• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wet van Pascal

Een druk uitgeoefend op een deel van een vloeistof plant zich in alle richtingen voort met dezelfde grootte.

Wet van Archimedes

Een lichaam, ondergedompeld in een vloeistof, ondergaat een opwaartse stuwkracht gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof.

Wet van Boyle-Mariotte

Bij constante temperatuur is het volume van een bepaalde hoeveelheid gas omgekeerd evenredig met de druk.


Bij constante temperatuur is het produkt van druk en volume van een bepaalde hoeveelheid gas constant.


p X V = constante

Wet van Henry

Bij constante temperatuur en bij verzadiging is de hoeveelheid opgelost gas in een vloeistof evenredig met de druk van dat gas in contact met die vloeistof.