Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/58

Click to flip

58 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ka `aekai
shore
ke alihilani
horizon
ke one
sand
ka laupapa
coral reef
ke kahakai
beach, seashore
ke kū`ono
bay
ke kōwā
channel
ke kaiuli
deep sea
ka nalu
wave
ka `ōkaikai
rough, as the sea
ka ukana
baggage
ka `ihe
spear
ka lamalama
torch fishing
ka aho
fishing line
ka mākau
fish hook
ka maunu
bait
ka pono lawai`a
fishing gear
ka `upena
fishing net
ka moku
boat
ka wa`a
canoe
ka papahe`enalu
surfboard
ka lawai`a
fisherman
ke kia`i ola
lifeguard
ke kāwele
towel
ka `aila pale lā
sunscreen
ka he`e
octopus
ka honu
turtle
ke ākea
wide
ka wela
hot
ke anuanu
cold
ka wiwo`ole
fearless
ka pīhoihoi
excited
ka malu
peaceful
ka maluhia
serene
ka `alaneo
clear (as day)
ka waikai
brackish
ka haumia
polluted
ka pa`apū
densely populated
ka `ai
to eat
ka `ohi
to gather
ka hāli`i
to spread out
ka lawai`a
to fish
ke kāmākoi
to pole fish
ka he`enalu
to surf
ke kahanalu
to bodysurf
ka hoe wa`a
to paddle canoe
ka halihali
to transport
ka ho`ohaumia
to pollute
ka `aea
to breathe after diving
ka helele`i
to fall (as rain)
ka pae
to catch a wave
ka po`i
to break (as a wave)
akā
but
no ke aha?
why?
no ka mea
because
a i `ole
or
kēlā ____ aku nei
last ____
kēia _____ a`e
next _____