• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/45

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

45 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Afkomst

Waar je voorouders vandaan komen

allochtoon

Mensen die uit het buitenland komen

Altaar

Plek waar je kunt offeren

Argument

Uitleg waarom je een bebaald mening hebt

Autochtoon

Mensen van wie beide ouders in het land zelf zijn gebooren

Bijbel

Heilige boek van christenen

Christendom

Godsdiensten van christenen

christenen

aanhangers van het christendom

cristus

koninklijk bijnaam van jezus

cultuur

war een groep mensen vind doet en maakt

emigranten

iemand die uit een land verhuist

galliers

naam van volkeren in west-Europa in de tijd van de grieken en Romijnen

germanen

naam die de romijnen gaven aan de volkeren in midden-Europa die niet door romijnen overwonnen waren

gevolg

wat er gebeurd door een andere gebeurtenis

god/in

bovenmenselijk wezen dat door mensen wordt aanbeden

helden

personen die belangrijk zijn in een cultuur

herkomst

waar jij of je ouders vandaan komen

immigranten

iemand die in een land komt wonen

joden

aanhangers van het jodendom

keizer

vorst van het romijnse rijk

kerk

de organisatie van christen gebiuw waar christenen samenkomen

limes

grens van romeinse rijk

mening

standpunt wat je ergens van vind

migranten

iemand die verhuisd binnen een land of naar een ander land

multieculturele samenleving

land waar mensen van verschillende culturen samen leven

natuurlijke grens

een grens die niet door mensen is gemaakt

nederlander

mensen met een nederladnse pasaport zijn nederlanders

normen

wat iemand gewoon normaal vind

onderdanen

mensen waarover een vorst zoals een keizer de baas id

oorzaak

waardoor iets gebeurd

oudheid

periode van 30000 v.c tot 500 n.c + tijd van grieken en romijnen

paus

hoogste priester van christelijke kerk

pushvaktor

omstandig heden waardoor mensen het gebied willen verlaten

pullvaktor

omstandigheden in een gebied dat mensen aantrekt

respect

eerbied en waardering

rijk

een gebied waarover een vorst regeert

rituele

vaste handelingen die in een cultuur belangrijk zijn

romanisiring

ander volk namen de romijnen over

romijnen

inwoners van rome

standpunt

mening

symbool

woorden tekens of voorwerpen met een speciale betekenis in een cultuur

tempel

gebedshuis

tijd van grieken en romijnen

periode van 3000 v.c. tot 500 n.c. = oudheid

tolerant

verdraagzaam

waarde

wat iemand belangerijk vindt