Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Steind

Náttúrulega kristölluð frumefni eða efnasamband

Storkuberg

Storkuberg myndast við storknun bergkviku sem ættuð er úr iðrum jarðar og er algengasta bergtegundin í jarðskorpunni.

Kornastærð gosbergs

Kornastærð segir til um hversu lengi bergið var að storkna.


Hægt => Stórir kristallar


Fljótt => Litlir kristallar

Dílótt gosberg

Kvikan byrjar að storkna undir yfirborðinu þar sem steindirnar verða stórar en kemst síðan í snertingu við yfirborðið þar sem bergið snöggkólnar og bergið sem myndast verður fínkornótt með stórum steindum inn á milli.

Móberg

Kvika sem snögg storknar í vatni eða í jökli splundrast í lítil korn. Með tímanum límast kornin saman og ummyndast í brúnt og hart berg.

Bólstraberg

Myndast þegar eldgos verður undir djúpu vatni, sjó eða jökli. Vegna þrýstings og kælingar nær hraunið ekki að fara burt. Í staðinn hleðst upp kvikan í koddalaga bólstra sem eru yfirleitt 1m í þvermál.

Gjóska

Samheiti yfir gosefni sem þeytast upp í loftið í


eldgosum.

Setberg

Samanstendur úr bergmylsnum


Berg úr seti skiptist í:


*Efnaset


*Lífrænt set


*Molaberg

Efnaset

Verður til við útfellingu efna sem eru leyst upp í sjó, vatni eða jarðvegi.

Lífrænt set

Verður til úr leifum plantna og dýra.


t.d. kol og olía

Molaberg

Verður til úr bergmylsnu sem hefur molnað úr öðru bergi. T.d. sandsteinn.

Jökulruðningur

Samheiti yfir allt set sem jökullinn skilur eftir sig

Jökulberg

Harðnaður jökulruðningur

Flutningsgeta vatnsfalla

Ræðst af straumhraðanum.

glimmer

Flöt steind sem myndast djúpt í fellingarfjöllum, þær byggja upp svokallað flöguberg.

Veðrun

Þegar berg molnar og brotnar niður fyrir áhrif efna.

Rof

Flutningur á efni frá einum stað til annars með jöklum, vindum, ám og hafstraumum

Myndbreytt berg

Berg sem breytir um steindir við háan hita og


þrýsting ofan í jörðinni

Setmyndun

Þegar set hleðst upp þar sem roföflin missa mátt sinn, setið þjappast og verður fast berg.

Þurrlendisjarðvegur

Setfræðilega telst þurrlendisjarðvegur til molabergs enda að mestu gerður úr bergmylsnu.*Mold

Votlendisjarðvegur

Telst til lífræns sets þar sem hann er að mestu gerður úr jurtaleifum.*Mýri