• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Telefon


telefonieren.Handy


Do you have a cellphone?

Denwa


Denwa-o shimasu.Keitai


Keitai-ga arimasu ka?

Dog. Cat.

Inu, neko.

Fisch
I like it, so I want to buy some fish.

Sakana
Suki desu kara, sakana-o kaitai desu.

Fleisch
It's deliscious therefore I will eat some meat.

Niku
Oishii desu kara, niku-o tabemasu.

Music, concert
Do you want to go to the concert tonight?

Ongaku, consato
Konban konsato-ni ikitai desu ka?

Sea, seaside.
Let's go to the seaside tomorrow.


Why?


Because I like it?

Umi
Ashita, umi-ni ikimashoo.


Dooshite?


Suki desu kara.

Mountain
Don't you go to the mountains?


Shall we go to the mountains?


I don't know.

Yama
Yama-ni ikimasen ka?


Yama-ni ikimashoo ka?


Wakarimasen.

Treppe
Etage
Erdgeschoss, erster Stock

Kaidan
Kai
ikkai, nikai

Eingangsbereich (hier schuhe ausziehen)

Genkan

Hier ist das Gästezimmer.

Kore-wa kyakuma desu.

Das ist aber ein schickes haus!

O-share-na uchi desu ne!

Schlafzimmer

Shinshitsu

Bar


Japanese style pub

Baa


Izakaya

Park
I want to go for a walk in the park

Kooen
Kooen-de sanpo-o shitai desu.

My home
Heute abend essen wir zu hause.

Uchi
Konban uchi de tabemasu.

Book
Magazine
I want to read a magazine (polite).

Hon
zasshi
Zasshi-o yomitai desu.

Bill (restaurant)


Receipt (taxi)

Kaikei


Ryoushuusho (takushii)

Buckwheat noodles.


Wheat flour noodles.


Noodle soup.I eat noodle soup but I dont't eat buckwheat noodles.


(Emphatic wa)

Soba


Udon


RaamenRaamen-wa tabemasu ga, soba-wa tabemasen.

hotel, western type


japanese type inn
b & b, japanese style


b & b, , western style
business hotel, sleep only


schubladenhotel

hoteru


ryokan
minshuku


penshon
bijiness hotel


kapuseru hoteru

hot spring

onsancountryside, rural

inakaI, we
You, you plural
he, they

Watashi-wa, watashi-tachi
Anata, anata-tachi
kare, kare-ra


Family


Wife


Son


go-parents
friend
adult


child

Kazoku


Tsuma/ okusan


Musuko


ryooshin (polite prefix = go)
tomodachi
Otona


kodomo

We want to go to Hokkaido together.

Watashi-tachi wa


issho-ni


Hokkaidoo-ni


ikitai desu.

They will go to the departement store tomorrow.

Kare-ra wa


ashita


depaato-ni


ikimasu.

Will you all come to the seaside with us tomorrow?

Anata-tachi wa


watashi-tachi to


ashita


umi-ni


kimasu ka?

Are you all English?


No, We are not.


We are Swiss.
Ms Jost, are you German

Anata-tachi-wa Igiri-jin desu ka?


iie de wa arimasen.


Suizu-jin desu.
Josuto-san wa


Doitsu-jin


desu ka?

What are you going to do in Kyoto?
We're going to take it easy.

Kyotoo-de


nani-o


shimasu ka?
Nonbiri shimasu.

photograph
take a photo


do you want to take a photo?

shashin
shashin-o torimasu


shashin-o tritai desu ka?

Esstäbchen / chopsticks
I want to buy some chopsticks at the dep-store.

o-hashi
Depaato-de o-hashi-o kaitai desu.

money

o-kane

Tomorrow I will go to Kyoto with my parents.
Are you going to a restaurant with your parents?

Ashita, Kyoto-ni ryoushin-to ikimasu.
Ko-ryoushin-to resutoran-ni ikimasu ka?

Airplane

Hikõki