Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/35

Click to flip

35 Cards in this Set

 • Front
 • Back

a kitchen table and chairs

bộ bàn ghế ở trong bếp

kitchen cupboard

tủ cốc trong bếp

fridge

tủ lạnh

cooker

nồi nấu

sink

bồn rửa

ring

khâu sắt

dishwasher

máy rửa chén

washing machine

máy giặt

clothes dryer

máy sấy khô quần áo

single bed

giường đơn

double bed

giường đôi

wardrobe

tủ đồ

curtain

rèm

lamp

đèn bàn

bedside table

bàn cạnh giường ngủ

toilet

nhà vệ sinh

shower

vòi tắm

bath

bể tắm

cabinet

tủ đựng

bath mat

ống thoát nước

sitting room

phòng chờ

armchair

ghế bành

carpet

thảm

coffee table

bàn cà phê

bookcase

tủ sách

fireplace

lò sưởi

central heating system

hệ thống sưởi ấm

basement

tầng hầm

attic

gác xép

lobby

giá treo ở trước

nursery

phòng cho bọn trẻ

a high-rise building

nhà cao nhiều tầng

a beachfront building

một ngôi nhà trên bờ biển

a fold-out table

bàn gấp

to be full of comfortable things

đầy đủ tiện nghi