Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/38

Click to flip

38 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hur många meter får en last skjuta ut från sidan av ett fordon?
20 meter max på vardera sida
Man måste markera en last som skjuter ut mer än 1 meter bakifrån, hur?
Röd flagga dagtid
Röd lykta och röd reflex nattetid
Man måste alltid markera last som skjuter ut framåt, hur?
Vit flagga dagtid
Vit lykta och vit reflex nattetid
Vad är den maximala längden på ett tillåtet fordon?
24 meter
Vad är den maximalt tillåtna breden på ett fordon?
260 cm
Vad händer om det är för tung last bakifrån?
Bilen blir överstyrd
Vad händer om det är för HÖGT KULTRYCK?
Dragbilen blir överstyrd
Vad händer om det är för lågt kultryck?
Dragbilen blir understyrd, börjar vingla och blir instabil
Hur mycket får en lätt släpvagn max väga?
750kg
Vad behöver man för körkortsbehörighet för tung släpvagn?
BE-behörighet
När man kör med släp får man max köra hur fort?
80km/t
Hur fort får man max köra vid bogsering?
30km/tim
Man måste markera draglinan mellan en bil som bogserar en annan bil, om avståndet mellan bilarna är hur långt?
2 meter
En bogserad bil är mycket svårmanövrerad, varför?
För att när motorn inte fungerar, fungerar heller inte servostyrningen
Varför bör man kontrollera kylarvätskans glykol/vattenblandning?
För att förhindra kylarvätskan från att frysa
Om kontrollampan för kylarvätskans temp. lyser, så är problemen vilka (5)?
1. För lite kylarvätska i systemet
2. Läckage i kylsystemet
3. Fläktremmen har gått av
4. Säkringen till den elektriska fläkten är trasig
5. Termostaten är trasig
Om lampan för kylarvätske temp. lyser, vad gör du då?
Stäng av motorn, avvakta en stund, fyll på med varmt vatten
Om lampan för oljetryck lyser, vad gör du då?
Stänger av motorn, och startar inte igen förrän felet är avhjälpt
Har en dieselmotor ett tändsystem och tändstift som bensinmotorn har?
Nej
Om en Dieselmotor inte vill starta, vad kan detta bero på (4)?
1. Igensatt bränslefilter
2. Vaxbildning i bränslefiltret
3. Vatten/smuts i bränslet
4. Säkringen till bränslepumpen gått av
Om en dieselmotor ej vill stängas av när du vrider nyckeln beror det på vad?
Fel på magnetventilen
Vit rök på diesel kan bero på vad (3)?
1. Motorn har för låg temp.
2. Kallstartsanordningen är ur funktion
3. Glödstift/spridare är trasig
Svart rök på diesel kan bero på vad(3)?
1. Felaktigt bränsle
2. Felinställd insprutningstidpunkt
3. Avgassystemet/luftfiltret är igensatt
Blå rök på diesel kan bero på vad (3)?
1. För låg drifttemp.
2. Hög förbrukning av motorolja
3. Felinställd insprutningstidpunkt
Hur ska man tanka vid sträng kyla?
Tanka fullt, annars kommer vatten in och hindrar bränslet från att nå cylindrarna
Hur ställer du fläkten när du kör med öppen baklucka?
På max hastighet
Vad gör du om du upptäcker läckage från avgassystemet?
Lyssna efter ovanliga ljud från avgassystemet
Om kontrollampan för batteriladdningen lyser, vad kan det bero på?
-Fel i generatorn
-Dåligt spänd generatorrem
-Kortslutning
När man försöker starta en bil med hjälp av startkablar, vart går minuskabeln på den mottagande bilen nånstans?
I någon motordel
Vad kan hända om man hanterar startkablarna fel?
Batterierna kan explodera
När ska man tända varningsblinkers?
-Vid olyckshändelse
-Vid motorfel
-Då bilen står stilla på en plats som gör sig relevant för andra bilar
När har man tända dimbakljus?
-Vid dimma
-Vid snörök
-Vid kraftigt regn
Hur märker man att det finns obalans i framhjulen?
-Ryckningar i ratten
-Ratten drar åt höger eller vänster
-Däcken är ojämnt slitna
Vad är orsaken till obalans i framhjulen?
Framhjulsställningen har förändrats, balansvikt fallit av
Vad händer om det är smuts/vatten i styrservosystemet?
-Ratten rycker när man svänger
-Det finns "hugger" i ratten
Vad innebär det när kontrollampan för bromssystemet lyser?
-Det är för låg bromsvätskenivå
-Läckage i bromssystemet
-Utslitna bromsbackar
Vad gör du för att undvika kostsamma reparationer?
-Lämna in bilen på regelbunden service
-Använd rätt motorolja
-Använd rena filter
-Ha en korrekt framhjulställning
-Ha bromsarna rätt justerade
Vilket syfte har Lamdasonden?
Känner av hur mycket oförbrännt syre det finns kvar i avgaserna
och meddelar om bränslemängden bör ökas eller minskas.