• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/85

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

85 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Czepiec ścięgnisty


ściąga mięsień naczaszny czołowi i potyliczny naczaszny.

Mięsień naczaszny

ściąga mięsień naczaszny czołowi i potyliczny naczaszny.

Czepiec ścięgnisty

ściąga mięsień naczaszny czołowi i potyliczny naczaszny.

Mięsień skroniowy

łączy się z czepcem ścięgnistym

Mięsień skroniowy

łączy się z czepcem ścięgnistym

Mięsień skroniowy

łączy się z czepcem ścięgnistym

Mięsień skroniowy

łączy się z czepcem ścięgnistym

Mięsień skroniowy

łączy się z czepcem ścięgnistym

Brzusiec potyliczny mięśnia naczasznego

łączy z czepcem ścięgnistym

Brzusiec potyliczny mięśnia naczasznego

łączy z czepcem ścięgnistym

Brzusiec czołowy mięśnia naczasznego

łączy z czepcem ścięgnistym

Brzusiec czołowy mięśnia naczasznego

łączy z czepcem ścięgnistym

Brzusiec czołowy mięśnia naczasznego

łączy z czepcem ścięgnistym

Mięsień uszny tylny

Mięsień dwubrzuścowy

mięsień szyi

Mięsień dwubrzuścowy

mięsień szyi

Mięsień dwubrzuścowy

mięsień szyi

Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy

mięsień szyi

Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy

mięsień szyi

Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy

mięsień szyi

Mięsień płatowy głowy

mięsień szyi

Mięsień płatowy głowy

mięsień szyi

Mięsień płatowy głowy

mięsień szyi

Mięsień płatowy głowy

mięsień szyi

Mięsień czworoboczny

plecy i szyja, bardzo duży

Mięsień czworoboczny

plecy i szyja, bardzo duży

Mięsień czworoboczny

plecy i szyja, bardzo duży

Mięsień czworoboczny

plecy i szyja, bardzo duży

Mięsień dźwigacz łopatki

mięśnie szyi

Mięsień dźwigacz łopatki

mięśnie szyi

Mięsień dźwigacz łopatki

mięśnie szyi

Mięsień łopatkowo-gnykowy

mięśnie szyi

Mięsień łopatkowo-gnykowy

mięśnie szyi

Mięsień szeroki szyi

Mięsień szeroki szyi

Mięsień szeroki szyi

Mięsień szeroki szyi

Jabłko Adama

chrząstka tarczowata

Jabłko Adama

chrząstka tarczowata

Jabłko Adama

chrząstka tarczowata

Mięsień okrężny oka

Mięsień okrężny oka

Mięsień okrężny oka

Mięsień okrężny oka

Mięsnie nosa

Mięsień policzkowy

schowany głęboko

Mięsień policzkowy

schowany głęboko

Mięsień policzkowy

schowany głęboko

Mięsień policzkowy

schowany głęboko

Mięsień jarzmowy mniejszy

przy ustach

Mięsień jarzmowy mniejszy

przy ustach

Mięsień jarzmowy większy

przy ustach

Mięsień jarzmowy większy

przy ustach

Mięsień jarzmowy większy

przy ustach

Mięsień śmiechowy

cienki, mały

Mięsień śmiechowy

cienki, mały

Mięsień śmiechowy

cienki, mały

Mięsień śmiechowy

Mięsień śmiechowy

cienki, mały

Mięsień obniżający kąt ust

Mięsień obniżający kąt ust

Mięsień obniżający kąt ust

Mięsień obniżający kąt ust

Mięsień bródkowy

Mięsień bródkowy

Mięsień bródkowy

Mięsień bródkowy

Mięsień okrężny

przy ustach

Mięsień okrężny

przy ustach

Mięsień okrężny

przy ustach

Mięsień okrężny

przy ustach

Mięsień podłużny nosa

Mięsień podłużny nosa

Mięsień podłużny nosa

Mięsień podłużny nosa

Mięsień żwacz

nadaje kształt szczęce

Mięsień żwacz

nadaje kształt szczęce

Mięsień żwacz

nadaje kształt szczęce

Mięsień żwacz

nadaje kształt szczęce

Mięsień gnykowo żuchwowy

mięsień szyi

Mięsień gnykowo żuchwowy

mięsień szyi

Mięsień gnykowo żuchwowy

mięsień szyi

mięsień mostkowo-gnykowy

mięsień szyi

mięsień mostkowo-gnykowy

mięsień szyi

Mięsień dźwigacz wargi górnej