Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Romantika

stílusirányzat; korstílus, melyre a nagy ellentétek, a nemzeti dicsőség felidézése , a zaklatott, diszharmonikus formák keresése , az álomvilágba vagy a képzelet világába merülés jellemző; az egyéni jelleget hangsúlyozza Új műfajokat alkotnak pl. naplóregény, levélregény.

Irodalmi népiesség

témái általában az érzelmek, az életkor fordulói eszközei: költői kép (többnyire metaforikus), gondolatritmus, gondolatpárhuzam, hangsúlyos verselés, alliteráció, közösségi szimbólumok


szerkezet: természeti képpel kezd, amely hangulatában párhuzamos a később megjelenő lírai én hangulatával


kedvelt műfajok:


— dráma: temetés, lakodalom, keresztelő, termékenységi népszokások dramatikus előadása, népies, allásos játékok


— epika: mesék, regék, trufák


— líra: dal, életkép, jellemrajz


átmeneti műfaj: népballada

Komikus eposz

Az eposz sajátos válfaja. A komikum egy ellentétből fakad. Az író egy kisszerű témát a nagy hősi eposzok hagyományos eszközeivel ad elő.

Paródia

Irodalmi műfaj vagy mű gúnyos utánzása. Az eredeti mű jellegzetességeit vagy modorosságát túlozza el

Elbeszélő költemény

A közepes terjedelmű verses epikához soroljuk. Műfaj.


Pl. Petőfi János Vitéze, Arany Toldi

Epizód

önmagában is kerek egész történetet elbeszélő cselekményrészlet, mely nem viszi előre a cselekményt, de növeli a feszültséget, új jellemvonásokkal gazdagítja a hős jellemét


pl.Toldi

Idill

nyugalmas, meghitt, boldog hangulatú dal vagy prózai mű

Ballada

tragikus esemény párbeszédes formában elbeszélő epikai alkotás, melyre a zaklatott előadásmód, a balladai homály jellemző

Románc

rövidebb epikus költemény; rendszerint derűs esemény lírai csattanóval; átmenet a ballada és a dal között 65

Alteregó

olyan fiktív személyek, akik viselkedésükben, beszédükben és gondolataikban a szerzővel azonosak.

Lírai monológ

magánbeszéd, a drámai kifejezés olyan módja, melyben a hős egyedül beszél

Időszembesítés, értékszembesítés

a költő saját életének összegzését is jelentheti.


legtöbbször az értéktelített múlt kerül szembe az értékvesztett jelennel.


pl. Kölcsey Zrinyi 2. éneke

Létösszegzés

Jellegzetes lírai verstípus, amely a művész saját egyéniségfejlődésének értelmezésére és értékelésére tesz kísérletet. Együtt jár a múlt és a jelen összehasonlításával, az időszembesítéssel, nemegyszer az önmegszólítással.


pl. Arany: Mindvégig

Ellenpontozás

A mondatok szintjén a közbeékelés, a cselekmény és a kommentár, különböző idősíkok váltását szokták így nevezni.


pl. Dosztojevszkij Bűn és bűnhődésIrónia
elismerő, dicsérő szavakba burkolt bírálat; szellemesen gúnyos beszéd- vagy írásmód, mely a tárgyával szembeni színlelésen alapul
tragikum
Olyan értékszerkezet, amelyben hirtelen nagy, visszafordíthatatlan értékveszteség, értékpusztulás következik be. A cselekmény szintjén ez a kiemelkedő hősök halálában vagy lelki összeomlásában nyilvánul meg
komikum
nevetséges hatásra épülő, elsősorban a komédiában jelentkező esztétikai minőség