• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Delbarhet med 3

Siffersumman delbar med 3

Delbarhet 4

Två sista siffrorna delbara med 4. Ex 9924 eller 368758704

Delbarhet med 6

De jämna tal som är delbara med 3

Cirkelarea

Πr^2

Omkrets cirkel

2Πr alternativt Πd