• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wanneer bezit een vwp Energie?
Als het Arbeid kan verrichten
Wat is een systeem?
Wat is de omgeving?
Een systeem is een geheel van 1 of meerdere vwp
Alles buiten het systeem noemen we de omgeving
Wat is een open systeem?
Wat is een gesloten systeem
Bij een open systeem is er energieoverdracht tussen het systeem en zijn omgeving.
Bij een gesloten systeem is er géén energieoverdracht mogelijk.
Noem 4 energiebronnen
Welke energie wekken ze op?
° waterenergie: elektrische energie
° windenergie: elektrische energie
° zonne-energie: elektrische energie en warmte-energie
° kernenergie: warmte-energie en elektrische energie + straling
Wat is kinetische energie?
Een vwp dat beweegt kan arbeid verrichten owv zijn snelheid. Men zegt dan dat het bewegend vwp kinetische energie bezit
Wat kan je zeggen van de massa en de snelheid van het vwp tov de kinetische energie van dit vwp
Hoe groter de massa van het vwp
Hoe groter de snelheid van het vwp

Hoe groter de kinetische energie van het vwp
Formule kinetische energie
.
Symbool energie
.
Eenheid energie
Joule
Hoeveel is 1 elektronvolt
1 eV= 1,60 x 10 J
Wat is "verandering van kinetische energie van een vwp" in woorden?
de verandering van de kinetische energie van een vwp is gelijk aan de arbeid die op het vwp verricht werd om het van toestand 1 naar een toestand 2 met snelheid te brengen. In toestand 1 is de snelheid 0 m/s, in toestand 2 is de snelheid
Wat is "verandering van kinetische energie van een vwp" in symbolen?
.
Wat kan je zeggen over de kinetische energie als
v < v of als v > v

Vul de formule verder aan:
v < v: kinetische energie neemt toe

v > v: kinetische energie neemt af

.
Wat moet je de doen bij de berekening van als er meerdere krachten werken op het vwp?
dan moet je als krachtgrootte de grootte van de resulterende kracht gebruiken
Waarom is de eenheid van energie = aan de eenheid van arbeid?
omdat de verandering van de kinetische energie gelijk is aan de verrichtte arbeid
Is een scalaire of vectoriële grootheid?

Kan negatief zijn en waarom?
- scalaire grootheid

- neen, wat m en v zijn positief
wat versta je onder potentiële energie?
een systeem vwp-aarde of een systeem vwp-veer bezit de mogelijkheid of de potentie om arbeid te verrichten. Deze systemen bezitten potentiële energie
Wat versta je onder potentiële gravitatie-energie?
een vwp op een zekere hoogte boven het aardoppervlak kan arbeid verrichten owv zijn toestand. Het systeem vwp-aarde bezit dan potentiële gravitatie-energie.
Wat kan je zeggen over de verhouding afstand tss het vwp en de aarde en de massa van het vwp tov de potentiële gravitatie-energie van het systeem?
Hoe groter de afstand tussen het vwp en de aarde en hoe groter de massa van het vwp, hoe groter de potentiële gravitatie-energie van het systeem
Formule potentiële gravitatie-energie van systeem vwp-aarde
.
Wat versta je onder potentiële elastische-energie?
een veer die samengedrukt of uitgerekt is kan arbeid verrichten owv zijn toestand;
We zeggen dan dat het systeem vwp-veer potentiële elastische energie bezit
Wat kan je zeggen over de verhouding lengteverandering en veerconstante tov de potentiële elastische-energie van het systeem?
Hoe groter de lengteverandering en hoe groter de veerconstante, hoe groter de potentiële elastische-energie van het systeem
Formule potentiële elastische energie van systeem vwp-veer
.
wat gebeurt er met energie?
Energie kan worden OMGEZET of OVERGEDRAGEN