Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back

ARGUMENTO #31:(Isaias 48:16)


Si Cristo ang nagsasalita sa talata. Existido na Siya noon pang una, Siya ang tinutukoy na isinugo ng Diyos at ng Kaniyang espiritu. Kaya Siya’y Diyos.

SAGOT:• Di ito mapagbabatayan ng “pre-existence” ni Cristo. Wala ang pangalan ni Cristo sa talata. Sa saling MB ang tinutukoy rito na isinugo ay binigyan lamang ni Yahweh ng kapangyarihan.• Magiging 2 ang Diyos kung tatanggapin ito, ang Diyos na nagbigay at ang Diyos na binigyan. Lalabas din na binibigyan lamang ng kapangyarihan ang Diyos.• Sa ETRV, si Isaias ang nagasasalita at sa TLB, si Ciro ang binabanggit na isinugo. Ang huling bahagi ng talata ay idinagdag lamang (NEB at REB fn.).

ARGUMENTO #32:(Jeremias 14:8-9)


Ang Diyos ay parang tao. Kaya, ang Diyos ay nagkatawang-tao.

SAGOT:• Walang sinabing ang Diyos ay nagkatawang-tao. Ang Diyos ay hindi tao (Ose.11:9) at ang tao ay hindi Diyos (Ezek. 28:2).• Ang Diyos ay hindi nagbabago kahit anino man ng pag-iiba (Mal. 3:6; Sant. 1:17).• Ang pahayag na “ang Diyos ay parang taong natigilan ay fgurative (nasa uring simile - pagwawangis, pagtutulad). Ang banggit sa MB ay “para kang dayuhan”.

ARGUMENTO #33:(Jeremias 17:5)


Masusumpa ang nagtitiwala sa tao. Kung si Cristo ay tao at hindi Diyos ay masusumpa ang nagtitiwala sa Kaniya. . Kaya si Cristo ay hindi totoong tao kundi Diyos.

SAGOT:• Si Cristo ay hindi Diyos kundi Siya’y totoong tao (I Tim. 2:5CEV). Hindi kabilang si Cristo sa mga taong hindi dapat pagtiwalaan. Sapagkat utos pa nga na dumulog kay Cristo na nasa langit na ngayon, na may pagtitiwala (Heb. 4:14-16NPV). Si Cristong nasa langit na ngayon ay taong banal (Heb.7:26 Phillips Modern English).• Katunayan na hindi masama magtiwala sa tao - mabuti ang asawa na tumitiwala sa kaniyang asawa (Kaw. 31:10-11).

ARGUMENTO #34:Si Cristo na Sanga ni David (Apoc.5:5) ay tatawaging Jehovah (Jer. 23:5-6 MKJV) o tatawaging Diyos (The Message). Kaya, si Cristo’y Diyos.

SAGOT:• Walang sinabing si Cristo’y Diyos. Totoong si Cristo’y Sanga ni David, katunayan ito na hindi Siya Diyos.• Kapag sinabing Sanga ni David ay mula kay David si Cristo, anak o inapo ni David. Ang Diyos ay walang pinagmulan (Awit 90:2) at hindi ipinanganganak (Blg.23:19). Kung tatanggapin ito, magiging 2 ang Jehovah - ang Ama at si Cristo. Lalabag ito sa Biblia dahil iisa lamang ang Jehovah (Deut.6:4 YLT). Ang Jehovah ay ang Ama (Isa.64:8 YLT) o ang Kataastaasan (Awit 83:18) samantalang si Cristo ay Anak ng Kataastaasan (Luk.1:31-32). Maling salin ito, ang tamang salin ay ang YLT dahil mababasa na si Jehovah o ang Ama ang magpapahayag (proclaim) na si Cristo ang ating katuwiran, kasang-ayon sa pahayag ni A. Pablo na si Cristo ang ating katuwiran (I Cor.1:30). Ang Jerusalem man ay tinawag na “JEHOVAH, OUR RIGHTEOUSNESS” (Jer.33:16 MKJV). Diyos din ba ang Jerusalem?

ARGUMENTO #35:(Mikas 1:3-5)


Lumabas ang Panginoon mula sa Kaniyang dako o sa langit at bumaba at yumapak sa mataas na dako ng lupa. Si Cristo ang Diyos na bumaba o nagkatawang-tao.

SAGOT:• Walang sinabing si Cristo ay Diyos, hindi Siya ang tinutukoy rito. Si Yahweh ang tinutukoy (MB) o ang Ama (Isa.64:8 MB).• Bumaba ang Ama dahil sa pagsalangsang ng Israel, bumaba sa sentidong nagpamalas Siya ng kapangyarihan (Isa.64:1-3 MB). Ipinasiya ng Diyos na Siya ay bababa sa lupa nang magkasala ang Israel (Isa.64:6,9-11).