Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back
abstract VT
sa.nkShepa karanA,nyUna karanA,sAra nikAlanA,2. alaga karanA,AkarShita karanA
abstraction N
besudhI,pR^ithakkaraNa,dhyAna kI ekAgratA,sa.nkShepa karaNa
absurd A
buddhiviruddha,nyAyaviruddha,ayukta,anarthaka,behUdA,UTapaTA.nga,hAsyAspada
absurdity N
anarthakatA,asa.ngati,mUrkhatA,ayukta vA anarthaka vastu,behUdagI
abundant A
Dhera,adhika,bahuta,ghanerA,paryApta,prachura
abuse N
burA bartAva,anuchita vyavahAra,kuprayoga,apaprayoga,kurIti,gAlI,durvachana
abuse VT
burA bartAva karanA,gAlI denA,hAni pahuchAnA,burAI karanA,ni.ndA karanA
abusive A
nindaka kutsAvAdI,gAlI dene vAlA mu.nhaphaTa nindAtmaka
abut VTI
milanA,bhiDanA,Amane sAmane honA
abyss N
gaharA ku.nDa,atala samudra,naraka ku.nDa
academic A
vidyAlaya vA vidvatpariShad sambandhI,akriyAtmaka,siddhA.nta viShayaka
academic N
uchcha shreNI kA vidyArthI,2. plaiTo kI praNAlI kA tatvavettA
accede VT
svIkAra karanA,mAna lenA,sahamata honA
accelerate VTI
chAla baDhAnA,phurtI karanA,shIghratA karanA,gati vR^iddhi karanA