Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är kognition?



Kognition är vad som sker i vår hjärna när vi utför våra dagliga aktiviteter. Det inkluderarkognitiva processer som; Tänkandet, minnet, inlärning, dagdrömmandet, beslutstagandet,problemlösandet, det vi ser, läser, skriver och talar.




Norman skiljer på 2 huvudtyper av kognition, vilka?

De två huvudtyperna är:




- Experimental cognition: (Bygger på erhållna erfarenheter) – Det är det som i vårt sinne kan agera och reagera på händelser omkring oss, effektfullt och utan ansträngning.Exempel, köra bil, tala och spela tv-spel.




- Reflective cognition: Involverar tänkandet, jämförelse och beslutsfattande. Det är detta som leder till nya idéer och kreativitet. Exempel är designa, lära och skriva en bok.

Kognition kan beskrivas i termer som ett antal processer, vilka är dessa och vad innebär de?

- Uppmärksamhet:


Man väljer vad man ska fokusera på antingen audio eller visuellt. Exempel på audio kan vara ett namn som ropas upp i en väntsal. Exempel på visuell kan vara då du läser av fotbollsresultat i tidningen och söker efter ditt favoritlag.


- Uppfattning och igenkänning:


Hur informationen uppfattas från omgivningen med hjälp av ögonen, öronen,fingrarna osv. och görs om till upplevelser, ljud, smak etc.


- Minnet:


Man har lättare att känna igen saker än att minnas saker. Det är lättare att minnas saker som är i kontext med något t.ex. grannen på tåget.


- Inlärning:


Många tycker att det kan vara svårt att lära sig genom manual och vill istället lära sig genom ”att göra” Detta kan vara genom ett gränssnitt, då de kan använda sig av direktmanipulering. Lärandet kan bli betraktat i två termer


1. Hur man använder en databaserad applikation


2. Använda en databaserad applikation för att förstå ett specifikt ämne.


- Läsa, tala och lyssna:


Alla sätt att använda språket på. Alla är olika bra på de olika delarna beroende på person, uppgift och kontext. Det skrivna språket är permanent medans lyssnandet är flyktigt. Man kan läsa en sak flera gånger men det man hör kommer oftast bara en. Lyssnandet kräver mindre kognitiv ansträngning än läsandet och talet.


- Problemlösning, planering, resonera och beslutsfattande:


Det är medvetna processer som går under ”reflective cognition”. De inkluderar hur vi tänker om vad vi ska göra. Vilka val vi har, och vad konsekvenserna blir om vi agerar på ett visst sätt.

Vad ska man tänka på under designen för att framhäva Uppmärksamhet(kognition)?

- Gör informationen framträdande genom animeringar, färger, understreck, ordning på informationen.


- Undvik att ha för mycket information i gränssnittet och se till att det är enkelt och tydligt.

Vad ska man tänka på under designen för att framhäva Uppfattning och igenkänning(kognition)?

- Ikoner och grafisk representation ska göra det lätt att urskilja informationens mening.


- Använd skiljelinje och space för att göra det enklare att gruppera informationen.


- Ljud och text ska vara tydligt att urskilja.


- Det ska vara ”tactile feedback”, vilket innebär att man direkt ska kunna se eller känna vad som skett t.ex. genom vibrationer i en speldosa eller att meddelandesymbolen försvinner när man har läst meddelandet

Vad ska man tänka på under designen för att framhäva Minnet(kognition)?

- Använd inte komplicerade procedurer och försök att designa sådant som upphöjer igenkänning hellre än att komma ihåg, detta kan göras genom att använda menyer,ikoner och konsekventa placerade objekt.


- Gör det lätt för användaren att komma ihåg genom färger, tidsmärkning, ikoner etc.

Vad ska man tänka på under designen för att framhäva Inlärning(kognition)?

Designa gränssnitt som uppmuntrar för att utforskas och som guidar användaren att välja rätt val.

Vad ska man tänka på under designen för att framhäva Läsa, tala och lyssna(kognition)?

- Håll längden på pratmenyer och instruktioner väldigt korta.


- Framhäv tonfallet av artificiella framställda pratröster eftersom de är svårare att förstå än människoröster.


- Gör så att det är möjligt att förstora texten på skärmen.

Vad ska man tänka på under designen för att framhäva Problemlösning, planering, resonera och beslutsfattande(kognition)?

Ta fram ytterligare information som enkelt tillåter användaren att förstå hur en viss aktivitet fungerar effektivare t.ex. genom webbsökning.

Vad är skillnaden på medvetna och omedvetna processer?

- Medvetna mentala processer (kontrollerade): processer man är medveten om när de förekommer


- Omedvetna mentala processer (automatiska): processer man är inte medveten om närde förekommer.



I boken finns det sex konceptuella ramverk som utvecklats för att förklara hur användarens beteende baseras på kognitiva teorier, vilka är dessa?
- Internal/external?
Internal:

- Mental models
- Gulf of execution and evaluation
- Information processing

External

- Distributed cognition
- External cognition
- Embodied interaction

Förklara Mental models(ramverk, kognition).

- Mentala modeller tillåter användaren att resonera kring ett system,och lista ut vad man ”skall” göra när det oväntade händer.


- Man skapar sig en mentalbild av hur ett system fungerar.




Vi fyller snabbt i information som saknas. Ett exempel på en hyfsad mental modell är gränssnittet till datorn som man liknar det vid ett skrivbord med mappar och papperskorg.




Konceptuella modeller uppbyggs av de begrepp och aspekter som kännetecknar det som modelleras och relationerna mellan dessa. Mentala modeller är hur människor tänker kring hur olika företeelser fungerar.

Vad är Gulf of execution and evaluation(ramverk, kognition)?


- Hur tar en designer hänsyn till detta?

Gulf of execution:


Gapet mellan det som användaren vill utföra och de medel som finns för att utföra det. Kan minimeras med hjälp av naturliga avbildningar och en bra konceptuell modell.


Gulf of evaluation:
Skillnaden mellan vad systemet ger för information och vad användaren uppfattar. Systemet kanske möjliggör för användaren att byta teckensnitt i ordbehandlaren, men på grund av bristande kommunikation uppfattar inte användaren detta.

Designern ska därför "bygga en bro över avgrunden"för att minska den kognitiva ansträngningen för att utföra en uppgift. Viktigt med hög synlighet och bra feedback.

Vad är Information processing(ramverk, kognition)?


- Vad är målet med Information processing?


- När kan man använda det?


- Stämmer med verkligheten?

- Mänskliga informationsbearbetningen jämförs med parallell eller seriell bearbetning(datorminne)

- Målet är att kunna karakterisera beteende för att kunna förutsäga människors beteende. Metoderna var attraktiva för att man kunde mäta dem.




- Modellen kan vara till hjälp att t.ex. jämföra olika gränssnitt och hur användaren interagerar med dem.




- Modellen stämmer inte med verkligheten då det utgår från att mentala aktiviteter endast sker inuti huvudet, så är det oftast inte.


- Människor interagerar med varandra och dess omgivning, man kanske läser en bok, använder datorn etc.

Förklara External Cognition(ramverk, kognition).


- Vilka tre processer?

- Förklarar de processer som är involverade då människor interagerar eller skapar information genom att använda ett antal externa media t.ex. böcker, mulitmedia, tidningar, webbsidor, kartor




- Externalizing to reduce memory load:


De saker vi använder för att avlasta minnet t.ex. kalender, dagböcker, post it lappar, shoppinglistor etc.


- Computational offloading:


Exempelvis när man använder enpenna och ett papper för att beräkna ett matematiskt problem.Man använder ett verktyg av något slag för att med hjälp avhjärnan utföra något.


- Annotating and cognitive tracing:


- Annotating kan vara att när vi har


klarat av något kan vi kryssa av detta


- Cognitive tracing är när man manipulerar


redan existerande data

Förklara Distributed Cognition(ramverk, kognition).


- Vilka fem punkter?

En typisk Distributed Cognition-analys handlar om attundersöka:

- Den distribuerade problemlösning som sker (inklusive människors sätt att arbeta tillsammans för att lösa ett problem).
- Rollen av verbal och icke-verbalt beteende (inklusive vad som sägs, vad som antyds av blickar, blinkningar och liknande, och vad som inte sägs).
- Vilka olika samordningsmekanismer som används (t.ex. regler, rutiner).
- Vilka olika sätt som kommunikation sker på samtidigt som samarbetsprocessen pågår.
- Hur man kommer åt och delar kunskap

Förklara Embodied Interaction(ramverk, kognition).


- När kan det användas?

- Är att skapa, manipulera och dela med sig av meningen av något genom interaktion med artefakter
- När man interagerar mentalt och fysiskt med teknologi,
- När man använder teknologi tillsammans med sig själv för att interagera med virtuella eller riktiga personer.

Kan användas i vetenskap, robotics, musik och spel.