SÅ. Vilken behandling bör man välja?

1. Rådgivning och koordinationsträning (Grön = helt okej)2. Stabiliseringsskena (Grön = helt okej)3. Reponeringsskena (Gult = Mindre okej)

Vilken svårighetsgrad anser man att tillståndet handikappande, symptomatisk, diskförskjutning med återgång (som ej lindras av reversibel beh.) har?

1 = Mkt stor.

Hur stor påverkan i nuläget anser man att handikappande diskförskjutning med återgång har på smärtkänning, vävnader, funktion och psykosocialt?

X Smärta - StorX Vävnader - Mkt storX Funktion/förmåga till tuggning osv - Mkt storX Psykosocialt - Mkt stor

Hur stor påverkan i FRAMTIDEN anser man att diskförskjutning med återgång kommer ha på smärtkänning, vävnader, funktion och psykosocialt?

X Smärta - StorX Vävnader - StorX Funktion/förmåga till tuggning osv - StorX Psykosocialt - Stor

Vilka behandlingar rekommenderar man för det handikappande tillståndet?

X Öppen kirurgi med diskektomi och diskreponering (Prio 3)X Modifierad kondylotomi (4)

X Artroskopi (7)X Artroscentes (7)

Vilka är slutsatserna om diskektomi som behandlingsmetod för handikappande diskförskjutning?

Enligt 5 observationsstudier har en expertgrupp bedömt:X Minskning av smärta, knäppningar och hakningarX Ökad rörelseförmåga

X Upplevd global förbättringX Diskektomin visade ingen skillnad i behandlingsresultat i jämförelse med artroskopi gällande smärtlindring, livskvalitet och käkfunktionX Kostnadseffektivt jämfört med kondylotomi, artroskopi och artrocentes.

Vilka är slutsatserna om modifierad kondylotomi som behandlingsmetod för handikappande diskförskjutning?

X Bra smärtlindrande effektX Minskning av knäppningar och upphakningarX Global förbättringX Sämre effekt jämfört med diskektomi och kostar även mer = Åtgärd ej kostnadseffektiv i jämförelse med diskektomi.Vilka är slutsatserna om artroskopi som behandlingsmetod för handikappande diskförskjutning?

Utlåtande från en expertgrupp då det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.X Måttlig effekt på:


- Smärtlindring


- Gapförmåga


- Global förbättringX Låg effekt på eliminering av knäppningar och låsningarX Kostnaden bedöms som måttlig-hög per vunnen effekt. Artroscentes är ngt billigare men har sämre effekt.

Vilka är slutsatserna om artroscentes som behandlingsmetod för handikappande diskförskjutning?

X Måttlig effekt på smärtlindring och global förbättringX Låg effekt på gapförmåga och eliminering av knäppningar och upphakningar

X Lite billigare än artroskopi men sämre effekt.

SÅ: Vilken beh. bör man välja?

1. Öppen kirurgi och diskektomi (Grön) 3


2. Öppen kirurgi och kondylotomi (Grön) 4


3. Artroskopi (Gul) 7


4. Artroscentes (Gul) 7

Vilken svårighetsgrad har symptomatisk diskförskjutning UTAN återgång?

3 = Stor

Hur stor påverkan i nuläget anser man att symptomatisk diskförskjutning utan återgång har på smärtkänning, vävnader, funktion och psykosocialt?

X Smärta - MåttligX Vävnader - MåttligX Funktion/förmåga till tuggning osv - StorX Psykosocialt - Stor

Hur stor påverkan i framtiden anser man att symptomatisk diskförskjutning utan återgång kommer ha på smärtkänning, vävnader, funktion och psykosocialt?

X Smärta - MåttligX Vävnader - StorX Funktion/förmåga till tuggning osv - StorX Psykosocialt - Stor

Vilka rekommenderade behandlingar finns för diskförskjutn. utan återgång?

X Töjning som tilläggsbehandling till NSAIDs eller bettskena (4)X Stab.skena (6)X Ocklusal korrigering (8)X TENS (9) = Transkutan Elektrisk NervstimuleringX Jontofores (10) - Aktiv transkutan införsel av läkemedel (Glukokortikoider kombinerat med lokalanestetika)X Natriumhyaluronat (10) - Smörjer lederna. Injiceras intraartikulärt

Vad är slutsatserna om töjning som tilläggsbehandling?

Enligt 5 RCT-studier:


X Låg effekt op smärta i käkarna


X Måttlig effekt på gapförmåga och global förbättring


X Låg - måttlig effekt på livskvalitetExpertgruppsbedömning:


X Töjning i kombination med NSAID eller bettskena ger tilläggseffekt jämfört med enbart info och rådgivning.X Kostnaden bedöms som låg per vunnen effekt.

Vad är slutsatserna om bettskena som behandling för diskförskjutning utan återgång?

X Låg - Måttlig effekt på smärta och på underkäkens rörelseförmåga = Möjlighet till positiv påverkan på oral hälsaX Behandlingen är reversibelX Låg kostnad

Vad är slutsatserna om ocklusal korrigering som beh. för diskförskjutning utan återgång?

X Vid akut käkledssmärta ska man ALLTID göra reversibla åtgärder som syftar till smärtlindring och inflammationsdämpningX I de fall där tillstånden bedöms ha orsakats av, eller förvärras av återkommande trauma mot käkledsvävnaderna som ett resultat av en instabilitet i ocklusionen bör ocklusionen korrigeras. Syftet med detta är att skapa mandibulär stabilitet och därmed reducera den biomekniska belastningen av käkledens vävnader.X Låg kostnad per vunnen effekt

SÅ: Vilka behandlingar bör man välja?

1. Töjning i kombo med NSAID och bettskena (Grön) 42. Bettskena (grön) 63. Ocklusal korrigering (Gul) 84. TENS (Röd - inget att rekommendera) 95. Jontofores (röd) 106. Natriumhyaluronat (röd) 10

Vilken svårighetsgrad anser man att tillståndet handikappande, symptomatisk, diskförskjutning utan återgång (som ej lindras av reversibel beh.) har?

1 = Mycket stor.

Hur stor påverkan i nuläget anser man att handikappande diskförskjutning utan återgång har på smärtkänning, vävnader, funktion och psykosocialt?

X Smärta - StorX Vävnad - Mkt storX Nedsatt förmåga, sämre tuggning - Mkt storX Psykosocialt - Mkt stor

Hur stor påverkan i framtiden anser man att handikappande diskförskjutning utan återgång kommer ha på smärtkänning, vävnader, funktion och psykosocialt?

X Smärta - StorX Vävnad - StorX Nedsatt förmåga, sämre tuggning - StorX Psykosocialt - Stor

Vilka behandlingar rekommenderar man för handikappande diskförskjutning utan återgång?

X Artroskopi (3)X Artrocentes (4)X Diskektomi (4)

Vilka slutsatser har man dragit om artroskopi som behandling av handikappande diskförskjutning utan återgång?

X Artroskopi ger likvärdig effekt med diskektomi på smärta, käkfunktion och gapförmåga.X Artroskopi är mer kostnadseffektivt jämfört med diskektomi.

Vilka slutsatser har man dragit om artroscentes som behandling av handikappande diskförskjutning utan återgång?

X Likvärdig effekt som artroskopi på smärtaX Sämre effekt på gapförmåga och förmågan att äta och tugga än artroskopinX Mindre invasiv metod än artroskopiX Ingen avgörande skillnad i kostnadseffektiviteten jämfört med artroskopin

Vilka slutsatser har man dragit om diskektomi som behandling av handikappande diskförskjutning utan återgång?

X Hög effelt på smärta och global förbättringX Måttlig effekt på gapförmåganX Vid långtidsuppföljning har det likvärdig effekt som artroskopi på smärta, käkfunktion oh gapförmåga.X Hälsoekonomiskt inte kostnadseffektivt jämfört med artroskopi och artroscentes. ÅS

SÅ: Vilken behandling bör man utföra vid handikappande diskförskjutning utan återgång?

1. Artroskopi (Grön) 32. Artroscentes (Grön) 43. Diskektomi (Gul) 4