• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back

L'appareil dentaire

De beugel

Le ciné

De bioscoop

Le débutant

De beginneling

Le paintball

Het paintball

Le Patro

De chiro

Le project

Het plan

Le tir àl'arc

Het boogschieten

L'ambiance

De stemming

L'éternité

De eeuwigheid

La journée portes ouvertes

De opendeurdag

La tension

De spanning

Maudit, maudite

Gedoemd

Rude

Ruw, grof

Violent, violente

Gewelddadig

Accompagner

Vergezellen

Assiter ( à )

Bijwonen

Compter sur

Rekenen op

Encourage

Aanmoedigen

Faire de son mieux

Zijn best doen

Obliger qqn à

Iemand verplichten om

Proposer

Voorstellen

Remettre (à)

Uitstellen (tot)

Refuser

Weigeren

S'en sortir

Eruit geraken

De garçons

Jongensachtig, voor jongens

Ça t'arrange (de)

Past het jouw (om)

Passer un film

Een film draaien

Laisser u message

Een boodschap achterlaten

Tenir au courant

Op de hoogte houden

Faire acte de présence

Zich eventjes vertonen