Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

.

Modern anlamda arabuluculuk ABDde 1960 altmışlı yılların sonunda sıklıkla kullanılmaya başlamıştır

.

1990 lı yıllarda başta İngiltere ve Fransa olmak üzere pek çok ülke arabuluculuk kurumunu ve 2002 yılında UNCITRAL milletlerarası ticari arabuluculuğa ilişkin model kanunu kabul etmiştir

.

Avrupa birliği 2002 yılında medeni hukukta ve ticaret hukukunda uyuşmazlık çözümüne ilişkin alternatif usuller üzerine yeşil kitabı hazırlamıştır

.

2008 yılında hukuki ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk un belirli yönlerine ilişkin Avrupa parlementosu ve konseyi Yönergesi kabul edilmiştir

Modern anlamda arabuluculukta Milat ne kabul edilmektedir

1976 yılında Roscoe Pound konferansı

Taraflar arasındaki güç dengesinin gerekliliği ve bunu sağlamanın arabulucunun temel sorumlulugu olduğu nerede belirlenmiştir

2003 yılında Avrupa Konseyi’nin 1639 sayılı Aile Arabuluculuğu ve cinsiyetler arası eşitlik konusunda tavsiye kararı

Alt uyuşmazlık cmk maddesi

Cmk 253 uzlaştırma

Alt uyuşmazlık cmk maddesi

Cmk 253 uzlaştırma

Avukatlı çk kanunu alt uyuşmazlık

Av kanunu 35/A uzlaşma sağlama

Alt uyuşmazlık cmk maddesi

Cmk 253 uzlaştırma

Avukatlı çk kanunu alt uyuşmazlık

Av kanunu 35/A uzlaşma sağlama

Tüketici hakem heyeti alt uyuşmazlık maddesi

Tkhk 66 Tüketici hakem heyeti

Eş arabuluculuk hangi şekilde yapılabilir

Ön koltuk arka koltuk


İş bölümü yapılan arabuluculuk


Sıra ile yapılan arabuluculuk

İdari yargı ara elverişli mi

Hayır

Tapu iptal ve tescil uygun mu arabuluculuğa

Uygun değil

Arabulucu taraflardan birinin vekiliyse tarafların rızası ile arabuluculuk yapabilir mi

Yapabilir

Arabulucu taraflardan birinin vekiliyse tarafların rızası ile arabuluculuk yapabilir mi

Yapabilir

Arabuluculuk türleri - (bir kısmı da olabilir

Kolaylaştırıcı


Değerlendirici


Dönüştürücü

Değerlendirici arabuluculuk

Deerlendirici arabulucu, tarafların hukuki menfaatlerini karılamaktan ziyade, hukuki hakları ile ilgilenmektedir. Deerlendirici arabuluculuun temel düşüncesi, tarafların iinde bulundukları durumu, esas konuyu bilen bilgili ve kltrl tarafsız bir üçünc kiinin uyumazlıa düşen taraflara yardım ede- bilecei anlayııdır. Deerlendirici arabulucu taraflara tavsiyede bulunmakta, deerlendirme yapmakta, somut olaya ilikin, - dava hakkında hakim veya jrinin muhtemelen nasıl bir karar verebileceine ilikin grüşün ieren- g- rüşlerini ifade etmektedir.

Değerlendirici arabuluculuk

Deerlendirici arabulucu, tarafların hukuki menfaatlerini karılamaktan ziyade, hukuki hakları ile ilgilenmektedir. Deerlendirici arabuluculuun temel düşüncesi, tarafların iinde bulundukları durumu, esas konuyu bilen bilgili ve kltrl tarafsız bir üçünc kiinin uyumazlıa düşen taraflara yardım ede- bilecei anlayııdır. Deerlendirici arabulucu taraflara tavsiyede bulunmakta, deerlendirme yapmakta, somut olaya ilikin, - dava hakkında hakim veya jrinin muhtemelen nasıl bir karar verebileceine ilikin grüşün ieren- g- rüşlerini ifade etmektedir.

Kolaylaştırıcı arabuluculuk

Kolaylatırıcı-Geni Arabulucunun balıca stratejisi, katılımcılara yardım etmektir. Katılımcılara menfaatlerinin altında bulunan arabuluculuun konu- sunu belirlemek ve menfaatlerini karılayan kendi çözmlerini semelerine ve onları gelitirmelerine yardım etmektir.

Dönüştürücü arabuluculuk


akran arabulucuğunda kullanılmaktadır - Yukarıdaki aıklamalarda da ifade edildii zere, dnüştrc arabulu- culuk modeli, arabulucuya, uyumazlıın taraflarının birbirilerini karılıklı olarak tamamen tanımalarını salamak iin sorumluluk vermektedir. Ancak arabulucu, taraflara belirli bir arabuluculuk modelini tek taraflı olarak empoze etmemelidir. Bunun yerine, arabulucu taraflara kendi gereksinimlerinin ne olduunu gstererek, ihtiyalarını kefetmelerini salamalı ve onlara kendi hr iradeleriyle haklarını korumalarını temin eden uygun bir modeli gstermelidir.10

Dnüştrc arabuluculuk modeli, uyumazlıın tarafları arasındaki problemin derhal, dorudan doruya çözme kavuturulmasını amalama- maktadır. Bu yntemin ilk amacı, ncelikle tarafların “güçlendirme” ve “ta- nıma” yolu ile birbirlerini anlamalarını salamaktır. “Güçlendirme”, uyumazlı- ın taraflarının sorunlarını kendi kendilerine belirlemelerini ve yine aynı ekilde bunların çözmlerini retebilmelerini ifade etmektedir. “Tanıma” ise, tarafların, karı tarafın bakı aısından sorunun nasıl grndüğün ve yapabilecekleri ey hususunda nasıl bir çözm aradıklarını ortaya koymaktadır. Bu balamda dnüştrc arabuluculuk birinci planda problemin çözmne odaklanma- maktadır. Bilakis, “güçlendirme” ve “tanıma” yolu ile taraflar arasında karılıklı olarak kabul edilebilir bir anlamaya zemin hazırlamaktadır. Dnüştrc arabuluculuun balıca hedefi, tarafları “güçlendirme” ve “tanıma” ile gelitir- mek ve bu ekilde mevcut problemlerine olan yaklaımlarına kolaylık sala- maktır. Bu adımlar gerekletikten sonra tarafların sorunlara, daha güçl bir ekilde ve daha aık bir bakı aısı yaklaımları salanabilecektir. Dnüştrc arabuluculuk modelinde, dier bazı yntemlerin aksine arabulucunun rol ikincildir. Dnüştrc arabulucu, aılı konumasında taraflara arabuluculuun temel kurallarını, hedeflerini anlatmaktır. Buna kar- ılık sreci ynetme hususunda tarafları serbest bırakır. Bu srete, olası so- nulardan birinin anlama olduunu belirtir. Tarafların sorularına cevap verir. Ancak, onları ynetmez ve ynlendirmez. Arabuluculuk srecinin sorumluluu taraflara aittir. Dnüştrc arabulucu, taraflar iin nemi olan btn konu- ların tartıılmasına izin verir. Nitekim mevcut problemin nasıl çözme kavutu- rulacaı noktasında gelecee deil, gemie ve bugne odaklanmak suretiyle atımanın temeline gitmek mmkn olabilecektir. Bu balamda, duygular atıma srecinin ayrılmaz bir parası olarak grlmektedir. Dnüştrc arabulucular, tarafların bu duygularının ifade edilmesini tevik etmektedir.


Dnüştrc arabuluculuk modelinde, dier arabuluculuk yntemleri- nin tersine, sre dhilinde zaman ve zamanlama konusu aık ulu konular- dan biridir. Bu modeld

Nitelikli müzakere örneği

Avukatlık kanunu 35/A uzlaşma tutanağı