• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
een rechtlijnige beweging
een beweging langs een rechte baan
een cirkelvormige beweging
een beweging langs een cirkel
ERB
Eenparige Rechtlijnige Beweging = een beweging langs een rechte baan met een constante snelheid
X-as
lijn met een zin + oorsprong + eenheidsmaat
voor weergeven van een rechtlijnige beweging
formule snelheid v
afstand gedeeld door de tijd
x/t
x(t)-grafiek voor ERB
schuine rechte
hoe steiler, hoe groter de snelheid
x(t)-grafiek voor niet-eenparig rechtlijnige beweging
géén rechte
v(t)-grafiek voor ERB
horizontale rechte
hoe hoger de rechte gelegen is hoe groter de snelheid
v(t)-grafiek voor niet-eenparig rechtlijnige beweging
géén horizontale lijn
niet-eenparig rechtlijnige beweging
de snelheid verandert
vectoriële grootheid
is een grootheid waarvan de richting, de zin en de grootte belangrijk zijn

snelheid is een vectoriële grootheid
snelheidsvector=
kenmerken vectoriële grootheid
richting: raaklijn aan de gevormde baan
zin: bewegingszin
grootte: formule van snelheid

de pijl vertrekt in het massapunt of aangrijpingspunt
hoe langer de pijl hoe groter de snelheid
raaklijn
is een lijn die met de baan maar 1 punt gemeen heeft
een snelheidsvector
is een vector met het aangrijpingspunt in het voorwerp
snelheid van licht in vacuum
c = 299 792 km/s