• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad menas med sociala/kollektiva försvar?
Med hjälp av sociala försvar bemöter och hanterar vi ångest, de träder in som en säkerhetsventil när vi möter sånt som vi har svårt att acceptera eller en ny situation som väcker oro/ångest.
Ge 3 exempel på sociala/kollektiva försvar.
.
Förklara humlehypotesen.
.
Varför utvecklas det sociala försvar så lätt inom hälso- och sjukvård?
.
Vad är Svedbergs definition av en grupp?
Måste bestå av minst tre personer som samspelar för att nå ett mål eller utföra en uppgift.
Hur förhåller sig individuella försvar till kollektiva/sociala försvar?
Varje organisation och grupp har följaktligen sitt eget individuella försvarssystem, vilket internaliserats i kulturen och därmed även i individerna. De personer i organisationen vars individuella försvarssystem i stor utsträckning skiljer sig från organisationens försvar, kommer att känna sig missanpassade och otillfredsställda. Det är således upp till varje individ att anpassa sig till det rådande systemet, annars riskerar de att misstrivas i gruppen.