Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hur många primära tumörer i levern finns det ungefär i Danmark?
ca 300 (jämför med colon cancer, 4200!)
Vad kan man använda leverbiopsi till?
-Diagnostk: orsak till leversjukdomen (alkohol, medicin, autoimmun..)
– Aktivitetsvärdering vid t.ex autoimmun hepatit, Hep C mm.
– Stadiervärdering: vid alkoholisk leversjukdom, Hep B/C, primär bilibary cirrose.
När är finnålsaspiration inte bra?
vid diffusa ändringar som t.ex cirrhose. Vävsarkitekturen kan inte värderas bra med denna teknik.
Vad är leverlappen, Periportallappen och Leveracinus?
BILD!
BILD!
Vad innebär enkel nekros?
Bildd 1
Bildd 1
Vad visar levercellerna vid akut hepatitis?
BILD 2
BILD 2
Hur ser levern ut vid kronisk inaktiv hepatiti?
BILD 3
BILD 3
Hur ser levern ut vid kronisk aktiv hepatitis?
Bild 4
Steatosis hepatits kan vara toxisk meatbolisk eller annat, vad kan ge detta?,
Alkohol, medicin (toxisk) diabetes och ärftliga ämnessjukdomar (metaboliska och övervikt.
Vilken typa av cell man kan se vid alkoholisk steatohepatitis?
Mallorykroppar.
Vilken typ av fibros sker vid alkoholisk levercirrhos?
Centrilobulär fibros och sen septa.
Vad liknar autoimmun hepatitis histologiskt?
Virushepatit.
Vad är typiskt vid primär skleroserande cholangitis?
Inflammation och fibros, växklande stenos och dilatation
Vad kan vara orsaker till lever cirrhos?
Alkohol, autoimmuna leversjukdomar, Hepatitis B/C, metaboliska leversjukdomar eller okänd orsak.
Hur stora får regenerationsnodulina vara som störst för att kunna kallas mikronodulära?
1,5mm.
I vilken del av världen är hepatocellulärt karcinom vanligast?
Afrika och Asien. Och det är pga Hepatitis B.
Vad är det för fel på denna lever?BILD!!!
Vad är det för fel på denna lever?BILD!!!
Kolangiocellulärt karcinom vid leverhilus. (Klatskintumör)
Pankreas är uppdelad i lobuli via tunna bindvävsspeta. Vad består lobuli av?
Exokrina acini, små intralobulära utförselgånger och langerhanske öar.
Berätta om Papiltumörer
Det är inte så vanliga, det är svåra att skillja från pancreas tumörer. Dem utgår ifrånductus epitel i ductus pancreatikus majos samt ductus epitel i ductus choledochus och duodenum slemhinnan.
Är pancreas cancer lika vanligt hos män och kvinnor?
Ja
Vart utgår adenocarcino oftast från?
Gångepiteliet (85-90%)
Hur många får pancreas cancer varje år i Danmark?
ca 800.
Vilka är differentialdiagnoserna till cancer?
kronisk alkoholisk pancreatit, autoimmun pancreatitis (akut eller kronisk symptomatisk pancreatitis)
Det finns två undergrupper av autoimmun pancreatitis vilka?
typ 1: IgG4 system sjukdom och typ 2: associerad med IBD.
Varför är det viktigt att man ställer diagnoses autoimmun pancreatitis preoperativt?
Pat med autoimmun pancreatitis responderar på steroidtabletter alltså behövs inte operation!
Vart utgår neuroendokrina tumörer ifrån?
det disseminerade neuroendokrina systemet.
Vart kan man lokalisera neuroendokrina celler?
Speciellt i bronkier, GI-kanalen och i de langerhanske öarna.