Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/57

Click to flip

57 Cards in this Set

 • Front
 • Back

arbeidsintensiv industri

industrisom er avhengig av mye manuell arbeidskraft, som for eksempeltekstilindustrien. Blir i dag gjerne lokalisert til land med billigarbeidskraft, for eksempel i Asia.

avhengighetsteori

teori for utvikling som hevder at økonomisk vekst i rike land gårpå bekostning av fattige land, og at rike land trenger fattige land til åopprettholde rikdommen.

bistand

kalt u-hjelp, er en betegnelse på overføring av kapital ogteknologi fra industriland til utviklingsland

bruttonasjonalproduktet(BNP)

verdien av all økonomiskaktivitet i et land. Et høyt BNP per innbygger koples vanligvis sammen med ethøyt velferdsnivå, men det sier ikke alt om levekårene i et land. Derfor er detutviklet egne levekårsindekser og utviklingsindekser

diffusjon,

spredning av nye ideer og produkter. Ofte tas fenomenet først ibruk i de store verdensbyene, og deretter sprer det seg nedover i hierarkiet avbyer og tettsteder.

ekstrem fattigdom,

brukt om å ha en inntekt tilsvarende en amerikansk dollar om dagen.Justert til 1,25 $ av Verdensbanken i 2008

faseteori,

teori om utvikling som sier at et land vil utvikle seg gjennomflere faser fra et tradisjonelt samfunn til et moderne samfunn.!--En9C3

flernasjonale selskaper,

bedrifter eller konserner som har kontorer og virksomheter i mangeland.

globalisering,

begrep som brukes om mange forskjellige sider ved øktinternasjonal samhandling, slik som varehandel, tjenesteyting, pengeflyt,reiseliv og informasjonsutveksling

Human Developement Index (HDI),

, målfor levekår i et land basert på tre levekårsindikatorer (se dette). Disseindikatorene er forventet levealder ved fødsel, utdanningsnivå og sammenlignbarkjøpekraft per innbygger.

i-land,

"etablerte" industriland.

imperialisme,

brukes om den makt en nasjon utøver utenfor sine egne grenser for åoppnå politisk eller økonomisk kontroll over andre land. Maktbruken kan værebasert på direkte eller indirekte bruk av militær styrke

industrialiserte land,

betegnelse på industriland som antyder at i-landets industrifasekan være på retur (postindustrielle samfunn).

innovasjon,

utvikling av ny teknologi og nye produktereller

kolonialisme,

politikksom går ut på å opprette kolonier, det vil si bruke makt til å underlegge segland eller landområder utenfor egne grenser. Med unntak av to land har alleafrikanske land vært kolonier.

levekår,

velferdfor et lands innbyggere, målt ved økonomi, helse, utdanning, boforhold etc.

levekårsindikator,

enbestemt faktor slik som inntekt, helsestell, lesekyndighet etc som man kanbruke som et mål på hvor gode levekårene er i et land.

lokaliseringsfaktor,

tilgang til råvare eller energi, tilgang til marked eller tilgangtil arbeidskraft er faktorer som bestemmer hvor industribedrifter blir anlagt.Faktorene er av ulik betydning avhengig av hvilken type produksjon som foregår.

moderniseringsteori,

teoriom utvikling som sier at alle land vil gjennomløpe samme økonomiske utvikling,bare med forskjellig hastighet. Bygger på faseteori (se dette).+9zj

MUL-land,

deminst utviklede landene, er de landene som har aller lavest BNP per innbygger.

· NIC-land,

nyindustrialiserteland, en gruppe utviklingsland som har hatt en rask vekst iindustriproduksjonen.

råvare,

vare basert på naturressursene som hovedsakelig tas direkte ut franaturen og selges uten noen særlig bearbeiding (for eksempel olje, bomull,kaffe, gummi).

· subsidier,

støttefra staten til produksjon eller eksport av bestemte produkter. De fleste landsubsidierer for eksempel egen jordbruksproduksjon.

· tekoindustri,

industrihvor det lages tekstiler (tøy, stoffer) og konfeksjonsvarer (klær).

· u-land,

stårfor utviklingsland, også kalt ”sør-land”. Utviklingsland som har etablert enraskt voksende industrisektor, kalles nyindustrialiserte land (NIC-land).

· alderspyramide,

samme som befolkningspyramide, et diagram som viser hvordanbefolkningen fordeler seg på aldersklasser, for menn og kvinner.,

· antinatalistisk befolkningspolitikk,

brukesom politiske tiltak som har som formål å minske fødselstallene, dvs. reduserebefolkningsveksten.

· asylsøker,

person som søker beskyttelse og anerkjennelse som flyktning i etland.

· befolkningspolitikk,

politikk som går ut på å påvirke befolkningens størrelse oglevekår.

befolkningspyramide,

, samme som alderspyramide, et diagram som viser hvordanbefolkningen fordeler seg på aldersklasser, for menn ogkvinner.

· befolkningsstruktur,

befolkningens sammensetning når det gjelder alder og kjønn. Visesvanligvis grafisk i form av en alderspyramide.amily:"C9j

· befolkningsvekst,

tilveksten i en befolkning er gitt ved formelen: Fødte – døde +innvandring – utvandring.

· demografi,

læren om befolkning og befolkningsutvikling.

den demografiskeovergangen,

en modell/teori som sier atbefolkningsutviklingen i et land historisk går fra en fase med høye fødselsrater oghøye dødsrater, til en fase med lave verdier på begge de to ratene. Mellomdisse to fasene er det en overgangsperiode med stor forskjell i ratene og storbefolkningstilvekst.htmlO9j

· dødsrate,

døde per år i promille av folketallet.

flyktning,

person som befinner seg utenfor sitt hjemland på grunn avvelbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet,medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning(FN 1951).

· flytting,

skifte av bosted. For å bli statistikkført må det også skje enkryssing av en administrativ grense.

· forventet levealder,

gjennomsnittlig gjenstående levetid ved fødsel dersom dødeligheteni forskjellige aldersklasser holder seg konstant.

· fruktbarhet,

i demografi brukes dette om fødselsrate eller barnetall perkvinne.

· fødselsrate,

fødte per år i promille av folketallet.

· i-land,

"etablerte" industriland.

innvandrerbefolkningen,

personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, ogsom har innvandret til Norge.(Statistisk sentralbyrås definisjon).

· internt fordrevet person

, person som er på flukt i sitt eget land.

· land grabbing,

·brukt om at private investorer eller fremmede nasjoner kjøper oppeller leier store jordarealer i et land.

· marginalisering,

befolkningen i et område presses ut i grenseland for hvor det errisikabelt å bo eller livnære seg.

· naturlig tilvekst,

fødselsrate minus dødsrate.

· nettoflytting,

innflytting minus utflytting. Merk at vi kan få litennettoflytting på to helt forskjellige måter: Stor innflytting og storutflytting, eller liten innflytting og liten utflytting.

· pressområde,

område med stor tilflytting og stor etterspørsel etter boliger,skoleplasser, barnehageplasser etc.

· pronatalistisk befolkningspolitikk,

,brukesom politiske tiltak som har som formål å stimulere til økt barnetall.

· push and pull,

uttrykk som brukes om motiver for å flytte. Push er det som skyverdeg vekk på hjemstedet, pull er det som tiltrekker deg på tilflyttingsstedet.

· reproduksjonsnivået,

, gjennomsnittlig antall barn per kvinne som skal til for atbefolkningen skal opprettholde sin størrelse. I Norge er tallet i dag på 2,08.

· samlet fruktbarhetstall,

, gjennomsnittlig barnetall for kvinner i fødedyktig alder dersom vilegger til grunn de fødselsratene som vi finner i dag innenfor hveraldersklasse.

spedbarnsdødelighet,

døde i alder 0 til 1 år i promille av folketallet.

· u-land,

begrepet står for utviklingsland, også kalt ”sør-land”.Utviklingsland som har etablert en raskt voksende industrisektor, kallesnyindustrialiserte land (NIC-land).

· urbanisering,

flytting fra landsbygda til byer og tettsteder.

· uttynningssamfunn,

brukt om et samfunn der bebyggelsen fortsatt står, men folketalletminker på grunn av redusert fruktbarhet og utflytting.

· vekstrate,

vekst eller økning målt i prosent.