• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/57

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

57 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hva er en kjemisk binding?
En kjemisk binding er tiltrekkende krefter mellom atomer, ioner eller molekyler
Hva er en kjemisk forbindelse?
En kjemisk forbindelse består av to eller flere atomtyper
Hva heter de tre sterke bindingene?
Metallbinding, ionebinding og kovalent binding
Hva heter de to typene svake bindinger?
Hydrogenbindinger og dipolbindinger
Hva er forskjellen på en sterk og svak binding?
Forskjellen er at det trengs mindre energi for å bryte en svak enn en sterk
Hvordan oppgir vi formelen for et metall?
Vi bruker atomsymbolet som kjemisk formel
Hva menes med en legering?
En legering er en blanding av et metall og et eller flere andre stoffer, ofte metaller
Gi et eksempel på en legering og hvordan den fungerer?
Stål, består av karbonatomer som ligger mellom de store jernatomene

Karbonatomene gjør det vanskeligere for jernatomene å gli over i hverandre, og stål er derfor hardere enn jern
Hvordan kan vi beskrive en metallbinding?
Positive ioner i en sjø av elektroner
Hvordan oppstår en metallbinding?
Oppstår ved at hvert metallatom gir fra seg en eller flere ytterelektroner til metallet som helhet
Hva skjer med metallatomene når de gir fra seg ytterelektroner i en metallbinding?
Metallatomene blir da positive ioner
Hva er spesielt med de avgitte ytterelektronene i en metallbindingene?
De tilhører hele samlingen av positive ioner og ikke et spesielt positivt ion
Hvordan kan metallbindingen forklare metallers elektriske ledningsevne?
Ytterelektronene beveger seg fritt i metallet
Hva skjer med ytterelektronene når et metall blir koplet i en strømkrets?
Elektronene vil bevege seg mot plusspolen i strømkilden, og det fylles opp med elektroner fra minus polen
Hvilket metall er mest brukt i elektriske apaprater og kabler? Og hvilket metall brukes i høyspentledninger?
Kobber er mest brukt. I høyspentledninger brukes aluminum fordi det har lavere tetthet, er lettere, og er billigere enn kobber
Hvordan kan metallbindingene forklare metallers formbarhet?
Ionelagene kan forskyves uten at bindingsforholdene endres.
Hva skjer når et metall blir utsatt for krefter?
Lagene i krystallstrukturen sklir over i hverandre, og og de positive ionene kommer så til ro i en ny posisjon. Derfor kan metaller formes til tynne plater eller lange tråder
Hva har betydning for smeltepunktet til et metall?
Ytterelektronene
Hvilke metaller har lavest smeltepunkt?
De metallene med færrest ytterelektroner, altså alkalimetallene
Hva er en ionebinding?
Ionebindinger er sterke tiltrekningskrefter mellom ioner med motsatt ladning
Hva skjer når vi slår på en krystall av ioner?
Forskyvning av lagene gjørt at ioner med lik ladning kommer nær hverandre og frastøter hverandre
Hvorfor leder ikke ioner strøm som fast stoff, mens den gjør det når den er løst i vann?
Veerken ioner eller elektroner er frie til å bevege seg(lede strøm) i krystallen, men løst i vann er ionene frie til å bevege seg
Hvorfor har ioner et høyt smeltepunkt?
Fordi ionebinding er en sterk binding, og det kreves derfor mye energi for å bryte den
Kan en smeltet ioneforbindelse lede strøm?
Ja, fordi ionene blir frie og kan bevege seg i smelten
Hvorfor løses ioneforbindelser lett i vann?
Fordi vannmolekylene trekker ioner fra ionekrystallen ut i løsningen
Hvordan skriver vi reaksjonen når NaCl løses i vann?
NaCl-->+vann Na+(aq) + Cl-(aq)
Hvor mye av et salt(ioneforbindelse) må kunne løses i 100 ml vann for at saltet skal oppgis som lett løselig?
Mer enn 1 g salt
Hvor mye av et salt(ioneforbindelse) må kunne løses i 100 ml vann for at saltet skal oppgis som tungt løselig?
Mindre enn 1 g men mer enn 0,01 g
Hvor mye av et salt(ioneforbindelse) må kunne løses i 100 ml vann for at saltet skal oppgis som uløselig?
Mindre enn 0,01 g salt
Hvilke ioner er genrelt lett løselig?
Na+ salter, K+ salter og NH4^+ salter
Er alle nitrater, lett løselig, tungt løselig eller uløselig?
Alle nitrater er lett løselige
Hva er et annet ord for en kovalent binding?
Elektronparbinding
Hva er en kovalent binding?
En kovalent binding er binding mellom atomer, der to atomer har et eller flere elektronpar til felles
Hva kalles det felles elektronparet i Fluor molekylet?
Bindingselektronene
Rundt hvert F-atom i fluormolekylet er også tre andre elektronpar, hva kalles de?
De kalles ledige elektronpar
Atomene i fluormolekylet har bare et elektronpar felles, hva kalles bindingen da?
Enkeltbinding: F-F
Hvis atomene i en kovalent binding har to elektronpar til felles, slik som feks O2(oksygen) molekylet, hva kaller vi bindingen?
Dobbeltbinding: O=O
Hvis atomene i en kovalent binding har tre elektronpar til felles, slik som feks N2(nitrogen) molekylet, hva kaller vi bindingen?
Trippelbinding: N=N
Elektronprikk modeller og strukturformler gir en enkel forklaring på sammensetningen, men gir den et riktig bilde av selve elektronfordelingen i molekylene?
Nei., elektronene ligger ikke i rolige par, men beveger seg i en elektronsky som holder atomene sammen
Hva heter de to typene kovalente bindinger?
Polare og upolare kovalente bindinger
Hva er en polar kovalent binding?
En binding mellom to forskjellige atomer som trekker i ulik grad på bindingselektronene
Hva er en polar kovalent binding, utdyp?
Når to atomer er bundet sammen i en kovalent binding, trekker det ene atomet mer på det negative elektronparet enn det andre, og det får en svak negativ ladning. Dette illustreres med delta negativ. Det andre atomet får en positiv ladning, delta positiv
Hva er en upolar kovalent binding?
En binding der to like atomer er bundet sammen i en kovalent binding. De trekker like mye på det felles elektronparet, og er derfor upolar
Hva er elektronegativitet?
elektronnegativitet er et mål for den evnen et atmo har til å trekker til seg elektronenen i en kovalent binding
Elektronnegativitetsverdien går på en skala mellom 0,7 Cesium og..?
4,0 Fluor
Hva sier forskjellen mellom elektronnegativiteten til to atomer som er bundet samme?
Den sier noe om ladninsforskyvingen i bindingen. jo større forskjell det er, desto mer er elektronparet forskjøvet mot det atomet som har høyest elektronnegativitet
Hva betyr ionekarakter?
jo større forskjell det er på elektronnegativitene mellom to atomer som er bundet i en binding, desto sterkere er ionekarakteren
Hvis forskjell i elektronnegativitet er fra 0 til 0,5, hva kalles bindingen?
Upolar kovalent binding
Hvis forskjell i elektronnegativitet er fra 0,5 til 1,7 hva kalles bindingen?
polar kovalent binding
Hvis forskjell i elektronnegativitet er større enn 1,7, hva kalles bindingen?
Ionebinding
Hva er en dipol?
Et molekyl som har en positiv og en negativ del(en +pol og en -pol)
Hva avgjør om en polar kovalent binding også er en dipol?
Formen på molekylet. Hvis det er vinklet er det det en dipol
Gi eksempler på noen dipoler?
HCl og H2O molekylene
Hva kaller vi et stoff der molekylene er dipoler?
Et polart stoff
Hva er det som bestemmer molekylets form?
De sterke kovalente stoffene inne i molekylet
Hva er det som bestemmer egenskaper som smelte og kokepunkt, eller hvor lett et stoff løser seg i vann?
De svake bindingene mellom molekylene
Hva heter de to typene svake bindinger mellom molekyler?
Dipolbindinger og hydrogenbindinger