• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)


N - Onderwerp


V - Aangesprokene


A - Voorwerp


G - Besitter


D - Ontvanger

Nominatief


Vokatief


Akusatief


Genetief


Datief

Naamwoorde

άποστολος

αpostel ; apostoliese

άρτος

brood ; kos

art os making bread

δούλος (û)

dienaar ; slaaf

doeloos dien

θανατος

(die) dood

thanaos avengers - dood

καιρος

tyd ; geleentheid

Kairos - soos kairo het tyd vir dae

λαος

volk

la-os my volk uit

οίκος ( î )

huis Δ

gooi kos uit my huis uit

όφθαλμος

oog

oftalmonologie

όχλος

skare

og-glo in alles wat jy vir ons se

τοπος

plek

topografie - the place to be