Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/600

Click to flip

600 Cards in this Set

 • Front
 • Back

阿姨

āyí

a

ǎi

ài

爱好

àihào

安静

ānjìng

爸爸

bàba

ba

bái

bǎi

bān

bān

bàn

办法

bànfǎ

办公室

bàngōngshì

帮忙

bāngmáng

帮助

bāngzhù

bāo

bǎo

报纸

bàozhǐ

杯子

bēizi

北方

běifāng

北京

běijīng

bèi

běn

鼻子

bízi

比较

bǐjiào

比赛

bǐsài

必须

bìxū

变化

biànhuà

表示

biǎoshì

表演

biǎoyǎn

bié

别人

biéren

宾馆

bīnguǎn

冰箱

bīngxiāng

不客气

búkèqi

cái

cài

菜单

càidān

参加

cānjiā

cǎo

céng

chá

chà

cháng

唱歌

chānggē

超市

chāoshì

衬衫

chènshān

成绩

chéngjì

城市

chéngshì

chī

迟到

chídào

chū

出现

chūxiàn

出租车

chūzūchē

厨房

chúfáng

除了

chúle

穿

chuān

chuán

chūn

词语

cíyǔ

聪明

cōngming

cóng

cuò

打电话

dǎ diànhuà

打篮球

dǎ lánqiú

打扫

dǎsǎo

打算

dǎsuàn

大家

dàjiā

dài

担心

dānxīn

蛋糕

dàngāo

但是

dànshì

当然

dāngrán

dào

de

de

de

dēng

děng

弟弟

dìdi

地方

dìfang

地铁

dìtiě

地图

dìtú

第一

dìyī

diǎn

电脑

diànnǎo

电视

diànshì

电梯

diàntī

电影

diànyǐng

电子邮件

diànzǐ yóujiàn

dōng

东西

dōngxī

dōng

dǒng

动物

dòngwù

dōu

duǎn

duàn

锻炼

duànliàn

duì

对不起

duìbuqǐ

duō

多么

duōme

多少

duōshao

饿

è

而且

érqiě

儿子

érzi

耳朵

ěrduo

èr

发烧

fāshāo

发现

fāxiàn

饭馆

fànguǎn

方便

fāngbiàn

房间

fángjiān

fàng

放心

fàngxīn

非常

fēicháng

飞机

fēijī

fēn

分钟

fēnzhōng

服务员

fúwùyuán

附近

fùjìn

复习

fùxí

干净

gānjìng

gǎn

感冒

gǎnmào

刚才

gāngcái

gāo

高兴

gāoxìng

告诉

gàosu

哥哥

gēge

ge

gěi

gēn

根据

gēnjù

gèng

公共汽车

gōnggòngqìchē

公斤

gōngjīn

公司

gōngsī

公园

gōngyuán

工作

gōngzuò

gǒu

故事

gùshi

刮风

guāfēng

guān

关系

guānxì

关心

guānxìn

关于

guānyú

guì

国家

guójiā

果汁

guǒzhī

过去

guòqù

guò

hái

还是

háishì

孩子

háizi

害怕

hàipà

汉语

hànyǔ

hǎo

好吃

hǎochī

hào

hēi

黑板

hēibǎn

hěn

hóng

后面

hòumiàn

护照

hùzhào

huā

花园

huāyuán

huà

huài

欢迎

huānyíng

huán

环境

huánjìng

huàn

huáng

huí

回答

huídá

huì

会议

huìyì

火车站

huǒchēzhàn

或者

huòzhě

机场

jīchǎng

鸡蛋

jīdàn

几乎

jīhū

机会

jīhuì

记得

jìde

季节

jìjié

jiā

检查

jiǎnchá

简单

jiǎndān

jiàn

健康

jiànkāng

见面

jiànmiàn

jiǎng

jiāo

jiǎo

jiǎo

jiào

教室

jiàoshì

jiē

街道

jiēdào

结婚

jiéhūn

结束

jiéshù

节目

jiémù

节日

jiérì

姐姐

jiějie

解决

jiějué

jiè

介绍

jièshào

今天

jīntiān

jìn

jìn

经常

jīncháng

经过

jīngguò

经理

jīnglǐ

jiǔ

jiǔ

jiù

jiù

举行

jǔxíng

句子

jùzi

觉得

juéde

决定

juédìng

咖啡

kāfēi

kāi

开始

kāishǐ

kàn

看见

kànjiàn

考试

kǎoshì

可爱

kě'ài

可能

kěnéng

可以

kěyǐ

客人

kèrén

空调

kōngtiáo

kǒu

裤子

kùzi

kuài

kuài

快乐

kuàilè

筷子

kuàizi

lái

lán

lǎo

老师

lǎoshī

le

lèi

lěng

离开

líkāi

礼物

lǐwù

历史

lìshǐ

liǎn

练习

liànxí

liǎng

liàng

了解

liǎojiě

邻居

línjū

líng

liù

lóu

旅游

lǚyóu

绿

妈妈

māma

马上

mǎshàng

ma

mǎi

mài

满意

mǎnyì

màn

máng

māo

帽子

màozi

méi

没关系

méiguānxi

měi

妹妹

mèimei

mén

米饭

mǐfàn

面包

miànbāo

面条

miàntiáo

明白

míngbai

明天

míngtiān

名字

míngzi

奶奶

nǎinai

nán

男人

nánrén

nán

难过

nánguò

ne

néng

nián

年级

niánjí

年轻

niánqīng

niǎo

nín

牛奶

niúnǎi

努力

nǔlì

女儿

nǚ'ér

女人

nǚrén

爬山

páshān

盘子

pánzi

旁边

pángbiān

pàng

跑步

pǎobù

朋友

péngyou

啤酒

píjiǔ

便宜

piányi

piào

漂亮

piàoliang

苹果

píngguǒ

葡萄

pútao

普通话

pǔtōnghuà

妻子

qīzi

其实

qíshí

其他

qítā

奇怪

qíguài

起床

qǐchuáng

qiān

铅笔

qiānbǐ

qián

前面

qiánmiàn

清楚

qīngchu

qíng

qǐng

qiū

去年

qùnián

裙子

qúnzi

然后

ránhòu

ràng

热情

rèqíng

rén

认识

rènshi

认为

rènwéi

认真

rènzhēn

容易

róngyì

如果

rúguǒ

sān

sǎn

商店

shāngdiǎn

shàng

上班

shàngbān

上网

shàngwǎng

上午

shàngwǔ

shǎo

shuí

身体

shēntǐ

什么

shénme

生病

shēngbìng

生气

shēngqì

生日

shēngrì

声音

shēngyīn

shí

时候

shíhou

时间

shíjiān

使

shǐ

shì

世界

shìjiè

事情

shìqing

手表

shǒubiǎo

手机

shǒujī

shòu

shū

舒服

shūfu

叔叔

shūshu

shù

数学

shùxué

刷牙

shuāyá

shuāng

shuǐ

水果

shuǐguǒ

水平

shuǐpíng

睡觉

shuìjiào

说话

shuōhuà

司机

sījī

sòng

虽然

suīrán

suì

所以

suǒyǐ

tài

太阳

tàiyáng

táng

特别

tèbié

téng

踢足球

tīzúqiú

提高

tígāo

体育

tǐyù

天气

tiānqì

tián

tiáo

跳舞

tiàowǔ

tīng

同事

tóngshì

同学

tóngxué

同意

tóngyì

头发

tóufa

突然

tūrán

图书馆

túshūguǎn

tuǐ

wài

wán

完成

wánchéng

wán

wǎn

晚上

wǎnshang

wàn

忘记

wàngjì

wèi

wèi

为了

wèile

为什么

wèishénme

wèi

文化

wénhuà

wèn

问题

wèntí

我们

wǒmen

西

西瓜

xīguā

希望

xīwàng

习惯

xíguàn

洗手间

xǐshǒujiān

洗澡

xǐzǎo

喜欢

xǐhuan

xià

下午

xiàwǔ

下雨

xiàyǔ

xià

xiān

先生

xiānsheng

现在

xiànzài

香蕉

xiāngjiāo

相同

xiāngtóng

相信

xiāngxìn

xiǎng

xiàng

xiàng

xiǎo

小姐

xiǎojiě

小时

xiǎoshí

小心

xiǎoxīn

xiào

校长

xiàozhǎng

xiē

xié

xiě

谢谢

xièxie

xīn

新闻

xīnwén

新鲜

xīnxiān

xìn

星期

xīngqī

行李箱

xínglixiāng

xìng

兴趣

xìngqù

熊猫

xióngmāo

休息

xiūxi

需要

xūyào

选择

xuǎnzé

学生

xuésheng

学习

xuéxí

学校

xuéxiào

xuě

颜色

yánsè

眼镜

yǎnjìng

眼睛

yǎnjing

羊肉

yángròu

要求

yàoqiú

yào

yào

爷爷

yéye

衣服

yīfu

医生

yīshēng

医院

yīyuàn

一定

yīdìng

一共

yígòng

一会儿

yīhuìr

一样

yíyàng

以后

yǐhòu

以前

yǐqián

以为

yǐwéi

已经

yǰīng

椅子

yǐzi

一般

yìbān

一边

yìbiān

一起

yìqǐ

一直

yìzhí

意思

yìsi

yīn

因为

yīnwèi

音乐

yīnyuè

银行

yínháng

应该

yīnggāi

影响

yǐngxiǎng

yòng

游戏

yóuxì

游泳

yóuyǒng

yǒu

有名

yǒumíng

yòu

右边

yòubian

遇到

yùdao

yuán

yuǎn

愿意

yuànyì

yuè

月亮

yuèliang

yuè

yún

运动

yùndòng

zài

zài

再见

zàijiàn

早上

zǎoshang

怎么

zěnme

怎么样

zěnmeyàng

zhàn

zhāng

zhǎng

丈夫

zhàngfu

着急

zháojí

zhǎo

照顾

zhàogù

照片

zhàopiàn

照相机

zhàoxiàngjī

zhè

zhe

zhēn

正在

zhèngzài

知道

zhīdào

zhǐ

中国

zhōngguó

中间

zhōngjiān

中午

zhōngwǔ

终于

zhōngyú

zhǒng

重要

zhòngyào

周末

zhōumò

主要

zhǔyào

zhù

zhù

注意

zhùyì

准备

zhǔnbèi

桌子

zhuōzi

字典

zìdiǎn

自己

zìjǐ

自行车

zìxíngchē

总是

zǒngshì

zǒu

zuì

最近

zuìjìn

昨天

zuótiān

左边

zuǒbian

zuò

zuò

作业

zuòyè

作用

zuòyòng