• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Biblija

Krikščionių šventoji knyga

Baltai

indoeuropiečių tautos ir etninės grupės, kalbančios ar kalbėjusios baltų kalbomis, kilusiomis iš baltų prokalbės (lietuviai latviai prusiai jotvingiai kuršiai ziemgaliai seliai)

Faraonas

Egipto valdovas

Hieroglifai

Senovės Egiptiečių,kinu bei japonu ženklai, žymintys žodžius, skiemenis, raides

Mumija

Išdžiūvęs ar balzamuotas žmogaus ar gyvūno kūnas

Priešistorė

Laikotarpis kai dar nebuvo rašto

Aisčiai

Seniausias baltų pavadinimas

Gentis

Žmonių bendruomenė siejama giminystės ryšių,bendris kalbos, tylėjimo

Naujasis testamentas

Biblijos dalis, 27 krikščionių veikalai, parašyti IV a.

Neolitas

Naujasis akmens amžius

Paleolitas

senasis akmens amžius

Senasis testamentas

žydų biblinių knygų rinkinys, iš esmės apimantis Tanachą

Demokratija

politinė sistema, kai aukščiausioji valdžia nustatoma ir vykdoma piliečių

Pilietis

žmogus, turintis savo valstybėje nustatytas teises ir pareigas


Respublika

valstybės valdymo forma, kur aukščiausioji valdžia priklauso renkamiems, atstovaujamiems organams

Diktatorius

Romos senato nutarimu konsulo skiriamas neribotos valstybinės valdžios pareigūnas ypatingajai padėčiai.

Diktatūra

neribota valdžia, garantuojanti klasės ar grupės politinį viešpatavimą (įvairiomis valdymo formomis)

Glafiatorius

senovės Romoje vergas, kato belaisvis ar pasmerktasis nusikaltėlis, apmokytas kautis su žmonėmis ar žvėrimis specialioje arenoje

Imperatorius

vyriausiasis karo vadas ar valstybės galva senovės Romoje

Akropolis

įtvirtintas aukštutinis miestas

Amfiteatras

atviras apvalus arba puslankio formos statinys su arena centre ir plinkui pakopomis išdestytomis vietomis žiūrovams


Legionas

stambiausias karinia dalinys senovės Romoje

Mitai

pasakojimai apie dievus ir didvyrius

Patricijus

laisvasis Romos gyventojas, kilęs iš turtingos ir kilmingos, visateisis Romos pilietis

Plebejai

laisvasis romos gyventojas, turintis ribotas pilietines ir politinez teises

Senatas

aukščiausioji Romos valstybės taryba arba seniūnų taryba

Polis

antikinio pasaulio miestas-valstybė

Olimpiada

tarptautinės daugelio sportų varžybos, vykstančios kas ketverius metus

Vergas

pono nuosavybėje esantis, nelaisvas, beteisis žmogus

Vergovė

sistema, kurioje žmogus yra laikomas kito žmogaus nuosavybe, vienašaliai verčiamas dirbti prieš savo valią.

Vergvaldys

Vergų savininkas

Forumas

senovės Romoje - miesto aikštė kaip visuomenės gyvenimo centras.

Akmens amžius

žmonijos priešistorinis laikotarpis kuriuo pagrinde naudojosi akmenim