• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är värme?

Värme är rörelse hos atomerna. (Vibrationer)

Vilka former kan materia va i?

Fast, flytande & gas

Vilka övergångar är det mellan fast, flytande och gas?

Smälter, kokar, kondencerar, stelnar.

Vad händer när materia värms?

När materia värms minskar densiteten och volymen ökar.

Vad händer när materia förlorar värme?

Densiteten ökar och volymen minskar.

Vad är ovanligt med vatten och vad har det för betydelse?

Mellan 0 °C och Plus 4 ° C ökar densiteten och volymen minskar.

Hur sprids värme?

Strålning, ledning, strömning.

Förklara växthuseffekten.

• Solljuset värmer land och hav.


• värme strålar ut i rymden


• värme strålar tillbaka mot jordytan


• värme strålar från land och hav.

Vilka temperatur skalor finns det?

Celsius, Kelvin och Fahrenheit.

Hur kan man minska värme spridning?

Strålning


Fler ljusa ytor, för ljusa ytor stålar inte ut lika mycket som mörka ytor


Ledning


Det är svårt att förhindra.


Strömning


Att ha isolerade saker runt om kring.

Vad är principen med en solfångare?

I en solfångare utnyttjar man att mörka ytor tar upp synligt ljus och värms upp av detta. Det är en enkel apparat. Man har först en glasruta som solljuset strålar in genom. Ljuset värmer en svart plåt. Vatten cirkulerar och värms i rör som ligger mot den svarta plåten. Det varma vattnet värmer sedan vatten i en tank och går tillbaka till solfångaren där det värms på nytt.