Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back

N je značka pro

Newton

F značíme

sílu.

1 000 000N je 1?

1 MN (meganewton) nebo 1 000KN

Jednotka práce je:

J (joule)

Značka práce je:

W

Značka tepla:

Q

Jednotka elektrického náboje:

C - coulomb

Ampér je:

jednotka elektrického proudu.

V - volt

jednotka elektrického napětí

Jednotka tlaku je:

Pa - paskal

Výkon se značí:

P

Vzoreček pro výpočet výkonu:

P=W/t

Jednotkou výkonu je:

W - watt

Výpočet práce:

W=F*s

Výpočet energie:

E=Ek+Ep

Definice práce (W)

je to fyzikální veličina, která charakterizuje děj, při němž nastává přeměna nebo přenos energie

Kinetická energie je:

pohybová

Výpočet kinetické energie:

Ek=1/2m*v2

Účinnost se značí:

η (eta)

Výpočet účinnosti:

η=P/P0 (podíl výkonu a příkonu), nebo W/E

Co je to zrychlení?

Zrychlení je fyzikální veličina, která udává změnu okamžité rychlosti za jednotku času. Je to vektorová veličina.

Výpočet zrychlení:

a=v/t

Kinematika je:

je část mechaniky, která se zabývá klasifikací a popisem různých druhů pohybu, ale nezabývá se jeho příčinami.

Co je to perioda T?

Je to doba, za kterou se polohový vektor p otočí o 360 stupňů.

Co je to frekvence f?

Je to počet oběhů (otáček), který za 1s vykoná polohový vektor p.

Jednotka frekvence je:

Hz - Hertz

Co je to síla?

Je to míra působení tělesa (pole) na druhé těleso

Co je to dynamika?

Obor mechaniky, který studuje příčiny změn pohybového stavu hmotného bodu. ("Proč a za jakých podmínek")

Vyjmenuj Newtonovy pohybové zákony:

Zákon setrvačnosti


zákon síly


zákon akce a reakce

Co popisuje Newtonův zákon síly?

Zrychlení tělesa je přímo úměrné síle působící na těleso a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa


a=F/m

Jak zní definice 1. Newtonova zákona?

Zákon setrvačnosti: Těleso setrvává v klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém, dokud není vnějšími silami přinuceno tento stav změnit.

Jak zní definice 3. Newtonova zákona?

Akce a reakce: Každá akce vyvolává reakci stejné velikosti, opačného směru, trvající stejnou dobu.

Kde vzniká smykové tření?

Smykové tření vzniká mezi dotýkajícími se pevnými tělesy při jejich posuvném pohybu.

Co je to normálová síla?

Je to síla kolmá k třecím povrchům, značíme ji Fn

Co je to valivý odpor?

Je to síla, která vzniká mezi tělesem kruhového průřezu při jeho valivém pohybu a podložkou.

Vyjmenuj 3 jednoduché stroje:

páka, kladka, kladkostroj... kolo na hřídeli, nakloněná rovina, klín

Značka G značí:

Tíhu