Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back

ARGUMENTO #21:Ang Diyos ay bato gayundin naman si Cristo. Kaya, Siya ay tunay na Diyos.

SAGOT:• Hindi dahil ang Diyos ay bato at si Cristo ay bato ay nangangahulugang Diyos na si Cristo. Darami ang Diyos dahil ang mga Cristiano ay bato rin (I Ped. 2:5).• Iba ang pagkabato ni Cristo sa pagkabato ng Diyos. Si Cristo ang batong patibayan ng Sion o Iglesia (Isa.28:16; Heb.12:22-23).• Ang Diyos ay bato dahil Siya’y matibay na moog o Tagapagligtas (Awit 18:2MB).

ARGUMENTO #22:(Awit 80:17)


Hindi si Cristo ang tao na nasa kanan ng Diyos. Ang nakasulat ay “tao na iyong kinakanan” at hindi “tao na nasa kanan”. Magkaiba ang “kinakanan” sa “nasa kanan”.

SAGOT:• Tama ang aral ng INC na si Cristo ang tao na nasa kanan ng Diyos (Heb.10:10,12KJV).• Pareho ang kinakanan sa nasa kanan, sa KJV ang banggit ay “the man of thy right hand”, sa NRSV ay “at your right hand”, at sa CEV “at your right side”.• Ayon sa Bibliang salin ng IK, si Cristo ang tao na nasa kanan ng Diyos (Awit 79:18 [80:17] Douay Ver.)

ARGUMENTO #23:(Awit 82:8; 2:7-8; Heb. 1:5-7)


Ang Diyos ang hahatol sa lupa at sa Kaniya ipamamana ang lahat ng mga bansa. Ang tinutukoy na Diyos na magmamana ng mga bansa ay ang Anak o si Cristo.

SAGOT:• Walang sinabi na si Cristo’y Diyos. Magiging 2 ang Diyos, ang magmamana at nagpamana, lalabag sa Juan 17:3,1. Lalabas na si Cristo na Diyos diumano ay magmamana lamang.• Ang katumbas ng “iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa” ay “ang lahat ng mga bansa ay hawak ng iyong kamay” (Awit 82:8 MB).• Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng mga bansa na ipamamana sa Kaniyang Anak (Heb. 1:1-2), si Cristo ang magmamana at ang Diyos ang magpapamana, magkaiba ito.• Ibinigay ng Ama ang lahat kay Cristo (Mat. 28:18;11:27) ngunit paiilalim naman si Cristo sa Ama na nagpasuko ng lahat ng bagay sa Kaniya (I Cor.15:27-28 NPV).

ARGUMENTO #24:(Kaw. 30:4)


Sa panahon ng paglalang ay nandoon na ang Ama at ang Anak. Kaya, existido na ang Anak bilang co-creator at Siya’y Diyos.

SAGOT:• Walang sinabi na existido na ang Anak bilang co- creator at Siya’y Diyos. Ang pinatutunayan sa talatang ito ay (1) may Diyos na manlalalang, (2) ang Diyos ay may pangalan, (3) ang Diyos ay may anak at ang anak ay may pangalan.• Hindi pinatutunayang si Cristo ay Diyos na manlalalang dahil iisa lang ang manlalalang, ito ay ang Ama (Isa. 44:24 MB; Mal. 2:10 MB).• Hindi sinabing si Cristo ang anak na tinutukoy, ang banggit sa saling Septuagint ay “children”. Ang tinutukoy ay ang Israel dahil talagang tinawag na “son” ang Israel (Exo. 4:22-23 KJV).

ARGUMENTO #25:(Isa.7:14; Luk.1:34-35 KJV)


Mahimala ang pagkapanganak kay Cristo. Si Cristo’y walang amang tao. Ito ang dahilan kung bakit ang ipanganganak ay tatawaging banal, ang Anak Ng Diyos.

SAGOT:• Hindi dahil sa mahimala ang pagkapanganak kay Cristo ay nangangahulugang Diyos na Siya. Katunayan pa nga ito na Siya’y hindi Diyos dahil ang Diyos ay hindi anak ng tao o hindi ipinanganganak (Blg.23:19).• Kung tatanggapin na dahil si Cristo’y walang amang tao ay Diyos na, lalong magiging Diyos sina Adan at Eba dahil wala silang ama’t inang tao. Kung tatanggapin na Diyos si Cristo dahil Siya’y banal, darami ang Diyos sapagkat ang mga Cristiano man ay banal din (I Cor.6:11;I Cor.14:33) at maging ang mga anghel (Mar.8:38).• Si Cristo ay pinabanal ng Ama (Juan 10:36) at Siya’y taong banal (Sant.5:6 BTK). Kung tatanggaping Diyos si Cristo dahil Siya’y AND, darami ang Diyos dahil ang mga Cristiano man ay mga AND din (I Juan 3:1-2).