• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/147

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

147 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Abril 28, 1888

Unang nakita ni Rizal ang Amerika

Abril 28, 1888

Dumaong ang barkong Belgic sa San Francisco

Dulong Silangan

Pinagmulan ng barkong Belgic na diumano'y may epidemya ng kolera

Amerikanong konsul sa Japan at Gobernador ng Hongkong

Nagpatunay na walang epidemya ng kolera sa Tsina

Mayo 4, 1888

Araw ng payagan si Rizal na bumaba ng barko

Otel Palace

Primera klaseng otel sa San Francisco noon at dito nagparehistro si Rizal

Kalye Market

Pinakamagandang kalye sa San Francisco

Leland Stanford

Isang milyonaryong senador na siyang kinatawan ng California sa senado ng Estados UnidosTagapagtatag at tagapagtustos ng Unibersidad ng Stanford sa Palo Alto, California

Kalye Dupont sa China Town

Nabanggit ni Rizal sa kanyang talaarawanNgayon ay Abenida Grant

Mayo 4-6, 1888

Tumigil si Rizal sa San Francisco

Grover Cleveland

Pangulo ng Estados Unidos noong tumigil si Rizal sa San Francisco

Mayo 6, 1888

Nilisan ni Rizal ang San Francisco patungong Oakland lulan ng bangkang pantawid

Sacramento

Dito naghapunan si Rizal ay natulog siya sa kanyang kamarote

Reno, Nevada

Dito nag-agahan si Rizal noong Mayo 7, 1888"Ang Pinakamalaking Maliit na Lungsod sa Buong Mundo"

Utah

Ikatlong estado na dinaanan nina Rizal

Colorado

Ikalimang estadong dinaanan nila

Nebraska

Ang estadong ito ay kapatagan

Omaha

Isang malaking lungsod, pinakamalaki na nakita ni Rizal mula nang lumisan sa San Francisco

Ilog ng Missouri

Dalawang beses na mas malaki kaysa Ilog Pasig

Ilog ng Hudson

Umaagos sa Albany at maraming bangkang matatagpuan

Mayo 13, 1888

Narating ni Rizal ang New York at nagwakas ang kanyang pagbibiyahe sa kontinenteng Amerika

"Malaking bayan"

Tawag ni Rizal sa New York

George Washington

"Siya ay isang dakilang tao, na sa palagay ko'y walang katulad sa bansang ito"

Mayo 16, 1888

Nilisan ni Rizal ang New York patungong Liverpool lulan ng City of Rome

City of Rome

"Pangalawang pinakamalaking barko sa buong mundo, sunod lamang sa Great Eastern"

*materyal na kaunlaran ng bansa*ang enerhiya at pagpupursige ng mga Amerikano*likas na kagandahan ng bansa*mataas na antas ng pamumuhay*mga oportunidad para sa mabuting buhay para sa mahihirap na imigrante

Mga magagandang impresyon ni Rizal sa Amerika:

Kawalan ng pantay-pantay na pagtrato sa mga lahi

Isang pangit na impresyon ni Rizal sa Amerika

Jose Alejandro

Nag-aaral ng inhenyeriya sa BelhikaNakasama ni Rizal sa Rue Philippe Champagne, Brussels

Marso 1888 - Marso 1889

Tumigil si Rizal sa London

*madagdagan ang kaalaman sa wikang Ingles*mapag-aralan at mabigyan ng anotasyon ang Sucesos de la Islas Filipinas ni Morga*ang London ay isang ligtas na lugar para maipaglatuloy niya ang pakikipaglaban sa pagmamalupit ng mga Espanyol

Dahilan ng pagpili sa London bilang bagong tahanan:

Sucesos de la Islas Filipinas (Makasaysayang Pangyayari sa mga Isla ng Pilipinas)

Isang sipi na narinig niyang makikita sa Museo ng BritanyaIsinulat ni MorgaNailathala sa Mexico noong 1609

Yo-yo

Maliit na bilog na laruang gawa sa kahoy na ginawang pananggalang ni Rizal

Mayo 24, 1888

Narating ni Rizal ang Liverpool, Inglatera

Otel Adelphi

Tumigil si Rizal ng isang araw

Liverpool

"Malaki at magandang lungsod, at ang ipinagmamalaking daungan nito ay karapat-dapat sa kanyang katanyagan"

Mayo 25, 1888

Nagtungo si Rizal sa London at pansamantalang tumigil bilang panauhin sa tahanan ni Dr. Antonio Ma. Regidor

Dr. Antonio Ma. Regidor

Desterado ng 1872 at abogado sa London

Blg. 37 Chalcot Crescent, Primrose Hill

Nahanap na paupahan ni Rizal bago matapos ang buwan ng Mayo

G. Beckett

Organista sa simbahan ng St. Paul

Gertrude

Pinakamatanda sa magkakapatid na babae ng BeckettTinatawag na "Gettie" o "Tottie" ng mga kaibigan

Dr. Reinhold Rost

Bibliotekaryo ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas at awtoridad sa mga wika at kaugaliang Malayo

"Una Perla de Hombre" (isang perlas ng kalalakihan)

Tawag ni Dr. Rost kay Rizal

Cricket

Popular na larong Ingles na nilalaro ni Rizal kasama ang mga anak ni Dr. Rost tuwing Linggo

*pag-uusig sa mga Pilipino na lumagda sa "Petisyong 1888 Laban sa mga Prayle"*pag-uusig sa mga kasama ng Calamba dahil sa matapang nilang paghiling ng repormang pang-agraryo sa pamahalaan*panunuligsa kay Rizal nina Senador Salamance, Vida, Wenceslao E. Retana (Desengaños) at Pablo Feced (Quioquiap)*di makatwirang pagpapatapon ni G.H. Weyler kay Manuel T. Hidalgo sa Bohol*pagdakip at pagkulong kay Laureano Viado sa Bilibid

Mga masasamang balita na natanggap ni Rizal:

Petisyong 1888 Laban sa mga Prayle

Iniharap ni Doroteo Cortes at Jose Centeno noong Marso 1, 1888

Laureano Viado

Estudyante ng Medisina sa UST at kaibigan ni RizalNakulong dahil nakitaan sa tahanan ng sipi ng Noli

Pagtatanggol ni Rev. Vicente Garcia sa Noli

Magandang balita na natanggap ni Rizal

Enero 7, 1891

Sinulatan niya si Padre Garcia na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat

*Padre Chirino


*Padre Colin


*Padre Argensola


*Padre Plasencia

Awtor ng iba pang librong pangkasaysayan na sinuri ni Rizal:

Setyembre 17, 1888

Nagliham si Rizal kay Blumentritt tungkol sa pagpuri niya sa mga sulat ni Morga

Oktubre 12, 1888

Isinulat ni Rizal kay Ponce ang kanyang pagtanggi sa paanyaya nitong pamatnugutan ang isang pahayagang magtatanggol sa mga interes ng Pilipino laban sa mga pag-uusig ng mga Espanyol

Setyembre 1888

Binisita ni Rizal ang Paris para makapaghanap ng iba pang materyal na pangkasaysayan

Bibliotheque Nationale (Pambansang Aklatan)

Dito naghanap si Rizal ng mga materyal na pangkasaysayan

Andres (Luling)

Anak nina Juan Luna at Paz Pardo de Tavera

Disyembre 11, 1888

Nagtungo siya sa Espanya at binisita ang Madrid at Barcelona

*Marcelo H. Del Pilar


*Mariano Ponce

Dalawang malaking kampeon ng Kilusang Propaganda

*busto ni Emperador Augustus na nililok niya*busto ni Julius Caesar na ibinigay kay Dr. Carlos Czepelak

Mga ipinadalang aginaldo ni Rizal para sa mga kaibigan:

The Life and Adventures of Valentiene Vox, The Ventriloquist

Regalong natanggap ni Rizal mula kay Gng. Beckett

Asosacion La Solidaridad

Isang samahan ng nga makabayang Pilipinong naglalayong makiisa sa krusada para sa pambansang reporma

Disyembre 31, 1888

Pinasinayaan ang Asosacion La Solidaridad

Pangulong Pandangal

Posisyon na napagkasunduan ng mga miyembro na ibigay kay Rizal

*Pangulo - Galicano Apacible*Pangalawang Pangulo - Graciano Lopez-Jaena*Kalihim - Manuel Santa Maria*Ingat-Yaman - Mariano Ponce*Tagapagtuos - Jose Ma. Panganiban

Mga Opisyal ng Asosacio La Solidaridad:

Enero 28, 1889

Sumulat si Rizal sa mga miyembro ng Asosacion La Solidaridad upang ipahayag ang pasasalamat at nagpayo siya sa mga ito

Pebrero 15, 1889

Itinatag ni Graciano Lopez Jaena ang pahayagang La Soludaridad sa Barcelona

*makapagtrabaho ng mapayapa para sa repormang panlipunan at pampolitikal*mailarawan ang kalunos-lunos na kalagayan ng Pilipinas nang ang Espanya ay makagawa ng remedyo ukol dito*labanan ang masasamang pwersa ng reaksyonaryo at pagkasinauna*magtaguyod ng mga ideyang liberal at kaunlaran*maging kampeon ng mga lehitimong aspirasyon ng mga Pilipino sa buhay, demokrasya at kaligayahan

Mga layunin ng La Solidaridad:

"Los Agricultores Filipinos" (Mga Magsasakang Pilipino)

Unang artikulo ni Rizal sa pahayagan na nailathala noong Marso 25, 1889

La Vision del Fray Rodriguez (Ang Pananaw ni Padre Rodriguez)

Isang polyetong isinulat ni Rizal sa ilalim ng kanyang sagisag panulat na DimasalangIsang satirikang naglalarawan ng masiglang dialogo sa pagitan nina San Agustino at Padre Rodriguez

*ang kanyang malawak na kaalaman sa relihiyon*ang kanyang matalim na satirika

Dalawang bagay na ipinakita ni Rizal sa La Vision del Fray Rodriguez:

Liham sa mga Dalaga ng Malolos (Pebrero 22, 1889)

Isinulat ni Rizal sa kahilingan ni M.H. Del Pilar para purihin ang kadalagahan ng Malolos

*kailangang turuan ng Pilipinong ina ang mga anak ng pagmamahal sa Diyos, Inang Bayan at sangkatauhan*kailangang maging maligaya ang Pilipinong ina sa pag-aalay sa mga anak na magtanggol sa bayan*kailangang mapanatili ng Pilipinong ina ang kanyang dignidad at karangalan*kailangang mabigyan ng Pilipinong ina ang sarili ng edukasyon*ang pananampalataya ay pamumuhay sa paraan ng tunay na Kristyanong may moralidad af mabuting asal

Mahalagang puntos sa liham ni Rizal:

Trubner's Record

Peryodiko na naglalaman ng mga pag-aaral sa mga bagay-bagay na Asyano

*Specimens of Tagal Folklore (Mga Halimbawa ng Alamat ng mga Tagalog) noong Mayo 1889*Two Eastern Fables (Dalawang Pabula ng Silangan) noong Hunyo 1889

Dalawang artikulo na hinanda ni Rizal para kay Dr. Rost:

Gettie

Tawag ni Rizal kay Gertrude

Pettie

Tawag ni Gertrude kay Rizal

*Prometheus Bond


*The Triumph of Death Over Life


*The Triumph of Science Over Death


*Busto ng magkakapatid na babaeng Beckett

Mga eskultura na tinapos ni Rizal bago lisanin ang London:

Marso 19, 1889

Nilisan ni Rizal ang London patungong Paris at malungkot niyang tinawid ang English Channel

Mayo 6, 1889

Itinakdang magbukas ang Eksposisyong Unibersal ng 1889

Valentin Ventura

Kaibigan ni Rizal, pansamantalang tumuloy si Rizal sa kanyang bahay

Blg. 45 Rue Maubange

Bahay ni Ventura, dito inayos ni Rizal ang kanyang anotasyon sa aklat ni Morga

*Kapitan Justo Trinidad


*Jose Albert

Dalawang Pilipino na nakasama ni Rizal sa nakuha niyang maliit na silid:

Kapitan Justo Trinidad

Dating gobernadorsilyo ng Santa Ana, Maynila at takas mula sa pagmamalupit ng mga Espanyol

Jose Albert

Batang estudyanteng taga-Maynila

Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera

Manggagamot ang bokasyon at pagiging pilolohista ang interes

Dr. Felix Pardo de Tavera

Manggagamot din at artista at eskultor

Paz Pardo de Tavera

Asawa ni Juan Luna

Don Joaquin Pardo de Tavera

Ama ng 3 Pardo de Tavera, desterado ng 1872 na tumakas sa Marianas at nanirahan sa Pransiya

Hunyo 24, 1889

Isang sanggol na babae ang isinilang kina Juan Luna at Paz

Maria de la Paz, Blanca, Laureana, Hermenegilda Juan Luna y Pardo de Tavera

Ibinigay na pangalan ni Rizal sa anak nina Juan Luna at Paz Pardo de Tavera

Eiffel Tower

Pinakamagandang pantawag pansin ng eksposisyon na may taas na 984 piye

Alexander Eiffel

Bantog na inhinyerong Pranses at gumawa ng Eiffel Tower

Marso 19, 1888

Dumating si Rizal sa Paris mula London, itinatag niya ang Samahang Kidlat

*Antonio at Juan Luna


*Gregorio Aguilera


*Fernando Canon


*Lauro Dimayuga


*Julio Llorente


*Guillermo Puatu


*Baldomero Roxas

Mga Pilipinong bumubuo ng Samahang Kidlat:

Samahang Kidlat

Itinatag upang ang kabataang Pilipino ay sama-sama sa pagbisita sa lungsod sa panahon ng Eksposisyon kaya ito'y panandalian lamang

Buffalo Bull

Itinanghal ng mga Indian na Amerikano

Indios Bravos (Matatapang na Indian)

Pinalitan nito ang samahang kidlat

Judo

Isang sining ng pagtatanggol sa sarili ng mga Asyano

Samahang RDLM

Hindi ito nabanggit ng maraming mananalambuhay ni Rizal

Dr. Leoncio Lopez-Rizal

Apo sa tuhod ng bayani

Redencion de los Malayos (Para sa Katubusan ng mga Malayo)

RDLM

*Gregorio Aguilera


*Jose Ma. Basa


*Julio Llorente


*Marcelo H. Del Pilar


*Mariano Ponce


*Baldomero Roxas


*Padre Jose Maria Changco

Kasapi ng RDLM:

Max Havelaar (1860)

Isinulat ni Multatuli, inilahad ng aklat ang mga kalunos-lunos na kalagayan ng mga inaaping Malayong naninirahan sa Netherlands East Indies sa ilalim ng pamamahala ng mga Olandes

Multatuli

Sagisag-panulat ni E.D. Dekker, awtor na Olandes

Pebrero 23, 1892

Sulat ni Rizal kay Blumentritt, ipinahayag niya ang kanyang intensyong maging pinuno ng kalayaan kundi man sa Pilipinas ay sa ibang lupain sa Borneo

Ang Paunang Salita

Isinulat ni Propesor Blumentritt sa kahilingan ni Rizal

*sinuri niya ang nakaraan sa pamantayan ng kasalukuyan*ang panunuligsa ni Rizal sa simbahan ay di makatwiran dahil ang mga pang-aabuso ng mga prayle ay di dapat ipagkamali na ang Katolisismo ay masama

Dalawang bagay na nagpapakita ng pagkakamali ni Rizal:

Morga

May tumpak na pagsasalaysay ng mga pangyayari, walang kinikilingan, at hindi nababahiran ng mga pantasyang pambata

Oktubre 12, 1889

Sulat ni Blumentritt kay Rizal nang matanggap nito ang magandang edisyon ng Morga

Disyembre 28, 1889

Liham ni Rizal kay Dr. Baldomero Roxas ng pagpapadala niya ng apat na kopya ng Morga sa Lipa

Disyembre 31, 1889

Sulat ni Mariano Ponce kay Rizal nang matanggap nito ang aklat na Sucesos ni Morga

Unang Paglalakbay sa Palibot ng Daigdig

Isinulat sa Italyano ni Pigafetta

*Ma-yi (Disyembre 6, 1888)*Tawalisi ni Ibn Batuta (Enero 7, 1889)

Dalawang pangkasaysayang komentaryong isinulat ni Rizal sa London:

Ang Pilipinas sa Darating na Siglo

Isang artikulo ni Rizal na naglalarawan ng mga pananaw niya sa kolonisasyon ng Espanya sa Pilipinas

Ang Katamaran ng mga Pilipino

Isang sanaysay na nagpapakita ng pagtatanggol ni Rizal sa sinasabing katamaran ng mga Pilipino

*agrikultura


*industriya


*komersyo

Ang mga Pilipino ay masipag sa:

*mga pag-aalsa ng mga katutubo at kaguluhang dulot ng pananakop ng Espanya*mga digmaan kung saan ang mga Pilipino ay nakipaglaban para sa Espanya*mga pananalakay ng mga piratang Muslim ng Mindanao at Sulu sa mga Kristiyano*patakaran ng sapilitang paggawa sa mga gawaing pampubliko*kakulangan ng gana para gumawa dahil wala namang nahihita ang mga Pilipino*pagpapabaya at walang pakialam ng pamahalaan sa agrikultura, industriya at komersiyo*masasamang halimbawa sa paggawa na ipinakita ng mga misyoneryong Espanyol*turo ng mga misyoneryong Espanyol na mas madali para sa mahihirap ang pumasok sa langit*paghihikayat at pagpapalaganap ng mga Espanyol sa pagsusugal*sistemang pang-edukasyon ng mga Espanyol na hindi nagtataguyod ng mga gawaing pang-ekonomiya

Mga dahilan ng pagbaba ng buhay pang-ekonomiya sa Pilipinas:

Enero 14, 1889

Liham kay Blumentritt, ideyang pagtatatag ng isang Pandaigdigang Asosasyon ng mga Filipinohista at magkaroon ito ng pampasinayang kumbensyon sa kabisera ng Pranses

*Pangulo - Dr. Ferdinand Blumentritt*Pangalawang Pangulo - G. Edmund Plauchut*Tagapagpayo - Dr. Reinhold Rost at Dr. Antonio Ma. Regidor*Kalihim - Dr. Jose Rizal

Mga opsiyal ng Pandaigdigang Asosasyon ng mga Filipinohista:

Agosto 1889

Itinakda ni Rizal ang pampasinayang kumbensiyon ng Pandaigdigang Asosasyon ng mga Filipinohista sa Paris ngunit hindi natuloy

*Dr. Reinhold Rost


*Sir Henry Yule


*Dr. Feodor Jagor


*Dr. A.B. Meyer


*Dr. H. Kern


*Dr. Czepelak

Mga kilalang iskolar sa Europeo:

G. Mariano Cunanan

Isang mayamang Pilipinong naninirahan sa Paris mula Mexico, PampangaNangakong tutulong sa paglikom ng P40,000 bilang paunang capital para sa kolehiyo

1889

Sumulat si Rizal ng isang satirikang pinamagatang Por Telepono bilang tugon sa manunuligsa na si Padre Salvador Font

Por Telepono

Nailathala bilang polyeto sa Barcelona noong 1889

Dimasalang

Sagisag na ginamit ni Rizal sa pagsulat ng Por Telepono

1901

Unang signal ng radio-teleponong natanggap ni Marconi sa ibayo ng Atlantic

*suriin ang kanyang edisyong may anotasyon sa orihinal na Sucesos ni Morga na ang kopya ag nasa Museo ng Britanya*makita sa huling pagkakataon si Gertrude Beckett

Dalawang hinuha kung bakit binisita ni Rizal ang London:

Enero 1890

Nagbalik si Rizal sa Paris

Enero 28, 1890

Nilisan ni Rizal ang Paris patungong Brussels, kabisera ng Belhika

*napakataas ng halaga ng pamumuhay sa Paris*ang kasiyahan sa lungsod ay nagiging balakid sa kanyang pagsusulat

Dahilan sa pag-alis ng Paris:

Jose Albert

Kasama ni Rizal nang lumipat siya sa Brussels

38 Rue Philippe Champagne

Isang maliit na paupahan na tinirahan ni Rizal na pinamamahalaan ng magkapatid na Suzanne at Marie Jacoby

Jose Alejandro

Lumipat sa bahay-paupahan nang si Jose Albert at lumisan ng lungsod

*A La Defensa (Para sa La Defensa) Abril 30, 1889*La Verdad Para Todos (Ang katotohanan para sa lahat) Mayo 31, 1889*Vicente Barrantes' Teatro Tagalo (Hunyo 15, 1889)*Una Profanacion (Isang Paglalapastangan) Hulyo 31, 1889*Verdades Nuevas (Mga Bagong Katotohanan) Hulyo 31, 1889*Crueldad (Mga Kalupitan) Agosto 15, 1889*Diferencias (Mga Di-Pagkakasundo) Setyembre 15, 1889*Inconsequencias (Mga Walang Halaga) Nobyembre 30, 1889*Llanto y Risas (Mga Luha at Katatawanan) Nobyembre 30, 1889*Ingratitudes (Kawalan ng utang na loob) Enero 15, 1890

Mga artikulong nailathala sa La Solidaridad:

Abril 15, 1890

Nailathala ang artikulong Sobre la Nueva Ortografia de la Lengua Tagala (Bagong Ortograpiya ng Wikang Tagalog)

Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera

Pinagbigyan ni Rizal ng karangalan sa pagbabagay sa bagong ortograpiyaAwtor ng El Sanscito en la Lengua Tagala (1884)

Juan Luna at Valentin Ventura

Nag-ulat kay Rizal na ang mga Pilipino sa Espanya ay sinisira ang magagandang ngalan ng kanilang nasyon dahil sa pagsusugal

Mayo 28, 1890

Sumulat si Rizal kay M.H. Del Pilar para paalalahanan ang mga Pilipino sa Madrid na hindi sila pumunta doon para magsugal kundi para maipaglaban ang kalayaan ng Inang Bayan

*ang suliraning pang-agraryo ng Calamba ay lumala*nagsampa ng kaso ang Ordeng Dominiko upang mabawi sa pamilyang Rizal ang kanilang lupa*si Paciano at mga bayaw na sina Antonio Lopez at Silvestre Ubaldo ay ipinatapon sa Mindoro*si Manuel T. Hidalgo ay muling ipinatapon sa Bohol

Masasamang balita mula sa Calamba:

Hunyo 6, 1890

Mula Brussels ay sinulatan niya ang kapatid na si Soledad

Hunyo 11, 1890

Sumulat at ipinaalam niya kay M.H. Del Pilar ang kanyang pangitain na maagang kamatayan

Hulyo 9, 1890

Sinulatan ni Rizal si Ponce tungkol sa kanyang pagtutol sa planong pagtungo ni Graciano Lopez Jaena sa Cuba

Hulyo 18, 1890

Liham kay Ponce na nagpapahayag ng kanyang determinasyong umuwi

Hulyo 20, 1890

Sinulatan ni Rizal si Del Pilar para kuning abogado matapos malaman mula kay Paciano na natalo ang kanilang kaso laban sa mga Dominiko

Hulyo 29, 1890

Sa isang liham kay Ponce, ipinahayag ni Rizal na lilisanin niya ang Brussels pagpasok ng susunod na buwan at darating siya sa Madrid ng Agosto

"A Mi . . ." (Sa Aking Musa)

Isang kahambal-hambal na tulang isinulat ni Rizal bunga ng pag-iisip sa kinasapitan ng kanyang mag-anak

*tag-araw noon sa Belhika at maraming kasiyahan*kanyang pakikipagkaibigan kay Petite Jacoby, ang magandang pamangkin ng kanyang kasera

Dalawang bagay na nagpasaya kay Rizal habang naghahanda papuntang Madrid:

Hulyo 1890

Lumuha si Suzanne nang tuluyang lumisan si Rizal patungong Madrid

*Segunda Katigbak


*Orang Valenzuela


*Leonor Rivera


*O-Sei-San


*Gettie Beckett


*Consuelo Ortiga y Perez


*Nellie Bousted


*Petite Suzanne Jacoby

Mga naging babae ni Rizal: