Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/57

Click to flip

57 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vilka är de två grundläggande typer av kommunikation enligt James Carey?


Och vilka 4 faktorer nämns som ligger bakom kommunikation?

Transmissionskommunikation- avser spridning och förvärvande av information (handlar mycket om övertalning och attitydbildning).


Rituell kommunikation- Kontakt med människor emellan för att skapa sammanhållning och en gemensam kultur (Handlar om berättande och drama som kontaktform).


4 bakomliggande faktorer:


-Individuella faktorer- uppfattning och minnesförmåga är viktiga kapaciteter hos delatgarna i processen.


-Sociala faktorer- individens närmaste omgivning och livsmiljö men även samhället i bred bemärkelse.


-Fysiska/Tekniska faktorer- t.ex. rummets utformning och ljus och ljudförhållanden kan båda underlätta och hindra kontakten. Annan grundläggande förutsättning är användning av ett gemensamt språk och att det finns medier(överföring av information) när kontakten inte är personlig.


-Organisatoriska faktorer.

Vilka hinder finns det för kommunikation? (3)

- Budskapet når inte fram. Det observeras inte, drunknar i störningar och brus, fördröjs under vägen eller är helt feladresserade.


- Budskapet avfärdas, mottagaren har inte behov av det, litar inte på sändaren, har inte samma sociala eller kulturella referenser.


-Vi förstår inte budskapet därför att det är svårt begreppsmässigt, saknar läsbarhet eller kan förändras på vägen (från pers till pers) och får en annorlunda innebörd.

Utvecklingstendenser säger att vi är på väg mot:(5)

- Ökad grad av mottagar-/användarinitiativ istället för sändaralternativ.


- Mer relationsaktiviteter istället för direkta påverkansaktiviteter.


- Fler individuella och gruppinriktade metoder i stället för massmetoder.


- Smala särskilda budskap i stället för bredspektrumbudskap.


- Eskalerad elektronisk kommunikation och datorkommunikation.

För och nackdelar med teknisk utveckling?

Fördelar:


- Teknik hjälper oss att kommunicera var vi än befinner oss trots att plats och tidpunkt skiljer. Vi kan då komma över barriärer som tid och rum.


- Tillgängligheten till information ökar och mottagarna/användarna kan lättare bestämma viken information de vill ha.
Nackdelar:


- Personliga möten i grupp riskerar att minska, fungerande sociala mönster kan raseras när människor inte träffas lika ofta personligen.


- Det finns risk att information tas fram utan någon kontext.


- Alla har int tillgång till en dator.


- Anställda kan bli mera isolerade och anonyma.

Vad är kritiken so PR har fått?

- Producenterna anklagas för manipulation, opassande "PR knep" används och dålig etik.


- Forskare menar att PR har större makt över publiken och samhället. Kritiken säger att företagen måste ta större socialt ansvar.

Vilka är de två grundläggande synsätt på kommunikation? (enligt Fiske)

Processskolan- överföring av meddelanden, inriktad på kommunikativa handlingar. Förmedling av olika signaler i form av budskap, attityder och känslor mellan sändare och mottagare. Då är kontakten linjär och tämligen mekanisk till sin karaktär.


Semiotik- utgår från de språkliga symbolerna, studerar budskapets och textens grundelement och dess betydelse. Betraktas som en gemensam aktivitet mellan dem som ingår i den, som en interaktion. Man talar om Deltagare.

Vad betyder opinionsbildning?

Innebär att organisationer via medierna försöker skapa en opinion bland medborgarna son i sin tur förväntas påverka beslutsfattarna.

Inom de flesta organisationer särskiljer man två typer av organiserad kommunikativ verksamhet.


Förklara Marknadskommunikation


Förklara PR eller informationsverksamhet

-Marknadskommunikation: En organisations insatser för att föra ut en produkt eller tjänst på en marknad.


(riktar sig till kunderna och marknaden)
-PR: Har som mål att sälja hela företaget, dess mission och handlingar och har relationer med en rad målgrupper och intressenter i detta syfte.

Beskriv Marknadsföring och dess 4p.


(och turismens extra 4p.)

Innebär planering och genomförande av företagets hela verksamhet för att förse olika köpargrupper med varor eller tjänster.


-Pris


-Produkt


-Påverkan


-Plats
-People - Personal, andra turister, lokalbefolkning.


- Paketering - resa, bo, äta, gora.


- Program - charterpårm, utflykter


-Partners - De vi samarbetar med, hur ska vi samarbeta med våra partners?
Alla dessa 4p faktorer måste organiseras för att man ska kunna tala om ett tillfredställande marknadsarbete. Pratar vi om turism räcker det inte med 4p utan 8p.

Förklara de tre teoretiska perspektiv som man kan se PR ifrån. (+kritisk inriktning)

-Det strukturella perspektivet - två delperspektiv, dels organisations och ledningsfrågor och ett som fokuserar på processteorier och processer.


-Interaktionsperspektivet - Gemensam nytta och tillfredställelse är två centrala krav på en god relation. Andra viktiga värden är närhet till varandra, förtroende, öppenhet och gemensamt intresse.


-Retorikperspektivet - Syftar huvudsakligen på språkliga dimensionen av kommunikation. Båda sidor försöker resonera sig fram till en gemensam ståndpunkt i en aktuell fråga.


-Den kritiska skolan- samhällsansvar, etik och dialog- Fördelning mellan organisationers behov och ärlighet gentemot omgivningen krävs för god etik i PR-verksamhet.


dialogisk kontakt kännetecknas av att vara ömsesidig, empatisk och omsorgsfull mot varandra.Förklara spridningsmodeller(3)

- Information sprids i flera steg.


-Tvåstegshypotesen: Säger att nya impulser förmedlas av massmedier till opinionsledare som i nästa steg förmedlar dem till den övriga delen av befolkningen i de sociala grupper där dessa ledare har hemvist och gehör.


-Spridningsteorin: Försöker förklara hur nya idéer, budskap och rön förmedlas över tid genom olika kanaler och bland medlemmarna i olika sociala grupper. Betonar att påverkan tar tid.


-Yale-skolan: utgår från uppfattningen att beteenden ändras som e följd av kunskapsinälrning och attitydförändring.

Förklara mottagarorienterade modeller(2)

- Människor har vissa behov som tillfredsställs genom att de använder bestämda medier. Användaren är aktiv & värderar budskapet efter hur användbar informationen är.


-Användarmodellen: Människor väljer vissa medier för att tillgodose behov som ger tillfredställelse.


-Receptionsanalysen: hur mediet och dess innehåll skapar speciell innebörd för mottagaren i dennes sociala sammanhang. Den sociala kontexten är betydelsefull för att kommunikationen ska accepteras.

Förklara Interaktions- och näteverksmodeller(3)

Människor samverkar socialt för att nå så djupt som möjligt i sin kontakt och kommunikation.


-Relationsmodellen och Konvergensmodellen(ser olika ut): inriktad på deltagarnas strävan att nå ömsesidig förståelse.


- Samverkansspiralen: genom att ingå i nätverk underlättar för svagare befolkning att förbättra sin situation, genom identitet, gemenskap och kunskap.


- Balansmodellen: olika uppfattningar kan jämkas samman genom kommunikation, för att uppnå balans. (A-B-X modellen)Förklara Nyhetsmodeller(3)

En sluss (tex redaktionella aktörer) avgör vilken information som ska spridas vidare.


- Gatekeeper modellen: kontroll över hur information förs vidare. Varför vissa frågor men inte andra blir nyheter (HUR)


- Agendasettingmodellen: vad som blir viktigt. hur frågor som medierna lyfter fram på nyhetsplats blir viktiga för publiken och medborgarna (VAD)


- Agendabuildning/agendashaping: dagens medierna är styrda (VARFÖR)

Nämn de amerikanska PR modellerna.

- Publicitets-modellen (den publika): propaganda


- Informationsmodellen: korrekt och sann info


- Den asymmetriska tvåvägsmodellen: sändardstyrd övertalning


- Den symmetriska tvåvägsmodellen: balanserad kontakt med de olika målgrupper man önskar ha kontakt med

Nämn de europeiska PR modellerna.

- Informationsmodellen: ensidig envägskontakt, handlar om traditionell sändarstyrd spridning av en organisations fakta.


- Påverkansmodellen: har övertalning som syfte med utnyttjande av retorisk och socialpsykologisk färdighet och med målet att få målgrupper att acceptera organisationens syn på relevanta problem.


- Relationmodellen: skapa och upprätthålla goda relationer med omvärlden i en process med likvärdiga parter och balans mellan dessa som mål.


- Dialogmodellen: karaktäriseras av ingående interaktion och ett ömsesidigt meningskapande och lärande.

Kritik om PR modeller

- Forskare ifrågasätter symmetriska modeller, påstår att symmetri inte kan finnas mellan företag och folk.


- Menar att dialog är ovillkorlig och inte har strategiska inslag då det leder till manipulation


- realismen i symmetri och dialog modellerna ifrågasätts, då organisationer präglas av ett asymmetrisk självintresse.

Förklara dom olika delarna i den nya basmodellen.

- Bakgrundsfaktorer (sändaren) – självuppfattning


- Sändaren – kan vara en organisation


- Kodning – mening som sändaren lägger in i budskapet


- Budskap


- Medium – vilken media som används


- Brus – kommunikationens effekt


- Avkodning – den meningen som mottagaren läser ut av budskapet


- Feedback – från mottagaren tillbaka till sändaren


- Effekt – av kommunikationer


- Individuella faktorer – kommunikationen påverkar mottagaren

Vilka är de vanliga perspektiv för att ge översikt av forskningen och kunskapsbildningen om organisationer?(teoretiska perspektiv) Förklara dem
Vad förenar de?

- Strukturella perspektivet


Hierarkiskt struktur, tex. systemteorin bygger på att ingen del kan vara isolerat utan är beroende av andra delarna i organisationen.


(Klar strategi för att uppnå målen. Kommunikation är nedåtriktad, hierarkiskt.


- Personinriktade perspektivet


intresserar sig för människorna i organisationen. Studerar behovs och motivationsfrågor, lärandet och kommunikation m.m. (Behov och motivation är två centrala aspekter. Alla ska vara delaktiga och beslutar tillsammans)


- Kulturella/Symboliska perspektivet


Inriktar sig på kulturen i organisationer,värderingar, normer, språkformer och relationsmönster som präglar en organisation. (Inriktad på kulturer inom organisationen. Riktar in sitt intresse mot de värderingar, normer och relationsmönster som präglar en organisation.)


-(politiskt perspektiv)


inte partipolitik utan som ett system som kännetecknas av makt, konflikt och intressen. (medarbetarna tävlar om makten och vart eftersom de gör ett bra jobb blir de belönade, = ökad motivation. Finns goda chanser till förändring och utveckling. Konflikter uppstår dock lätt)
-- Det som förenar perspektiven är


1. kommunikation. En avgörande faktor i alla perspektiven.


2. Chefer och ledare - ledarskapets vikt.
Man kan säga att en organisation består av individer med skilda men jämkade intressen, värderingar och relations- och kommunikationsmönster som hålls samman i en struktur med specifika mål och uppgifter men som också utgör en social samfällighet med en specifik kultur.

Hur struktureras Organisationskommunikation?

- Intern och extern kommunikation


Interna inom företaget, externa utanför företaget.


- Formella och informella kontaktformer


Formell något som är officiellt, informell något som inte är officiellt.


- Innehåller en verbal och en icke-verbal del


Verbal allt som man använder språk till. Allt som sägs eller skrivs, det kräver användning av språk.


Icke-verbal allting annat, det som sker utan ord, kroppspråk, det man har på sig, hur man beter sig.
- Intern/formell: Mål och policy, regler och riktlinjer, producerad information. (möten och info-material)


- Extern/formell: Producerad information, Relations aktiviteter, Interorganisatorisk kontakt, Presskontakter.


- Intern/informell: Samtal och diskussion, spontana gruppmöten, berättelser, rykten etc.


- Extern/Informell: Informella avtal, underhandskontakter, spontana möten externt, informella medie kontakter.4 Kommunikationsnivåer:

-Intrapersonell nivå - den egna personliga kommunikationen


- Interpersonell nivå - samtalet och dialogen mellan två individer


- Smågruppsnivå - den vanliga mötesnivån i den mindre enheten


- Stor och flergruppsnivå - där hela eller delar av organisationen möts

En organisations inre kommunikation och kontakter ske i flera riktningar. (Hur information sprids och strömmar genom systemet)


- Vilka 4 olika riktningar sägs att information sprids i?

- Nedåtriktad ström, från ledningen till de anställda. Betyder traditionellt enkelriktad kommunikation inom en formell struktur.


- Uppåtriktad ström, motsatsen till nedåtriktad. Information eller medarbetares reaktioner, upplysningar och synpunkter till ledningen.


- Horisontell ström, mellan de anställda inom en enhet eller i olika enheter på samma nivå.


- Tvärgående, innebär information som utbyts mellan individer på olika enheter och olika nivåer. Har ej någon koppling till organisationens struktur.

Informationsverksamheten kan sägas ha 4 funktioner, sett både till extern och intern kommunikation.


Vilka är de?

- Analys-, strategi-, och planeringsfunktion: innebär både analys- och strategiarbete för enskilda projekt och i många organisationer även medverkan i ledningens strategiska hantering.


- Relationsfunktionen: är central med tanke på informatörens gränsöverskridande roll.


- Produktionsfunktion: traditionell uppgift.


- Kultur- och konsultfunktionen (internt): I det interna kulturarbetet och den interna kommunikationen ingår en konsultuppgift där informationsfrågor och eventuellt produktion.

Vad innebär omvärldsanalys?

Det innebär att man öskar skapa sig en föreställning om hur omvärlden kommer att se ut. Resultatet av en omvärldsanalys kan medföra att ett företag ändrar positionering av en produkt, skapar en ny marknad, utvecklar eller köper in ny teknik och etablerar nya samarbeten.

Förklara Issues management:


+ Hur går det till? (5 steg i processen)

1. Inte bara själva analysfasen utan även den fortsatta processen, att hantera resultatet av analysen. Man ska lokalisera ett problem som kan ha konsekvenser för företaget. Man kollar om man kan göra någonting åt det, hittar lösningen så har man en ny affärsmöjlighet som man förhoppningsvis är först med.
2. Fem steg i processen.


- Identifiering: sökande efter opinioner och trender och avgöra om det kan påverka organisationen.


- Avsökning: man kollar verkligheten och ser om man kan få veta mer om det upphittade.


- Bevakning: Innebär att hålla uppsikt på en upptäckt opinion.


- Analys: Man hittar en lösning på problemet.


- Prioritering av åtgärder

Vad bör undersökas i en föranalys?

- samhälls och miljöförhållanden


- eventuella problemmed företagets produkter/tjänster


- Relation med omvärlden


- Image


- Juridiska aspekter


- Etiska aspekter


- Hur företaget "mår" internt


- Organisationens kompetens


- Krisrisker och hantering av ev. kriser.

Definiera etik och nämn 4 grundläggande moralsatser av etik:

- Det som är rätt samt fel, rättvist och orättvist i hur vi borde leva våra liv.
- Autonomiprincipen: människors rätt att förfoga över sina egna liv och inte bli utnyttjade.


- Rättviseprincipen: att de ska behandlas lika.


- Godhetsprincipen: Att göra gott mot andra.


- Icke-skade-principen: att inte skada andra.

Vilka målnivåer finns det? (5)


(organisationens informationspolitik)

- Övergripande kommunikationsmål för organisationen


- Huvudmål för PR- och informationsverksamheten


- Sektorsmål - mål för olika informationsområden


- Projektmål för olika projekt/åtgärder etc.


- Delmål för delar av ett projekt

4 målbegrepp på organisations och ledningsnivå:

-Vision - Vart vill vi? Den föreställning och förväntan en organisation har om var man ska befinna sig i framtiden.
-Affärsidé/verksamhetsidé - Vilket är vårt arbetsfält? Den idé man vill förverkliga utifrån sina möjligheter och konkurrensfördelar.
-Mål - Vad vill vi uppnå? De prestationer man vill nå ekonomiskt, kvantitativt och kvalitativt.
-Strategi - hur ska vi nå dit vi vill nå? De grundläggande metoderna för att realisera idén och nå målen.

Förklara Profil, Image och Identitet:

Profil: vad företaget är och hur de ser på sig själva.
Image: är den bild företaget försöker skapa hos allmänheten.
Identitet: koppling mellan vad organisationen står för och hur omvärlden ser på organisationen.

Förklara Positionering och Policy:

-Positionering: beskriver önskade och verkliga ställningen på en marknad eller i samhället. försöker fastställa en organisations plats i människors föreställningsvärld i förhållande till andra organisationer.
-Policy: En organisations handlingsnormer, samlade riktlinjer för hur arbetet med kommunikation ska bedrivas. tex. -information ska ges snabbt samt vara tydlig och saklig. - vilken grad av öppnehet och sekretess som gäller. - Hur man ska agera mot massmedier.

Man vill i en organisation att ett eller fler mål ska uppnås. Vilket synsätt om förändring i 3 steg finns?

- Kunskaper


- Attityder


- Beteende
-Genom att ge kunskap, ändrar man individens attityd och dess beteende som följd av det.
Det finns andra ordningar än den traditionella, t.ex. man kan skapa ändrade attityder genom att först ändra handlingsmönstret.
-All planerad kommunikation syftar till att skapa beteendemål på kort eller långt sikt, som att få människor att utnyttja en viss tjänst eller agera efter en viss idé.

Beskriv Målstegar och beskrivning samt formulering av mål:

1)Målstegar bygger på inlärnings-attityd-beteende-tänkandet.


- Viktigt och nödvändigt att sätta upp stegmål, det är först efter man gör det man kan mäta i vilken grad en kampanj nått sin målgrupp på olika mottagningsdjup. Exempel: almanacka
mål sätts upp för i vilken grad almanackan:
-når målgruppen


-upptäcks i brevlådan


-öppnas/bläddras i


-blir läst mer ingående


-sparas


-används som almanacka


-används för information om servicen och om viktiga datum


-skapar intresse för någon presenterad service


-initierar utnyttjande av sådan service
2)man bör ställa fler krav på målformuleringar.


-mål bör vara begripliga och relevanta


-mål bör ha reelt mål, där man både pratar och förklarar vad som menas med tex. kvalitet.


-Övergripande mål borde vara breda så delmål får plats inom den.


-mål ska vara realistiska.


-man borde sätta gränser för målet. tex. målet ska vara uppnådd inom ett viss datum.

Hur definieras planering?


Hur bör man planera?


Hur kan själva planen se ut?

-Planering: Genomarbetade beslut och direktiv om tänkta åtgärder, utvecklade i mer eller mindre omfattande dokument.
- Bör planera:


-praktiskt planering borde göras outside-in dvs. utifrån kundernas och intressenternas behov. och inte inside-out alltså enbart utifrån eras egna behov.
- Planeringen ska läggas upp i ett författad dokument, den ska fungera som manual och riktlinje för det fortlöpande arbetet.


-Den ska fungera som beslutsunderlag för ledningen och rättningsmall vid utvärderingen av ett avslutat värv.


- Planen boder läggas upp som arbetsprocessen:


1.inleds med målformulering och foranalys


2.avhandlar målgrupper, allmän strategi, budskap och metod/medievalsfrågor.


3. Redovisning av själva genomförandet och hur utvärdering och analys ska gå till.


4. Avslutas med en sammanställning av kostnader och andra resursbehov.

Vilka är planeringens huvudfaser?

1. Mål och analys


2. Planering och strategi


3. Genomförande


4. Uppföljning och utvärdering

Förklara begreppet målgrupp och intressenter:

- Målgrupp: den grupp man vill nå sitt budskap med, från organisationens sida.
- Intressenter: de grupper i samhället som berörs av organisationen, antingen de tilltalas av eller själva tilltalar den.

Förklara skillnader och likheter melon målgrupper och mottagargrupper:

- Målgrupper och Mottagargruppen: kan vara samma och helt olika beroende på situation.
-Alla mottagare är målgrupp vid tex. EU val, där budskapet ska nå alla medborgare inom EU.
-Målgruppen är en del av mottagargruppen. inom en större mottagargrupp befinner sig en specifik målgrupp tex. kåren anser att vissa studenter drycker för mycket öl. Man kan inte nå specifika målgruppen så alla studenter får höra budskapet.
-Mottagargruppen är en del av målgruppen. mottagargrupp informerar en större målgrupp, tex. ledning av företag låter företrädare av olika enheter veta viss information som dessa sedan meddelar till resterande kollegor.
-Målgruppen och mottagargruppen är helt separerade. tex. sportklubb vill öka intresse i sport för skolelever. genom att lära skollärare om ämnet kan lärarna lära eleverna.

Målgrupper finns i olika nivåer, en indelningsgrund är positionen i kommunikationsprocessen, nämn de 5 nivåerna:1. Beslutsfattare: politiker, cheftjänstemän och företagsledare


2. Opinionsbildare: kulturpersoner och lokala kändisar


3. Förmedlare: lärare, arbetsledare, försäljare, idrottslärare


4. Förebilder: föregångare som först tar efter nya idéer och produkter


5. Slutmålsgruppen: kunder och brukare av tjänster

Målgruppsarbetet består av två moment, Välja ut målgrupper och analysera målgruppen man har funnit lämplig. Vad använder man sig av då?

Man använder Segmentering, delar upp målgruppen i kundgrupper eller segment.

Varför gör man en Målgruppsanalys?

Vi behöver skaffa oss en så bra bild av individerna i grupperna som möjligt, genom att beskriva, kategorisera och analysera dem. En sammanvägning av individernas inre och yttre kännetecken rekommenderas.

Beskriv de 7 Yttre faktorerna för målgruppsanalys:

- Storlek (har betydelse inledningsvis av val av medie, ekonomi)


- Geografisk belägenhet (var gruppen finns har betydelse för metoden, vilket medie ska man jobba med?)


- Demografi (den vanligaste formen av målgruppsanalys) särskådning av kön, ålder, utbildning, yrke, boende, familj, språktillhörighet.


- Social bakrund (kulturen, hur olika budskap avkodas. Bra att ha klart för sig vilket inflytande den närmsta omgivningen har på en individ.


- Situation (viken situation gruppen befinner sig i, tid och rumsaspekter). Finns två typer av denna variabel. En kortsiktig och en långsiktig. Den första handlar om var människor befinner sig i vardagen den andra om situationen i livet.


- Referensgrupper och deras eventuella påverkan.


- Medietillgång, medievanor och mediepreferenser (vilka medier har en målgrupp tillgång till? Och vilka medievanor har människorna? Och framför allt vilka medier föredrar de?

Beskriv de 4 Inre faktorerna och egenskaper viktiga för målgruppsanalys:

- Behov, motivation och relevans (den som är intresserad av information har mer behov av det än den som inte är det)


- Beredskap för information (det kommunikativa läget en individ befinner sig på vid tidpunkten för kontakten, det är lättare att ta emot ett budskap om man är förberedd.


- Förhållande till ämnet (vilket förhållande målgruppens individer har till ämnet, hur involverad man är och vilken relevans det upplevs ha för dem.)


- Kunskaper... (viktigt att ta reda på vilken kunskapsnivå en målgrupp befinner sig i. Även motsatsen kan vålla problem. Att informationen är för enkel.)


...och attityder, målgruppens attityder och föreställningsvärd kring ett ämne är en viktig utgångspunkt för lyckade kommunikation.


- Livsvärden (våra värden ligger djupare än attityderna och bestämmer dem. värden är universella och har sitt ursprung i kulturen och samhället samt i personligheten. Tex. att vara hjälpsam, ambitiös och ärlig (instrumentella värden) eller frihet eller familjens säkerhet (fasta värden).

Förklara skillnaden mellan mål och strategi:


och förklara begreppet kommunikationsstrategi:

Målen anger vart vi vill komma och uppnå, medan strategin om hur vi ska ta oss dit på bästa möjliga sätt och hur vi ska klara de hinder som uppstår på vägen.


- Strategi innebär en handlingslinje som balanserar inre och yttre faktorer dvs. organisationens mål och aktiviteter (inre) och omgivningens behov och krav (yttre).


- en strategi måste innehålla 1bestämda och klara mål,2 bör vara flexibel,3 den ska ha höga krav på motivationsförmåga och4 måste anpassa sig åt medarbetarnas och omvärldens krav och 5 måste ge organisationen initiativ i händelseutvecklingen.


- kommunikationsstrategi: långsiktiga tillvägagångssättet för att med kommunikation bidra till att uppnå organisationens övergripande mål.

Två kommunikativa grundstenar(eller grundstrategier) inom strategier, vilka är de?

- Inifrån och ut-strategi - Det handlar om att ge turisten info från oss så att de vill åka till destinationen.


har envägs/tvåvägsformer:


-Påverkans och övertalningsstrategi (envägs) (tex. AIDA (attention, intrest, desire, action (Satisfaktion))


-Intresseskapande strategi (tvåvägs, tillgodoser mottagarens behov)
- Utifrån och in: - Gäller att skapa olika former av råd och vägledning för dem som söker information.


- Dialogstrategi: istället för att försöka få nya besökare via vanliga medier, kollar man varför de slutade besöka destinationen, och gör någonting åt det)
Man skapar system för att folk ska söka info frivilligt, risk för att bara resurs och handlingskraftiga agerar. Krävs initiativ från mottagarna som då blir deltagare.Budskapet är kärnan i all kommunikation. Vilka fyra typer av budskap kan man använda?

-Formella budskap: i formella sammanhang


-Informella budskap: i informella sammanhang


-Personliga budskap: ledare eller medarbetare uttrycker sig som individ och inte som chef.


-Subformella budskap: menar meddelanden som förmedlas av personer om agerar utifrån sitt officiella sig men budskapet ska lämnat utanför den officiella "rapporten".Beskriv modellen för budskap som utgår från faktorerna motivation och beteende hos mottagarna:

-Målgruppens agerande kan vara Rationell eller Emotionell.


-Målgruppens motivation kan vara hög eller låg.


- Rationellt agerande + hög motivation: Rationell strategi.


- Rationellt agerande + låg motivation: Repetitiv strategi.


- Emotionell agerande + hög motivation: Känslomässig strategi. (thailand katastrofen)


- Emotionell agerande + låg motivation: Social strategi (används spec. mot ungdomar)

Budskaps modell utifrån budskapens svårighetsgrad och målgruppens informationsbemötande?

Bemötande: Rationellt eller irrationellt.


Svårighets grad:: Hög eller låg.


-Vid rationell bemötande ska informationen vara i text/siffror.


- Vid Emotionell bemötande ska informationen innehålla bild/musik.


-Hög grad: Djup information


-Låg grad: grund information

Nämn några framgångsrika budskap för reklam:

* Intyg (kändis intyger)


* Demonstration (produkten visas live)


* Nyheten (betonas nyheten)


* Känslor (skapa specifik känsla hos produkten)


* Humor (funkar inte med superseriös ämne)


* Livstil (produkt specifik till viss livstil)

Vad är första steget vid mediearbetet?


Beskriv processen som deler fram till medievalet:

- Första steget inleds med mediestategin där en huvudsaklig medieinriktning bestäms, tex. dagspress eller elektroniska metoder, ellr kombo.
- Föranalys och mål --> Målgruppsanalys --> Strategi och planering --> Budskapsanalys --> Mediestrategi och medieval.

Nämn 5 typer av medier:

- Muntliga medier: nackdel att den nyttjas bara med mindre målgrupper, man tappar det personliga vid större grupper.- Tryckta medier: snabbheten och möjligheten att nå bred publik är fördelarna. Nackdel är att den lever över dagen.


- Elektroniska medier


- Bild och ljud medier


- Aktiviteter och arrangemang: kombo text, bild och ljud och mediet ger möjlighet till personligt kontakt. Nackdel är allmän komplicerad produktion.

När det är dags att genomföra informationsåtgärder, tillägnar sig PR och information ansvarig åt 5 huvudsakliga arbetsled, vilka är dessa?

* Framställning av olika typer av material


* anordnade av aktiviteter där människor möts


* massmediekontakter


* skapa och bibehålla goda relationer (m de org. har kontakt med)


* Administrativa uåppgifter och intern förankring

Hur går analysen till?


Innan en utvärdering påbörjas behöver man ställa ett antal grundläggande frågor: (5)

- Varför ska aktiviteten utvärderas? (ställs för att få en uppfattning om dess effekter)


- Vad är det som ska utvärderas?


- För Vem ska utvärderingen göras? (ge informatörerna bättre arbetsunderlag? Chefer och styrelser ska få beslutsunderlag? eller är det till för mediebruk?


- vad begränsar utvärderingen? ekonomiska/tidsmässiga faktorer, även eventuella problem att få fram info, sekretessbelagd info.


- Vem ska utföra arbetet och Hur ska det utföras?

Beskriv begreppen:


Risk


Katastrof-Risk : latent och potentiellt hot som kan utmynna i händelser som allvarligt drabbar grupper, organisationer och samhällen.
- Katastrof: ett akut förverkligande av denna hotbild. Den kan slå över i en kris om den inte hanteras rätt. En katastrof behöver inte sluta med en kris, med god krishantering kan det stanna vid katastrofens överklingande.
En kris kan bli av utan en katastrof, förloppet kan utvecklas långsamt och successivt i små steg, som till slut skapar en kris.

Vilka 4 huvudtyper av kris finns det?

- Naturkriser (tsunami)


- Teknologiska kriser (fel på produkt, tekniska olyckor (chernobyl))


- Vålds och motsättningskriser (hot, bojkotter, attentat, demonstrationer )


- Ledningskriser (som orsakas av skeva värderingar, fusk eller misskötsel)

Man kan dela in kriser i avsiktliga/oavsiktiga samt interna/externa. Förklara:

avsiktig/intern: strejker, sabotage, stölder i org.
avsiktig/extern: terrorråd (9/11)
oavsiktig/intern: tekniska olyckor (chernobyl)
oavsiktig/extern: naturkatastrofer (tsunami)

Beskriv händelseförloppet vid en kris i 5 faser:

- Förebyggandefasen - förebygga krissituation, säker infrastr, reducera risker med säkerhetspolicy, bevakningssystem, omvärldsbevakning.
- Förberedelsefasen - bygga upp en förmåga att hantera svåra påfrestningar, skapa resurser och funktioner för att möta en kris. Utformning av krisplaner, övningar, utbildning.
- Akutfasen
- Återhämtningsfasen - innebär att organisationen försöker återgå till ordinarie arbetsformer, eller att nya strukturer utvecklas
- Lärofasen - utveckling, lärdom av misslyckanden.

Kommunikation:


information:

- Processen för människors kontakt med varandra.


- Information är det som utbytts i kommunikationsprocessen.