• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är det som krävs för att lampan ska kunna lysa och varför krävs det?

En sluten strömkrets för att elektronerna ska kunna vandra genom kopplingen

Vad kallas bly, aluminium, järn och koppar tillsammans?

Bra ledare - dom har lättrörliga elektroner

Vad är isolatorer?

Material som inte leder ström t.ex. trä, glas, plast

Vad består en atom av?

Atomkärna


Protoner - positivt laddade p+


Elektroner - negativt laddade e-


Neutroner - neutrala n

Vad menas med att atomer är neutrala?

Det finns lika många protoner som elektroner

Beskriv hur en atom sitter ihop

Protonerna och neutronerna hålls ihop av starka krafter i atomkärnan och elektronerna är mindre och lättare så dom cirkulerar runt atomkärnan

Vad betyder resistans?

Motståndet som elektronerna möter i ledaren

Vad avgör storleken på resistansen?

Tjocklek, material, längd

Vad är en elektrisk ström?

En ström av elektroner

Vad mäts ström i?

Ampère [A]


15-20 A kan ge brännskador och låser musklerna

Vad innebär hög strömstyrka?

Många elektroner i rörelse

Vad är spänning?

Batteriets förmåga/styrka

Vad mäts spänning i?

Volt [V]

Vad mäts resistans i?

Ohm =

Ohms lag?

Spänning = resistans • strömstyrka


U = R • I


V = AStrömstyrka = spänning / resistans


I = U/R


A = V/Resistans = spänning / strömstyrka


R = U/I


= V/A

Vad är en seriekoppling?

En koppling det bara finns en sluten strömkrets

Vad är en parallellkoppling?

En koppling där det finns flera slutna strömkretsar