Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/175

Click to flip

175 Cards in this Set

 • Front
 • Back
watashi
I
anata
you
kare
he
watashitachi
we
anatatachi
you (plural)
karera
they
kore
this
sore
that
koko
here
soko
there
dare
who
nani
what
doko
where
itsu
when
ikaga
how
ina
not
subete
all
takusan
many
jakkan
some
sukunai
few
hoka
other
ichi
one
ni
two
san
three
yon
four
go
five
ookii
big
nagai
long
hiroi
wide
omoi
heavy
chiisai
small
short
mijikai
semai
narrow
hosoi
thin
onna
female
otoko
male
hito
person
kodomo
child
tsuma
wife
otto
husband
haha
mother (my)
chichi
father (my)
doubutsu
animal
sakana
fish
tori
bird
inu
dog
hebi
snake
mimizu
worm
ki
tree
mori
forest
bou
stick
kudamono
fruit
hana
flower
kusa
grass
kawa
skin
niku
meat
chi
blood
hone
bone
tomago
egg
tsuno
horn
shippo
tail
hane
feather
kami
hair
atama
head
mimi
ear
me
eye
kuchi
mouth
shita
tounge
ashi
leg,foot
hiza
knee
te
hand
nomu
to drink
taberu
to eat
kamu
to bite
shaburu
to suck
haku
to spit
fuku
to blow
kokyuusuru
to breathe
warau
to laugh
miru
to see
kiku
to hear
shiru
to know
omou
to think
kagu
to smell
osoreru
to fear
neru
to sleep
ikiru
to live
shinu
to die
korosu
to kill
tatakau
to fight
karu
to hunt
tataku
to hit
kiru
to cut
waru
to split
shisatsu suru
to stab
kaku
to scratch
horu
to dig
oyogu
to swim
tobu
to fly
aruku
to walk
kuru
to come
suwaru
to sit
okiru
to stand
mawaru
to turn
ochiru
to fall
okuru
to give
motsu
to hold
shiboru
to squeeze
kosuru
to rub
arau
to wash
fuku
to wipe
hiku
to pull
osu
to push
nageru
to throw
musubu
to tie
nuu
to sew
kazoeru
to count
iu
to say
utau
to sing
asobu
to play
uku
to float
nagareru
to flow
touketsusuru
to freeze
fukuramu
to swell
taiyou
sun
tsuki
moon
hoshi
star
mizu
water
ame
rain
kawa
river
mizuumi
lake
umi
sea
shio
salt
ishi
stone
suna
sand
chiri
dust
tsuchi
earth
kumo
cloud
kiri
fog
sora
sky
kaze
wind
yuki
snow
koori
ice
kemuri
smoke
hi
fire
hai (noun)
ash
moeru
to burn
michi
road
yama
mountain
akai
red
midori
green
kiiro
yellow
shiroi
white
kuroi
black
yoru
night
toshi
year
atatakai
warm
samui
cold
atarashii
new
furui
old
fuhai
rotten
kitanai
dirty
massugu
straight
marui
round
eiri
sharp (as a knife)
nibui
dull (as a knife)
nameraka
smooth
nureru
wet
kawaku
dry
tadashii
correct
chikai
near
tooi
far
migi
right
hidari
left
kara
because