Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/97

Click to flip

97 Cards in this Set

 • Front
 • Back
AV anastomose
arterioveneuze anastomose, verbinding tussen een arterie en een vene
AV blok
hartritmestoornis als gevolg van geleidingsstoornis van prikkels in de AV-knoop
aa. coronaria
kransslagaderen
aneurysma
lokale verwijding van een bloedvat
angina pectoris
pijn op de borst
angiogram
röntgenologische opname van de bloedvaten met een contrastmiddel
aorta
grote lichaamsslagader
aritmie
ritmestoornis
arterie
slagader
arteritis
ontsteking van een arterie
asystolie
hartstilstand
atherosclerose
aandoening van de arteriën waarbij o.a. cholesterol en kalk in de wand neerslaan
atrioventriculaire knoop, AV-knoop
plek tussen atrium en ventrikel waar de prikkels voor de hartcontractie vanuit het atrium worden voortgeleid naar de ventrikel
atrium
boezem
bradycardie
varlangzaamd hartritme
bypass
vaatomlegging, een kunstmatige manier om een vaatvernauwing te overbruggen
cardiomegalie
vergroting van het hart
cardioversie
het behandelen van een ernstige hartritmestoornis door het toedienen van een sterke stroomstoot (synoniem: defibrillatie)
claudicatio intermittens
afwisselen mank lopen, meestal als gevolg van atherosclerose in de benen
collaps
flauwvallen
contractie
samentrekking
contraheren
samentrekken
cor
hart
cyanose
blauwverkleuring van de huid op basis van een verhoogd gehalte aan koolstofdioxide in het bloed
decompensatio cordis
falen van het hart
dehydratie
uitdroging
dexter
rechts
dextrum, -a
rechter
diastole
relaxatie van de ventrikels
dilatatie
verwijding
Doppler-ultrasonografie
onderzoek waarbij de snelheid van de bloedstroom kan worden gemeten
dotteren
techniek om vernauwingen in de arteriën op te lossen met behulp van een in het vat ingebracht ballonnetje
ductus thoracicus
borstbuis
dyspnoe d'effort
kortademigheid bij inspanning
e.c.i.
e causa ignota = door onbekende oorzaak
elektrocardiogram
de registrataie van de elektrische activiteit van het hart
embolectomie
verwijderen van een embolus
embolie
het blijven steken van een embolus in de bloedbaan
embolus
een bloedstolsel of stukje weefsel dat in de bloedbaan wordt meegevoerd en het lumen van een klein bloedvat afsluit (meervoud: emoboli)
endocard
eenlagig weefsel aan de binnenkant van het hart
endocarditis
ontsteking van het endocard
epicard
dubbelbladig vlies aan de buitenkant van het hart
equaal
gelijk
extracorporaal
buiten het lichaam om
extrasystole
voortijdige contractie van het hart als gevolg van prikkelvorming op een abnormale plaats
fibrilleren
ongecoördineerde contracties van een deel van het hart
flebitis
onsteking van een vene
fonocardiografie
registratie van hartggeruis
hemorroïden
spataderen in het anale kanaal
hartinfarct
versterf van de hartspier door zuurstoftekort
harttamponade
ophoping van vocht in de pericardiale ruimte, waardoor het hart niet meer kan uitzetten tijdens de hartcyclus
hemangioom
benigne tumor van bloedvaten
hemangiosarcoom
maligne tumor van bloedvaten
hypertensie
verhoogde bloeddruk
hypoxie
tekort aan zuurstof
inequaal
ongelijk (van kracht)
insufficiëntie
(bij een hartklep) het niet goed sluiten
irregulair
onregelmatig
ischemie
tekort aan bloed
malformatie
misvorming
metabolisme
stofwisseling
myocard
hartspierlaag
myocarditis
onsteking van het myocard
necrose
weefselversterf
nycturie
nachtelijke mictie (= urinelozing)
oedeem
toename van het interstitiële vocht, dus het vochtgehalte in de weefsels
oscillografie
onderzoek waarmee men de pulsaties onderzoekt door het meten van veranderingen in het volume van de arteriën
palpitaties
hartkloppingen
paroxysmaal
aanvalsgewijs
hartzakje
pericard
pericard
vlies om het hart heen
pericarditis
onsteking van het pericard
plethysmografie
onderzoek waarbij men de veranderingen in volume van een extremiteit meet om o.a. een indruk te krijgen van de elasticiteit van de bloedvaten
positief inotroop
de contractiekracht van het hart bevorderend
regulair
regelmatig
ruptuur
scheur
septum
tussenschot
shock
tekort aan circulerend bloedvolume
sinister
links
pulmonaal
betreffende de longen
sinistrum, -a
linker
sinusknoop, SA-knoop
plek in het rechteratrium waar de prikkels voor de hartcontractie worden voortgebracht
stenose
vernauwing
strippen
operatieve techniek voor de behandeling van varices aan de benen
systole
contractie van de ventrikels
tachycardie
versneld hartritme
teleangiëctasie
verwijding van capillairen
trombus
bloedstolsel in een bloedvat
vena cava superior
bovenste holle ader
vena cava inferior
onderste holle ader
tractus circulatorius
hart/vaatstelsel
valvula tricuspidalis
tricuspidaalklep, zit tussen rechteratruim en rechterventrikel
valvula mitralis
mitralisklep, zit tussen linkeratrium en linkerventrikel
varices
spataderen
vasculitis
ontsteking van een bloedvat
vene
ader
ventrikel
kamer