Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back

hvordan virker single-unit glatte muskler?

singleunit: de glatte muskelceller er elektrisk koblede, så stimulation af en celle fører til stimulation af de tilstødende andre celler--> bølge af kontraktion (peristaltisk bevægelse)

hvordan virker multi-unit glatte muskler?

glatte muskelceller er ikke elektrisk koblede. --> stimulation af en celle fører ikke nødvendigvis til stimulation af andre.

hvilken slags aktivitet ses i fasiske glatte muskler og toniske glatte muskler?

fasiske: rytmiske kontraktioner og intermitterende kontraktioner. (singleunit)
toniske: kontinuerligt aktive (multiunit)

hvordan overføres kontraktion fra en glat muskelcelle til en anden mekanisk?

aktin-filamenter når ud til zonulae adheraens i PL, der forbinder muskelceller. stræk i aktin-filamenterne i en celle mærkes altså også af den næste.

hvad har glatte muskler i stedet for T-tubuli? og hvilken funktion har disse?

longitudinelle rækker af sække-lignende lommer kaldt caveolae.
øger overflade af den glatte muskelcelle + har funktioner ift. regulering af ca2+ i cellen (indeholder spændings-afhængig L-type-ca2+-kanaler + 3na+-1ca2+-antiporter.)

hvordan skal SR's membran påvirkes før der sker udskillelse af ca2+ til den glatte muskelcelles CT?(2)

enten via RYR (ca2+-induceret ca2+-frigørelse)
via inositol-trifosfat-(IP3)-gated ca2+-kanal. (aktiveret af IP3)

hvornår bliver der produceret inositol-trifosfat (IP3) i de glatte muskelceller?

hormoninduceret produktion via G-koblet protein --> aktivering af PLC og PIP2 spaltes til IP3

hvordan reguleres fosforylering af myosin-letkæderne (fører til kontraktion) i de glatte muskelceller?

myosin-let-kæde-kinase (MLCK) stimuleres af flere hormoner + ca2+, imens Myosin-fosfatase (MP) inhiberes via kaskader, der foregår sideløbende.
ca2+ binder til calmodulin --> ca2+-calmodulin-kompleks aktiverer MLCK

hvad skal der til før myosin-hovederne kan binde til aktin i glatte muskler?

og hvorfor dette?

let-kæderne af myosin skal fosforyleres.
dette er fordi, der er en anden myosin-isoform i glatte muskler.

hvilke overordnede signaler kan føre til kontraktion af glatte muskelceller?(3)

intrinsik aktivitet af pace-maker-celler (carjal)
neurotransmitter fra neuroner
via hormoner eller andre signalmolekyler.

hvordan stoppes cross-bridge cyklus i glatte muskler?

MLCK bliver inaktiveret via fald i ca2+ --> letkæde-kinase defosforyleres via myosin-fosforylase(MP)

hvad er den mest normale måde hvorpå glatte muskler bliver ca2+-sensitiviseret?

via pathways der inhibere myosin-fosforylasen (MP)
sker via RhoA der aktiveres og aktivere ROK, der inhibere MP

hvordan holdes den statiske kontraktion ved tonisk kontraktion (ift. ca2+ osv.)?

ca2+ har først peak, og falder derefter til et stabilt niveau, der dog er højt nok til at en vis mængde MLCK aktiveres via ca2+-calmodulin-komplekset.
der indfinder sig steady state imellem fosforylerede og defosforylerede let-kæder af myosinhoveder, indtil ca2+ endeligt falder til lavt niveau.

hvad associeres cAMP med i glatte muskler og hvilken endelig effekt har dette stof her?

associeres med øget frekvens af ca2+-sparks--> en øgning af disse vil føre til aktivation af ca2+-gatede k+-kanaler, hvilket vil bevirke en hyperpolarisering af muskelcellen.
hyperpolarisering vil bevirke at [ca2+] falder (spændingsafhænige ca2+-L-type-kanal) og afslapning sætter ind i musklen.

hvordan beskrives fænomenet længde-adaption i glatte muskelceller?

glatte muskelceller kan med udgangspunkt i deres hvilelængde ændre længde-spændings-kurven.

--> er glatte muskler strukket vil den glatte muskelcelle med tiden blive længere og dermed skubbes længde-spændingskurven.
--> går de glatte muskelceller til kortere hvilelængde vil musklen forkortes, så kraften ifølge længde-spændingskurven igen nærmer sig maksimal.

hvordan afhænger forkortnings-hastigheden i glatte muskler af letkæden på myosin-hovederne?

jo mere fosforylerede disse er, jo større hastighed.

hvad forstår man ved elektromekanisk og farmakomekanisk aktivering af glatte muskelceller?

elektromekanisk: aktionspotentiale aktivere spændingsafhængige ca2+-kanaler -->ca2+-influx, der vil føre til kontraktion.
farmakomekanisk aktivering: aktivering af receptormedierede ca2+kanaler /G-koblede proteiner der vil føre til kontraktion via signalkaskader.