Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Gan tổng hợp glycogen từ sp chuyển hóa trung gian:

1. Lactat


2. Pyruvat


3. Acetyl CoA

Vai trò của Acetyl CoA tại gan sau thoái hóa acid béo

1. Chu trình citric


2. Tổng hợp cholesterol, acid mật


3. Tổng hợp thể ceton (phần lớn)

Protein được tổng hợp tại gan gồm:

1. Albumin


2.globulin


3. Fibrinogen


4. Ferritin


5. Prothrombin


6. Khác

Lượng mất bài tiết hàng ngày từ tb gan

1000 ml

Acid mật

1. Sp thoái hóa cuối cùng của cholesterol


2. 3 loại: a. Cholic, deoxycholic, litocholic

Muối mật

Acid mật + glycin/ taurin + Na/K

Có mấy cơ chế khử độc tại gan

2 cơ chế:


1. Cố định + thải trừ ( kl nặng, chất màu) -> đào thải ng dạng


2. Hóa học ( NH3, H2O2) -> biến đổi hóa học thành chất ko độc, tan trong nước

Chất nào liên hợp vs a. Glucuronic tại gan

1. Bil tự do


2. Phenol + dẫn xuất


3. Alcol thơm


4. Tecpen


5. A.béo


6. Alcaloit


7. Steroid

Sp liên hợp với a. Sulfuric

1. Indol, phenol + dẫn xuất


2. HM steroid + dẫn xuất

Sp liên hợp a. Acetic

Acid meta, paraaminobenzoic, sulfamid

Sp liên hợp vs glycin

1. Acid thơm


2 acid dị vòng

Sp liên hợp glutamic

Acid phenyl acetic

Hệ thống enzym khử độc của gan

1. E. Oxidase


2. E. Xt p.ứng liên hợp

GGT tăng cao trong máu là do

1. Nhiễm độc: rượu, CCl4, halothan


2. Tắc đường mật (tăng cao nhất)

LDH 5

Có nhiều tại gan, cơ xương