Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Seyahat etmek
Viajar
Gezmek
Navegar (x internet)
Yorulmak
Cansarse
Kalkmak
Levantarse
Muayene etmek
Examinar
Tatmak
Probar comida
Başlamak
Empezar
Giyinmek
Vestirse
Hoşlanmak (dan/den)
Gustar
Görmek
Ver
Kalmak
Quedarse
Almak
Coger
Comprar
Geçmek
Cruzar
Pasar
Sıkılmak (dan/den)
Aburrirse
Binmek (a/e)
Montar (a caballo)
Vermek
Dar
Atmak
Echar
Yazı yazmak
Escribir
Nefret etmek (dan/den)
Odiar
Dökülmek
Caerse
Desintegrarse
Sohbet etmek
Charlar
Yıkamak
Lavar
Fırçalamak
Cepillarse
Kar yağmak
Nevar
Şaşırmak
Estar confuso
Sürmek
Conducir
Giymek
Llevar puesto
Üşümek
Tener frío
Girmek (e/a)
Entrar
Duymak
Oir
Çizmek
Dibujar
Kayak yapmak
Esquiar
Uymak
Dormir
Çalmak
Tocar (un instrumento)
Durmak
Parar
Korkmak (dan/den)
Tener miedo
Hareket etmek
Salir
Moverse
İnmek
Bajarse
Dedikodu etmek
Cotillear
Bahsetmek
Mencionar
Pişirmek
Cocinar
Tırmanmak
Escalar
Oturmak
Sentarse
Vivir
Mezun olmak (dan/den)
Graduarse
Ayağa kalkmak
Ponerse en pie
Hazırlamak
Preparar