• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back
How many? [2]
неше? қанша?
½
жарты
1
бір|інші
1 ½
бір жарым
2
екі|нші
3
үш|ыншы
4
төрт|інші
5
бес|інші
6
алты|ншы
7
жеті|нші
8
сегіз|інші
9
тоғыз|ыншы
10
он|ыншы
11
он бір|інші
20
жиырма|cыншы
30
отыз|ыншы
40
қырық|ыншы
50
елу|нші
60
алпыс|ыншы
70
жетпіс|інші
80
сексен|інші
90
тоқсан|ыншы
100
жүз|інші
1000
мың|ыншы
2000
екі мың|ыншы
1,000,000
миллион|ыншы
1,000,000,000
миллиард|ыншы
+
косу
-
алу
=
болады
few
аз
many
көп
one more
тағы бір
numeral|s
сан|дар