Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/79

Click to flip

79 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ambiguous Temporal Precendence

Lack of clarity about which variable occured first may yield confusion about which variable is the cause and which is the effect

Selection

Systematic differences over conditions in respondent characteristics that could also cause the observed effect

History

Events occuring concurrently with the treatment could cause the observed effect

Maturiation

Naturally occuring changes over time could be confused with a treatment effect.

Regression

When units are selected for their extreme scores, they will often have less extreme scores on other variables, an occurence that can be confused with a treatment effect

Attrition

Loss of respondents to treatment or to measurment can produce artifical effects if that loss is systematically correlated with conditions

Testing

Exposure to a test can affect scores on subsequent exposures to that test, an occurence that can be confused with a treatment effect

Instrumentation

The nature of a measure may change over time or conditions in a way that could be confused with a treatment effect

Additive and interactive effects of threats to internal validity

The impact of a threat can be added to that of another threat or may depend on the level of another threat

Indre validitet

Hvorvidt slutningene er holdbare/gyldige

Hvilke to typer design har vi?

Mellomgruppe og innengruppe design

Hva benytter ofte innengruppe design?

Gjentatte målinger

Hva forutsetter et mellomgruppe design?

En kontrollgruppe og en eksperimentgruppe

Hvilket design har mulige skjevheter mellom gruppene?

Kvasi-eksperimentelle design

Hva slags betydning har skjevheter mellom gruppene?

Svekket indre validitet

Hvordan kan man kartlegge eventuelle forskjeller mellom gruppene?

Pretest

Hvordan kan man i kvase-eksperimentelle design gjøre opp for svekket indre validitet pga skjevhet?

Inklusjon av design-elementer

Hva er formålet til eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle metoder?

Å finne kausal sammenhenger / årsak-virkning forhold mellom variabler

Hva er fremgangsmåten til eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle metoder?

Systematisk manipulasjon av den uavhengige variabelen, og observering av effekten på den avhengige

Hvilke 3 krav må oppfylles?

1. Årsak må komme før effekt


2. Årsak må samvariere med effekt


3. Alternative forklaringer må usannsynliggjøres

Hvorfor har eksperimentell metode høy indre validitet?

Randomisert allokering og eksperimentell kontroll utelukker tredjevariabler og alternative forklaringer. Slutninger som gjøres er derfor mer gyldige/sterke

Hvordan kan indre validitet styrkes?

Ved å inkludere design-elementer slik som kontrollgrupper, pretester, posttester eller flere manipulasjoner

STIMSH

Sesong, test, instrumentering, modning, statistisk regresjon mot gjennomsnittet, historieeffekt

Hva innebærer trusselen statistisk regresjon mot gjennomsnittet?

Det er en viss usikkerhet knyttet til alle målinger. Målingene varierer rundt et gjennomsnitt. Inneholder alltid noe i tillegg til det vi ønsker å måle.

Hva er et N=1 design?

Innengruppedesign med kun 1 deltaker

Hva er formålet til N=1 design?

Teste om en eksperimentell manipulasjon har effekt hos en enkelt deltaker

Hva er kontrollen i N=1 design?

Den ene deltakeren er kontroll. Måling av baseline

Hvilke svakheter har N=1?

Det finnes mulige alternative forklaringer. Feks historie og sykliske endringer

Hvordan kan man styrke et N=1 design?

Innføring av reversering og flere baselinemålinger

Reversering av manipulasjon forutsetter at...

Manipulasjonen er reverserbar

Kan man eliminere alle trusler mot indre validitet?

Nei

Når bør man ikke bruke ABAB?

Når det er uetisk, eller at effektene enten er permanente eller langvarige

Dersom man ikke kan bruke reverseringsdesign, hvilket bør man bruke?

Multiplebaseline

På hva kan man bruke multipple baseline?

Atferder, situasjoner, subjekter

Grupper som er dannet på på bakgrunn av randomisert allokering kalles...

Ekvivalente

Når kan ikke randomisert allokering benyttes?

Visse variabler er ikke manipulerbare, samt etiske restriksjoner ved røyking, barneoppdragelse eller forurensning.


Grupper kan også være dannet før studien starter.

Negative sider ved å bruke randomisert allokering er blant annet...

Det er tid- og ressurskrevende.

Når bør ikke randomisert allokering benyttes?

Når man trenger raske svar.


Når det er så dramatiske og store effekter at RA ikke er nødvendig.


Når data er tilgjengelig og finnes gjennom litteraturgjennomgang.

Hva er forskjellen på syklisk modning og sesongvariasjon?

Sesongvariasjon er naturlige sykliske variasjoner i miljøet.


Syklisk modning er naturlig sykliske variasjoner i individet, f.eks. biologisk prosesser.

Hvilke fordeler er det ved å ha to pretester?

Man kan oppdage eventuelle endringstrender før manipulasjon.

Hva kalles forskjellen mellom eksperiment og kontrollgruppen der det ikke forekommer RA?

Seleksjons-bias

Utelukker en pretest skjevhet mellom gruppene?

Nei, det kan være variabler som ikke er målt ved pretest som er viktige

Hvordan styrker man kausale slutninger?

Ved å utelukke alternative forklaringer

Hvilket kvasi-eksperimentelle design er det sterkeste?

Avbrutte tidsserier

Hva er en tidsserie?

En rekke observasjoner over tid på samme variabel

I en tidsserie kan observasjonene foretas på...

Både samme enhet og flere lignende enheter

Dersom manipulasjonen i en tidsserie har effekt vil man kunne se...

Et brudd i kurven etter manipulasjonen

Hvilke to typer effekter ser man ved manipulasjon i en tidsserie?

Varig effekt (vaksine) og forbigående effekterAvbrutte tidsserier med mange observasjoner er godt egnet til å...

Utelukke trusler mot indre validitet

Hva er den viktigste trusselen mot indre validitet i avbrutt tidsserie design?

Historiske effekter

Det er 3 hovedtrusler mot indre validitet i avbrutte tidsserie design:

1. Historiske effekter


2. Seleksjon


3. Instrumentering

Kryss-seksjonelt design og longitudinelt design er...

To generelle metoder for å studere utvikling som en funksjon av alder

Hva er kryss-seksjonelt design?

Ulike aldersgrupper testes på ett tidspunkt med samme test.

Hva er longitudinelt design?

Samme subjekter testes over tid

Fordeler ved kryss-seksjonelt design er...

Tar mindre tid og ressurser


Gir raske svar

Ulempene ved kryss-seksjonelt design er...

Alder vil ikke være eneste forskjellen mellom kohortene (sosiale og kulturelle faktorer).


Innvirkning av andre variabler svekker slutninger om alder som kausal variabel.

Hva får man og man blander kryss-seksjonelt design og longitudinelt design?

Sekvensielt design

Hva går sekvensielt design ut på?

Alderskohorter testes ved gjentatte anledninger

Hva er fordelene ved et sekvensielt design?

Det er mindre tidkrevende enn et rent longitudielt design, og gir muligheten til å sammenligne gruppene allerede ved første observasjon.

Ytre validitet er...

I hvilken grad funnene våre kan generaliseres til andre populasjoner eller situasjoner

Deltakere i psykologiske studier er som oftest utvalgt ut fra...

Tilgjengelighet

Ulempen ved å bruke studenter som subjekter er...

Det er en sterkt selektert og begrenset populasjon som ikke nødvendigvis reflekterer populasjonen.

Generalisering kan påvirkes av...

Frivillighet, kjønnsfordeling og lokale forskjeller

En kohort er...

En gruppe mennesker som er født i samme tidsperiode

Motsetningen til livsfaseeffekter er...

Kohorteffekter. Disse generasjonseffektene er stabile over tid og avviker fra andre kohorter.

Slutninger om alder som kausal variabel kan svekkes av...

Innvirkning av andre variabler

Hva er generaliseringsproblemet?

Som en interaksjonseffekt. Effekten av en uavhengig variabel er forskjellig over ulike nivåer av en annen uavhengig variabel i forbindelse med den avhengige variabelen. Feks crowding - aggresjon hos kvinner og menn.

Hva kan kultur som variabel fortelle oss?

Om funn kan generaliseres på tvers av kulturer

Solomon fire-grupper design er...

Et design der halvparten av deltakerne ikke blir pretestet. Kan vise om det er forskjell mellom de som ble pretestet og de som ikke ble det.

2 grunner til at replikasjon er viktig:

1. For å kontrollere at funnene ikke skyldes tilfeldigheter


2. For å undersøke funnenes generaliserbarhet

Eksakte replikasjoner er...

Replikasjoner som benytter nøyaktig samme prosedyre

Når brukes eksakte replikasjoner?

Når det er overraskende funn, og for å sjekke at utstyr og prosedyrer gir samme resultat.

Dersom funnene skyldes tilfeldigheter eller har begrenset generaliserbarhet sier vi at funnene er...

Vanskelig replikerbare

Konseptuelle replikasjoner er...

Replikasjoner med ulik prosedyre fra den originale

Konseptuelle replikasjoner som gjør lignende funn...

Styrker antagelsen om en generell sammenheng mellom variablene

Hva er en litteraturgjennomgang?

En mer kvalitativ beskrivelse av status for feltet, trender i forskning, og områder for fremtidig forskningsinnsats

Hva inneholder en litteraturgjennomgang?

1. Beskrivelser av funn som er gjort


2. Om funn har sterke/svake empirisk støtte


3. Finner motstridende funn og områder som ikke er undersøkt


4. Diskuteres hva som burde studeres videre

En meta-analyse er...

En statistisk, kvantitativ analyse av data og funn fra mange ulike studier innen et forskningsområde.

Hva gjøres i en meta-analyse?

Man kombinerer effektstørrelse og signifikans-nivå fra ulike studier for å danne en statistisk avgjørelse om hvorvidt funnene er reliable.