Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/135

Click to flip

135 Cards in this Set

 • Front
 • Back
AM
thaum sawv ntxov
abandon
tseg
abdomen
plab
able
xawj/tau
abnormal
tsis thas ma das
abortion
rho me nyuam
about
kwv yees
around
ib ncig
talk about
hais txog
above
saum
in a higer position
sud
up, uphill, above
pem
absent
tsis tuaj
absolutely
kiag (li)
accept
txais
accident
sib tsoo
according to
raws li
account
naj nbawb cia nyiaj
accustomed (be wiling, agreeable)
Kam
be familiar
swm
ache (hurt, be sick)
mob
pain, sickness
tus mob
have an earache
mob rag ntsej
have headache
dias taub hau
have a toothache
mob hniav
have a stomachache
mob plab
across (opposite, facing, across the valley, east-west)
tim
go across
hla
through, after, go across, cross over, pass through/by
dhau
act (act , do, make, produce)
ua
ntxiv
add, added to, join to, make an increment to
ntxiv rau
plus in math
chaw nyob, qhov chaw nyob
address
neeg laus
adult
lus ntuas, lus qhuab ntuas
advice
txw
advise against an inteded course of action, see to dissuade
qhuab qhia
advise, recommend, admonish
ntuas
exhort, rebuke
qhia
advise, explain, inform, instruct, show teach, tell
raug
affect (be affected, afflicted with, suffer, encounter)
qawm
affection
raug
afflict (be afflicted with, affect, suffer, encounter)
yuav tau
afford (be able to buy
ntshai
afraid (be afraid, frightened, fear)
siab poob
be fearful, startled, suddenly afraid
tom qab
after (after, afterward, behind)
lwm hnub tso
after a day/days, another day
ib tag hmo dua
after midnight
ces
after that, and then, so then
nag nag kis/nas kis
the day after tomorrow
yav tav su dua, tav su dua, caij tav su
afternoon
hnub qaib
from 1-4 pm
yuav tsaus ntuj, yav tsaus ntuj
late afternoon, 4-6pm
tom qab no, rov yav zaum tom qab
afterward
dua
again, more than, used to form comparative,
ntxiv dua
again, add to
fav xeeb
against (turn against)
ntxeev siab
turn against, change the mind, have a change of heart
(lus) caij
length of time, period, epoch, season
hnub nyoog
time, years, a person's age
tsev kab xwm
agency
thuam ub
ago (long ago)
puag thaum, puag ta
a very long time ago
nyuam qhuav
just, a moment ago
nram ntej
previouly, period up till now
tso lus, pluam lus
agree (agree to , consent, give permission)
nyoo
agree, be willing
yeem
agree to, be willing, admit
raug
concur in an opinion, agree with
pom zoo
approve of, agree with
xav li nws thiab
think the same
dhos siab, hum siab
agree with the heart
kam, nyoo
agreeable (be agreeable to , willing)
ntawv cog lus
agreement (written agreement)
tom ntej
ahead (ahead of, infront of)
ntej
ahead, before in time or location, previous
pab
aid (aid, help)
tsom (phom)
aim (a gun)
pa
air (air as gaseous substance, breath, gas)
hav cua
atmosphere, the air
cua txias
air-conditioning
lub dav hlau, nyooj hoom
airplane
lub tshav dav hlau, tshav nyooj hoom
airport
dev cawv
alcohol (for drinking)
ib jam, tib yam li
alike (same, same as)
ciaj (siav), ua ciaj, muaj sia
alive (be alive, living)
nyob
be alive, dwell, live at, stay at, be at
txhia, txhua (txhia)
all (all, everything)
tas nrho, tas, txhua nrho
completely, finished
huv (si), huv tib si, tib si
all, altogether
pua leej
all of people, every body
tiss haum
allergic (something doesn't agree with one, not fit)
tso
allow
cia
put away
pub
give as a gift
yuav luag
almost
ib leeg
alone
raws, taug
along
lam
follow along a route
nrov
aloud
cov tsiaj ntawv
alphabet
lawm
already
twb
really, even, indeed
tas, tag
be finished
thiab
also
kuj
moreover, consequently, therefore
ib yam
also, the same
tab (yog), tab txawm (tias),
although
luv si, huv tib si
altogether
txhua lub caij
always, all the time
ib txwm
from the beginning, originning
pheej
repeatedly
tsheb thauj neeg mob
ambulance
teb chaws as mes lis kas, as mes lis kas teb, as mes liv kas, a me li kas, mi li kas, mi kas, mis kuj
america
neeg as mes liv kas
american
txij li
among
hauv
within
thiab
and
ces
and then, and so, then
ntxawm
and then, there upon
thiaj li, mam le
therefore
ho
and so, and then, so, therefore
chim, chim siab, npau taws
angry
npau siab, siab npau
lose one's balance
siab kub, siab ceev
prone to anger, hot tempered
tsiaj
animal
tsiaj txhu
animals of all types
tus tsiaj qus
wild animal
tus tsiaj nyeg
domestic animal
kev cai dab qhuas
animism
dab taus
ankle
lub pob taws
ankle bone
lwm
another
ib zauj ntxiv, lwm zaug, lwm lub caij
another time
dua
again