• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/63

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

63 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Modell över det utvidgade tjänste-erbjudandet!

Viktig!
Förklara utifrån det utvidgade tjänsterbjudandet:
-Kundmedverkan
-Interaktion av tjänst
-Tjänstekoncept
-Tjänstens tillgänglighet
-Hur mycket bidrar kunden med?
-"Sanningensögonblick" samt interaktioner med kund
-Summera de olika tjänsterna och gradera dem efter hur viktiga de är.
-Hur tillgänglig är tjänsten, ex. boka på nätet
Vad är transaktionsmarknadsföring?
-Value in exchange, värdet skapas i fabrik och finns sedan inbäddat i produkten, byts sedan mot pengar på marknaden.
Marknadsföringen inriktas på att distribuera och leverera värde som i förväg skapats åt kunden.
Vad är relationsmarknadsföring?
-Value in use, värdet för kund skapas under hela processen. Produktens roll är att möjliggöra värdet.
Marknadsföringens fokus är att stödja kundens konsumtions- och förbrukningsprocesser.
Förklara det transaktionsinrikade perspektivet.
Byte av värde (varor eller tjänster) mot pengar är grunden för marknadsföringen.
Förklara det relationsinriktade perspektivet.
Samverkan i syfte att skapa värde för kunder och leverantörer ligger till grund för marknadsföringen.
Affärsidén har två grundläggande beståndsdelar, vilka är dessa?
-Varför finns vi till?

-Vem finns vi till för?
Modell över Produkt-och Marknadsföringstriangeln
Modell över Tjänstemarknadsföringstriangeln
Vad representerar de tre långsidorna i Produkt-marknadsförings och tjänstemarknadsföringstriangeln?
Ge löften
Möjliggöra löften
Hålla löften
Vad är skillnaden mellan produkt- och tjänstemarknadsföringstrianglarna?
Det saknas en färdigproducerad produkt i tjänstemarknadsföringstriangeln då denna riktar mer in sig på tjänster som i slutändan resulterar i en total produkt som både består av personal, teknologi, varor, kunskap, kundens tid och kund
Modell över tjänstekvalitens två dimensioner
Beskriv tjänstekvalitens två dimensioner
Dimensionerna är VAD och HUR. Det sammanlagda värdet av dessa blir den totala kvaliten med imagen som ett filter emellan.
VAD är produkten och HUR går processen kring köpet till
Modell över Gummessons 4Q
Vad innefattar Gummessons 4Q modell?
Kvalite utifrån förväntningar, erfarenheter samt image och varumärke.
-Designkvalité
-Produktions- och leveranskvalité
-Relationskvalité
-Teknisk kvalité
Hur många gap innehåller Gap-analysen?
1 – ”mellan kundens förväntningar och företagets uppfattningar om dessa förväntningar”.
2 – ” mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och det utformade
erbjudandet ”.
3 – ”mellan det utformade och det utförda erbjudandet”.
4 – ”mellan det utförda erbjudandet och det man förespeglat kunden”
5 – ” mellan kundens förväntningar och erhållna erbjudanden ”.
Vad är service recovery?
Kvalitetsstyrning när serviceprocessen brister. Att kunna hantera problem och klagomål på ett proffesionellt sätt utifrån ett serviceperspektiv.
Vad är service recovery-processerna?
-Beräkna kostnaderna för fel och misstag i budgeten
-Uppmuntra klagomål
-Identifiera behoven av service recovery )analys av var det kan gå fel)
-Rätta till felet snabbt
-Utbilda personal för att kunna upptäcka och axla problem
-Ge personal mer handlingsfrihet och kundkontakt
-Informera kunderna
-Lär av misstagen
Vinstekvationen inom produktion
vinst=intäkt-kostnader

Intäkt- Traditionell marknadsföring 4 p /extern effektivitet

Kostnad-Produktionoch adm./intern effektivitet

Intäkt och kostnad överlappas aldrig!
Vinstekvationen inom service
Vinst=intäkt-kostnad

Samma som produktionsekvationen men kan gå i varandra och omlott

Extern och intern effektivitet i produktion och adm.
Beskriv serviceperspektivet!
Bra bemötande och god service.
Beskriv kärnproduksperspektivet
Fokus ligger på att utveckla en produkt eller tjänst som kan fungera som det främsta värdebärande elementet i kundens värdeskapande process. Dolda tjänster anses inte värdeskapande.
Fokus på kärntjänst/proukt
Förklara prisperspektivet
Priset ses som företagets främsta bidrag till kundens värdeskapande process.
Exempelvis billiga priser som Ullared
Förklara imageperspektivet
Immateriella tilläggsvärden skapas kring produkten.
Dessa skapas genom reklam och marknadskommunikation och existerar främst i kundens tankevärld.
Vad är service recovery processens fyra fokusområden?
-övervaka ständigt serviceprocesserna för att identifiera problem, lös problemen på ett effektivt sätt och lär av problemen och service recovery processen.
Målformuleringar ska vara SMARTA, vad innebär det?
Specifika
Mätbara
Accepterade
Realistiska
Tidsatta
Attraktiva
Vilka 3 särdrag finns det hos tjänster?
- Tjänster är processer som består av aktiviteter
- Tjänster produceras och konsumeras samtidigt
- Kunden delatr som medproducent i tjänstens produktionsprocess
Vad är sanningens ögonblick?
När leverantör och kund möter varandra, ex. vid köp
Nämn sju kriterier för tjänstekvalité
1. professionalism och färdigheter
2. attityder och beteende
3. tillgänglighet och flexibilitet
4. tillförlitlighet och pålitlighet
5. Service recovery
6. Servicelandskap
7. Rykte och trovärdighet
Vad är dolda tjänster?
Det som räknas in under tillverkning och därför inte syns, ex. administrativa och ekonomiska rutiner, produktdokumentation osv.
Vad är icke dolda tjänster?
Det som faktureras
Vad är det intellektuella kapitalet?
Kan definieras som alla de resurser som inte finns med i ett företags balansräkning. Det mesta av värdet ligger hos de som arbetar i företaget, samarbetspartners och kunder.
Vad är ett varumärke?
Ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller ett annat kännetecken som särskiljer en säljares vara eller tjänst från andra leverantörer.
Vad är skillnaden mellan varumärke och image?
Varumärket är produktens identitet som en marknadsförare vill skapa.
Imagen skapas i kundens tankar.
Vad har imagen, varumärket, profilen för funktion?
-Förmedla förväntningar
- Ett filter som påverkar upplevelsen
- En funktion av förväntningar och erfarenheter
- Påverkar både den egna personalen och kunderna
Vad står de 4 p´na för?
produkt
pris
påverkan
plats
Redogör för den utvecklade marknadsföringsmixen
På en konkurrerande marknad med tjänster behöver man lägga till ytterligare element till de 4 pná
dessa är:
Personal
Process
Politik
Fysiska bevis
Redogör för marknadsföringsprocessen
Omfattar alla resurser och verksamheter som direkt eller indirekt bidrar till att upprätta, bevara och stärka kundrelationer, oavsett var i företaget de befinner sig.
Redogör för produkter
produceras först och används eller konsumeras vid ett senare tillfälle
Redogör för tjänster
Den värdeskapande processen och den process då tjänsten skapas sker simultant/samtidigt.
Modell över den strategiska fallgropen?
Vad är den strategiska fallgropen?
En fälla företaget kan gå i om denne gör för dåliga analyser när nya strategier ska tas fram för att öka produktiviteten, vinsten alternativt försöka rädda sitt företag som börjat gå sämre.
Vad står SWOT för?
Strenght
weaknesses internt i org.
opportunities
threats, externt
Vad är en vision?
Ett framtida önskat tillstånd
Vad är affärsidéns livscykels fem olika faser?
sökfasen
utvecklingsfasen
tillväxtfasen
stabiliseringsfasen
nedgångsfasen
En affärsidé delas upp i en yttre och inre affärsidé, förklara den yttre.
Den yttre affärsidén baseras på yttre omständigheter som beskriver vad företaget erbjuder kunderna. Hur väl produkterna mottas av marknaden i volym, pris etc.
En affärsidé delas upp i en yttre och inre affärsidé, förklara den inre.
Inre anger hur företaget utnyttjar resurser och kompetenser för att sälja och leverera sina varor och tjänster. det visar hur man effektivt anskaffar, framställer och säljer produkter
Modell över de olika tjänsternas ordning
Modell över kundrelationens livscykel
Model över varumärkesanalysen
Modell för total upplevd kvalitet
Vad betyder "Value in use"
Värdet av en viss produkt eller tjänst vid en viss användning hos en kund.
Vad betyder "value in exchange"
Att kunna agera byteshandel med en vara mot en annan, tex pengar mot mat. Pengar har inget value in use, men mycket value in exchange.
Vad betyder Good costs
Kostnader som förbättrar företagets service och ökar lönsamheten, tänk investeringar som lönar sig på lång sikt.
Vad betyder Bad costs
Kostnader som beror på onödig byråkrati och andra onödiga hinder i verksamheten. Minskar lönsamheten.
Vad betyder "customer percieved value" (cpv)
En funktion som beror på variablerna; förväntningar och utfall.
Vad menas med deltidsmarknadsförare?
Alla anställda i företaget som har någon form av kontakt med kunder eller andra företag.
Vad betyder sanningens ögonblick?
Tillfälle som get företaget möjlighet att skapa ett starkt intryck hos kunden, kan vara vid kundservice, problemhantering, eller möte med anställda.
Vad menas med Planed marketing
Marknadsföringsaktiviteter så som rea, annonskampanjer, events etc
Hur öka betydelsen av service hos kunderna? 3 steg.
1. utveckla nya tjänster och erbjudanden
2. Utveckla gömda tjänster, så som klagomålshantering, leverans, faq etc.
3. Erbjud möjligheten för kunden att skräddarsy produkten/tjänsten
Beskriv relationen: internal, external och interactive marketing
External: man ger löften till marknaden om ens produkt eller tjänst
Internal: man ser till att medarbetarna kan prestera till dessa löften, och att företaget levererar de man lovat.
Interactive: Interaktionen mellan kund och företag, när man har chansen att leverera det man lovat.
6 riktlinjer för konkurrenskraftig kundrelation
1. Attityd inom organisationen
2. Behovsanalys, lösa situationer som uppstår
3. Kvalitetskontroll
4. marknadsföring
5. teknologi
6. organisationssupport
Modell över Gap analysen