• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back

/ denna, jag

这个 detta, den här

当前/目前

现在 nu

什么 Vad, vilka

春季

春天 vår

许多

很多 Väldigt många

父亲

爸爸 pappa, far

och

和,跟 och, med

men

可是, men

根据,enligt

由于

因为 för att, eftersom

因此

所以 därför

är

vill, ska

达到, nå, uppnå

, att dricka

禁止

不准, inte tillåtet, förbjudet

认为

觉得 känna

允许

tillåta

指出

att säga, prata

为了 för att

i

仍然

还是 fortfarande, eller