Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back

ARGUMENTO #56:(Juan 14:9-11)


Ang nakakita kay Cristo ay nakakita sa Ama. Kaya, Diyos si Cristo.

SAGOT:• Walang mababasa sa talata na si Cristo’y Diyos. Ang Diyos ay hindi nakikita sa likas na kalagayan dahil Siya’y walang anyo (Deut. 4:15) o espiritu (Juan 4:24) pero makikita Siya doon sa kapngyarihan ng mga bagay na Kaniyang ginawa (Roma 1:19-20).• Kaya sinabi ni Cristo na ang nakakita sa Kaniya ay nakakita sa Ama ay dahil ginagawa ni Cristo ang mga gawa ng Ama (Juan 14:9-11).• Gawa ng Ama ang mga himalang ginawa ni Cristo na tao sa likas na kalagayan, kasangkapan lamang Siya (Gawa 2:22-23MB).• Dahil nga ang Diyos ay nakikita sa kapangyarihan ng Kaniyang ginawa at ang gawa ni Cristo’y gawa ng Ama, kaya ang nakakita kay Cristo ay nakakita sa Ama.

ARGUMENTO #57:(Juan 17:5)


Existido na si Cristo bilang Diyos dahil tinamo na Niya ang kaluwalhatian mula sa Diyos bago pa likhain ang sanlibutan.

SAGOT:• Walang sinabing si Cristo’y existido na bago pa ang sanlibutan bilang Diyos. Kung tatanggaping existido na si Cristo dahil nagtamo ng kaluwalhatian bago ang sanlibutan, lilitaw na existido na rin ang mga Cristiano bago ang sanlibutan dahil ayon sa Efe.1:4, binanggit na “ayon sa pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanlibutan. Kung tatanggapin ito, magiging 2 ang Diyos- ang binigyan at nagbigay ng kaluwalhatian. Labag na sa Juan 17:3, 1. Lilitaw na tinanggap lang ni Cristo ang Kaniyang pagiging Diyos. Lalabag ito sa kanilang paninindigan na diumano’y ang pagka-Diyos ni Cristo ay walang pasimula at walang hanggan.• Darami ang Diyos kung tatanggapin ito, dahil ang kaluwalhatiang tinamo ni Cristo sa Diyos ay ibinigay Niya rin sa mga Cristiano (Juan 17:22). Ang tinutukoy na kaluwalhatian ay karangalan (MB).

ARGUMENTO #58:(Juan 20:28)


Sinabi ni Tomas kay Cristo na, “Panginoon ko at Diyos ko”. Samakatwid, si Cristo’y Diyos.

SAGOT:• Ang pinag-uusapan sa talatang ito ay ang pagkabuhay na mag- uli ni Cristo at hindi ang likas na kalagayan Niya.• Nang sabihin ito ni Tomas, siya ay nasa uring nag-aalinlangan sa pagkabuhay na mag-uli ni Cristo (Juan 20:25). Pero itinuwid siya ni Cristo sa paraang napakita ito sa Kaniya (Juan 20:26-27).• Dahil dito, ano ang pagkakamaling nasabi ni Tomas? “Panginoon ko, at Diyos ko”. Kaya, ang unang pagkakamali ni Tomas ay nagbunga pa ng isang pagkakamali. Hindi lang si Tomas ang nagkamali kundi kinilabutan at nahintakutan din ang ibang mga apostol dahil inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu (Diyos) (Luk.24:36-37).• Pero ito ay itinuwid ni Cristo, tumutol Siya at itinuro na Siya’y may laman at buto at hindi espiritu o Diyos (Luk.24:37-39). (Bakit nasa aklat ng Juan ay lumipat ng Lukas? Sapagkat ito ay iisang pangyayari lamang).

ARGUMENTO #59:Sa talatang Juan 20:28-29, sinabi ni Cristo kay Tomas na “ mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma’y nagsisampalataya.” Kaya, pinuri ni Cristo si Tomas dahil sa pahayag niya na “Panginoon ko at Diyos ko

SAGOT:• Hindi totoong pinuri ni Cristo si Tomas dahil dito, kundi sinumbatan pa nga siya ni Cristo nang sabihing “naniniwala ka na ba at nakita mo ko?” (Juan 20:29 MB)

ARGUMENTO #60:(Gawa 3:15)


Si Cristo ang lumikha ng buhay ayon sa talata. Ang Diyos ang manlilikha. Kaya si Cristo’y Diyos.

SAGOT:• Walang nakasulat na si Cristo’y Diyos. Ang sabi “inyong pinatay ang lumikha ng buhay”. Lilitaw ang Diyos ay namamatay, labag ito sa Biblia dahil ang Diyos ay walang kamatayan (I Tim. 1:17). Lilitaw rin na pinatay ng mga creations ang kanilang creator.• Ayon pa sa talata, ang lumikha ng buhay ay binuhay na mag-uli ng Diyos. Lilitaw na binubuhay lamang ang Diyos. Lalabas din na 2 ang Diyos, ang binuhay at ang bumuhay. Labag na sa Biblia dahil iisa lamang ang Diyos, ang Ama (Juan 17:3, 1).• Ang katumbas ng lumikha ng buhay ay hindi creator kundi “Leads people to life” (CEV). Sa MB naman ay “pinagmumulan ng buhay” ito ay nangangahulugang ang buhay na ibibigay ng Diyos sa atin ay na kay Cristo. (I Juan 5:11)