• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Geslote vrae
Geslote vrae
Vrae wat direk deur feite beantwoord kan word. Hierdie vrae begin dikwels met woorde soos Wat? Waar? Wie? Wanneer? Hoeveel? ens.
Oop vrae
Oop vrae
Vrae wat nie direk deur feite beantwoord kan word nie en vereis dat die situasie op een of ander manier verken word, dinkskrum-sessies gehou word, of menings in ag geneem word. Hierdie vrae begin dikwels met woorde soos Hoekom? Hoe? Gestel? ens.
Steekproefgroep
Steekproefgroep
Die groep mense wat jy kies om aan ’n opname deel te neem, en wie se antwoorde die antwoorde van die groter teikengroep moet verteenwoordig. Die groep moet redelik verteenwoordigend van die teikengroep wees.
Teikengehoor
Teikengehoor
Die groep wat jy probeer inlig, of aan wie jy verslag doen. Hulle moet in ag geneem word om te weet op watter vlak (in hoeveel diepte, en hoe ‘moeilik’) die inligting moet wees.
Teikengroep
Teikengroep
Die groep mense wie se inligting jy met behulp van ’n meningsopname of vraelys probeer analiseer.