Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Can you tell me the way to the (nearest)


post office / bus stop/ toilet

Czy możesz mi wskazać drogę do (najlbliższej) poczty...?

Do you knowhow to get to bus stop /


toilet/Trafalgar Square

czy wiesz jak się dostać na przystanek autobusowy?

go left


turn left


it's on the left


take a left


take the second (turning) on the left

idz na lewo


....

go right


turn right


it's on the right


take a right


take the second (turning) on the right


take a right turn

idz w prawo

Ahead


go ahead


go straight


ahead go


straight on

prosto


idz prosto


idz na przód


prostoCan you tell me how to get to the nearest toilet, please?

Czy możesz mi powiedzieć jak dostać się do najbliższej toalety

yes, you just go down the stairs here, turn right and it's just on your right

Tak, wystaraczy zejśc na doł schodami, skrecić w prawo i to jest po twojej prawej stronie

Can I ask you how to get to the nearest bus stop please?

czy mogę zapytać jak dojśc do najbliższego przytanku autobusowego?

Just go straight to the bottom there, just take a left turn, take a left turn – and that's it, yeah,it's just round the corner

poprosu idz prosto w doł., po prostu skręć w lewo, skręci w lewo, i to wszystko, to jest za rogiem.

go right to the end of the road
mean
go all the way to the end of the road

Idz w prawo do końca drogi

Go right up the main road

idz w prawo do góry aż do głownej drogi

and toalet will just be right in front you

toaleta będzie właśnie na wprost ciebie

"Right in front of you" means "it's not far away"

Tuż przed Tobą

I was wondering if i could ask you how to get to the nearest tube station ?

Zastanawiam się czy mógłbym zapytać jak dostac się do najblizszej stacji metra?

You won't miss it
mean it's very easy to see

NIe przegapisz

to follow someone / something
Sorry - I don't follow you. Can you explain it again?

Przepraszam - nie nadażam. Mógłbyś ponownie wyjaśnić?

to run somebody through something
Can you quickly run me through the new guidelines?

Czy mozesz przeprowadzic mnie szybko przez nowe wytyczne

Hang on / Hold on
Hold on - I don't think I follow you.


Can you just hang on a second? I need to get my coat...

POczekaj, nie sadze abym nadazal za toba.


Mozesz poczekac na chwile? Musze wziac plaszcz

to be lost
Aaagh! I'm totally lost!

POgubilem sie

to lose someone
Hang on - you've lost me!

Czekaj- sraciles mnie?

Unsure

niepewny

dine

jeść obiad

tend

zwykle lub zazwyczaj coś robić lub być jakimś

frown

marszczyć brwi

squint

mrużyć oczy