• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/277

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

277 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Progeria patolojisi

Lamin A çekirdek zarı

Mezkezi olmayan histonlar

H1 ve h5

Hangisi nükleozumu ifade eder

Histon + dsDNA

Çekirdekçikte P53 e tutunup hücre siklusunu düzenleyen

Nükleostemin

Hücre siklusunda 3 konteol noktası

G1 metafaz g2

Nükleer zarfın yıkılması

Laminlerin fosforilasyonu

Kohesin ve kondensin görev

He kromatinleri bağl


Dens kromatinleri sıkışt

Metafazda kinetokor mikrotübüllnin doğru bağlnı kontrol eden

Apc (anafaz promoting komplex)

Topoizomeraz görevi

Eş kromozomları ayırır

Orta cisim ve kontraktil halka aşaması

Telofaz

Zarın teniden oluşda görvli ornel

Er

Labil hücreler

Sqmöz eptel


Kübdal eptel


Prztik eptel


Mesane değci eptel


Kemik ilği hcleri

Stabil sessiz hcreler

Parkmal hcler


Mznkmal hler

Permenant bölünmeyen

Olf ve hipokamp hariç nöron


İsk kası


Kalp kas

Replikasyondan önce DNA hasarının denetlendiği tamir olduğu kontrol noktası

G1 (s'te replike olur)

G2 evresinde biriken ve mitozda görevli olan protein

Mpf (olgunlaşma başlatan faktör)

Siklinler protoonk? / tüm spress?

Siklinler protoonkogendir

Siklin sırası

D e a b

Siklinler ve görevli oldukları aşamalar

G1-S : D (rb ve p53 supresor olarak)


G2 -M: B (p53 supr olarak)

Siklin ve CDK ilişkisi

D : 4 6


E: 2


A: 1 2


B: 1

Membran iç ve dışındaki fosfolipidler

İç: fosfatidil serin + fosfatidil etanolamin


Dış: sfingomyelin + foafatidil kolin

Serpentin reseptör nedir

7 kez geçen G prot ilişkili rsp (g prt değil)

En çok kolest ve lipit içeren memb

Kolest en çok plazm memb


Lipit içeriğ en çok myelin kılf

Memb akıcılığı

Sıcak 41 + /-


Kolest -


Yağ asitl zincir uzunluğu -


Çoklu doymamış y.a. +

H zarında olmayan 2

Non polar olan:


Tag


K est

Fgf3, ldl rsp, clor taş prt

Akondroplazi


Ailevi hiperkols


Kf

Kalpte iyon, cu bağmlı atpaz, GlcNac mannoz fosf bozuk

Doğumsal uzun qt


Wilson


I hücre

Herediter sferositozda patoloji

Spektrin ankrin bozuk

Fosfatidilinozitol glikan A (pigA) geni --> gpı kancaları bozuk hastalık?

Pnh

Genomdan bağımsız bölünen organel

Mit

En proteinli zar

Mit iç

Mitokonrial kalıtım mendelian mıdır

Hayır, sadece anneden geçer, sadece kızlar taşıcıdır

Mao enzimi hangi organelde

Mit dış zar

Mit iç zarındaki tca enz?


Yağ asidi transferi?


Bk markırı?

Sük deh


Karnitin


Glu deh

Bcl 2 prt görevi

Apoptoz

Mit iç zarında kanal oluştueup apopttoz yapan

P53 ün kodladığı bax prt

Caspaze 1 ve 11 aracılı ölüm

P1rop1toz1s

Mitotik felaket, paraptozis, nekroptozis kısaca

Mf: sırasında


Para: büy fak rsp, apoptotik değil


Nekroptozis: kaspazdan bağımsız


Ölüm reseptör yolağı ligandları

Fas


Tnf reseptörü

Boyanmalar

Çekirdek:


Mitokondri: asidofil


Ribozom: bazofilik


Er: bazofilik (nissl cisimleri)


Golgi: soluktur (gümüşlenir)


4 şaperon

İmm glb ağır zincir bağlayıcı prt


Kalneksin


Kalretikülin


Peptidil prolil cis trans izomeraz

Lümeninde sinyal peptidaz olan organel

Ger

Srp ve ribozom rsp ü bulunduran organel

Ger

Prt sinyal molekülleri ve hedef organeller


1 N termil sinyal peptit


2 karboksi terminal kdel dizisi


3 di asisik diziler


4 aminoterminal dizi


5 nükleer lokalizasyon dizisi


6 peroksizom target sinyali


7 mannoz 6 fosfat

1 er


2 er lümeni


3 golgi memb


4 mit matrixi


5 nükl


6 perok


7 lizoz

Fosfolipid sentezi organel

Der

Faz 1 ve 2 rxn

1 hidroksilasyon


2 konjg

Detox mekanizmaları

Asetil koa


Fosfoadenozil fosfoSÜLFAT


glukronik asit


Metiyonin


Glutatyon


Glisin

Rab ve snare (tuzak prt) içeren organel

Golgi

Golgiden boğumlanan


Klorıkinle inaktive olan


Asit hidrolaz içeren


H tipi atpazı olan


Sinyal peptidi mannoz 6 fosfat olan


Lizozim lizoferrin içeren

Lizozom

Lizozom hastalıkları

Mukopolisakkaridozlar: hurler, morqui ...


Sfingolipidozlar: taysach fabry guche ...


Glikojen depo: pompe


Lipid depo: wolman


Aa depo: sistinozis

Virusun kodladığı prt leri yıkan


Proteozom (ubiquitin içerir)

Oksidazlar


Mit gibi o2 kull ama atp sentezlemez


Self replikasyon(lizden farkı)


Bk marker katalaz


Detox


Safra asit taurin ve glisin ile konj


H tipi atpaz


Çok uzun zincirli y.a. oksidasyPeroksizom

Ppar izotipleri ve bulundukları organlar

Alfa kc isk kası


Beta yağ d, isk kası


Gama yağ d

Ppar görevleri

Delta mutasyonu : metabolik send


Gama: glikojen metabolz. Adiponektin salınımını inhibe eder


Alfa: lipid metb

Peroksizomal hastalıklar 3

X e bağlı adrenolökodistrofi


Zellweger haslğ


Refsum haslğ

Mikrovillus proteinleri

Villin


Miyozin1


Fimbrin


Espin


Fascin

Hareketsiz uzantılar

Mikrovillus


Sterosilyum

Hücre içinde en çok bulunan prt

Aktin

Aktin ilişkili prt görevleri

Miyozin: vezikül taşıyan motor prt


Tropomiyozin: serb uç kpyıcı


Gelsolin: kısa parçalara ayıran


Aktin sarmalayan,bağlanma: fimbrin, villin, alfa aktinin


Dal nokt üreten: formin


F-aktin in zara bağl: spektrin ankrin


Fimbrin: çapraz bağl


Spektrin: çapr


Filamin: çapr


Glukoz 6 fosfataz ve sitokrom b5 redüktaz markerlerı

Er (s5redüktaz gerde)

Ara flamanlar ve patolojileri

Asidik sitokeratin: büller, epitel tm


Bazik sitokeratin: kornea distrfisi


Vimentin: mezenkinal tm


Desmin: kas tm, myopatiler


Sinemin: myopatiler


Gfap: (astrositler) alexander hastlğ, glial tm


Periferin: (nöron)


Nöroflamentler (nöron soması)


Alfa interneksin (embriyo sinir doku)


Lamini a b c : progerya (a)


Nestin: (nöral kök hc)


Fakinin (lens) konj katarakt


Filesin (lens)


Chediak higashi bozuk

Mikrotübül

Motor prtler

Aktine dayalı : myozin


Mikrotübüle dayalı dinein(), kinezin(ileri anterograd)

Mikrotübülün görevi değil

H korteksini oluşt


Sitokinez


Kasılma

Mikrotübül ilaçları

Paklitaksel


Kolşisin (metafazda tutar)


Vinblastin


Vinkristin


Taksol

Sentriyol mikrotübül organizasyonu?


Mikrotübüll birbirine bağlayan?


Miktbl demetlerini birb bağlayan?

9 adet 3 lü mtübül


Birb tektin


Demetleri birb: neksin

Silya mikrotübül organizasyonu


Perferdeki çifleri bağlayan?


Merkezdekileri kılıfa bağlayan?


Bazal cisimcik?


Hareket sağlayan prtler?


Patoloji?

Merkezde 2 tek; periferde 9 çift


Merkezde bağlayan ışınsal çizgi


Periferde bağlayan neksin


Kökte bazal cisime tutunmuş


Dinein kamçı hareketi, kinezin eski hale getitir


Dinein bozuksa kartegener send

Klatrin aracılı (rsp aracılı ) endositoz

Ngf


Transferrin


VB12


Ldl

Kolaylaşt diff örnekleri

Glutlar


Aa taşınması


Demir (ferroportin)


Plasental glukoz


Fruktoz glut 5

NK atp az düzenleyicileri


Tiroid


Aldosteron


İnsülin


G aktin


Oubain


Dijital glikozitleri


Dopamin

T+


A+


İ +


G +


O -


Dg -


D -

Kalsiyum bağlayıcı prtler


1İsk kası


2düz kas nöron


3 nöron


4barsak


5kemik


6 7 sark retikul


1 trop c


2 kalmodulin


3 sinaptotagmin


4 kalbindin


5 osteokalsin


6 7 kalsekestrin kalretusilin

Hücre hasarı


Reversibl


İrreversbl


Hipoksi Nekroz türü

Şişme


Memmbran parçalanm


Koagülasy nekr

Co transport örnekleri

Sglt

Parakrin gastrin


Otokrin ıgf


Jukstakrin somatostatin

:)

Küçük G prtleri

G prt leri transmemb değilRab: vezikül trafiği


Rho rac: h isk h zarı


Ras: h zarı çekirdek

Nitrik oksit sentaz ürünleri

L sitrülin ve no

cAmp etkileri

Gq üzerinde etkililer

Hidroksiperoksit ve endoperoksitler

Araşidonik asitten epoksijenazla oluşan

Anandamid

Fosfolipaz a2 enzimini uyaranlar

Fgf beta


Inf alfa


Inf gama

Tirozin kinaz kullananlar

Serin treonin kinaz kullananlae

Tgf B


Aktivin


İnhibin

İnsülin rsp mekanizması

İnsülin Alfa alt birimine bağlanır


Beta birimi tirozin rezidüsünü otofosforile eder


Beta birimi ırs1 i fosforile eder


Ras ve map kinaz yolakları

Inf gama


Il 6


GH


Prolakt


Eritropoet


Leptim


İnflamatuvar sitokinler


Rsplerinin özelliği

Jak stat yolu


Dimerizasyon

Isı şok prt ile örtülü rsp kimin

Sitoplz ve çekirdekte rsp olanlar

Y.a. uzama ve desatürasyonu bağ eklenmesi hangi org

Der

Lizozomal prtler hangi ribozum

Ger

Boyalar:


Toloudin mavisi


Giemza wright


K permanganat


Orsein rodamin


Luksol fast


Bazal lamina bileşenleri ve retiküler lamina bileşenleriAgrin k7 k15 ve k18 özellikleri

Reriküler laminada tip3 kollojen var.

Tanisit hücresi yeri ve bağlantı şekli

3. Vent tabanı özellş hücre zonula okkludens

Zo1 2 3 prt

Zo 1 tm supp


Zo 2 egfr ilişkili


Cmv ile kolera zo1 zo 2 bozar ve geçirgen olur

Kalsiyum


Aktin


Vinkülin


Katenin


Kontakt inhibisyon


Kaderin


Kalpte discus intercalaris

Zonula adherens

Özdeş iki komşu hücreyi


En güçlü bağlantı şekli


İntermediate filaman(tonoflaman)


Desmoglein desmokolin prtleri


Stratum spinozum


Pemf vulg

Desmosom(mak adh)

Desmoglein hastalığı ve türleri

1 epidermis tüm tabakalar


3 bazal ve spinöz tabakalar


Pemf vulg

6 konneksin


Hemikonnekson


Konnekson


Neksus

Gap junction(neksus)

Konnekson neksus ilişkili patolojiler 3

Connxn 32 mut: charcot marie tooth


Cx26: konj sağırlık


Heterotaksi

Hcre ekstraselüler matriks bağlantıları

Hemides


Fokal adh

Bazal yüz


İntegrin: laminin fibronektin t4 kollj


Plektin erbin bp230'a bağlıdır


Bp230 ve t17 koljj: epidermolz büllza

Hemidesmozom

H isk - matrix bağlantısı


Göç ve yara iyileş


İntegrin, talin, vinkülin

Fokal adh

Kalsiyum bağlı adh molekülleri

Bağımlı: kadherin + bazı selektin

Ca bağımsız adh molekülleri

İntegrin mag. Bağımlı selektin immgln sup ailesi(ncam icam)(nöral/intercell hc adh molk)

Uterus endometriyum epiteli

Tek kat priz

Böbrek prx tübül eptl

Tek katlı küb

Ovaryum yüzey öetü eptl

Tek kat küb

Parakeratinize epitel nerede

Ağız içi sert damak gingiva gibi çekirdeği kaybolmamış keratinize epitel

Çok kat priz epit 2 yer

Göz konj


Erk üretr membr

Vestibulum hariç sol epit

Yal çok katlı sill silind

Yalancı çok katlı sterosilyalı

Epidd


Duc deff

Gobletli epitel

Yalancı çok katlı

Basit asiner beze örnek

Paraüretral bez

Ekrin


Apokrin


Holokrin

Ekrin (merokrin) ter, pank


Apokrin koltuk altı koku, meme, dış kulak


Holokrin yağ, gonad, tarsal(meibomian)

Seröz


Muköz


Mikst bezler

Parot pank lakrimal


Brunnner özefagus goblet kardiya ve pilor


Submand(s) subling(m)

Noroendokrin hücreler

Epitel dokuda bulunan yardımcı hücrelerdendir


Adrenal medullada var kortekste yok


Salgıları parakrin etkili endokrin değil


Dnes apud argentaffin kromaffin de denir


Gia apud hcleri: serotonin karsinoid sendrom

Gap junction nerede yok

İskelet kasında yok, düz kasta var

Sind sistemi lamina propriası özellğ

Gevş bağ doku

Sind sist submukoza, deri retiküler özellğ

Düzensiz sıkı bağ

Bağ dokusu hcleri

Fibroblast: en çok, hareketsiz, kök


Yağ: bölünmez


Histiosit: makrofajdan, antj sunar


Mast: bazo granül, metakromatik, toluidin mavisi, ıgE, allerji, beyX ve omurilikX, marker triptaz


Plazma h: immglb, russel cisimc,saat kadranı-araba tekerleği görünüm


Retikulum h: fag


Pigment h: (melanosit), pia mater

İltihaplı bağ dokusunda çekirdeği periferde, içerisinde asidofilik inklüzyonlar olan hücreler kim

Plazma hc. (Asidofilik inklüzyonlar: russel cisimleri-ig artıklarıdır)

Srs-a yapan hücre

Ltc4 d4 e4


Anaflaksinin yavaş etkili maddesi


Mast hcresi


(Heparin, histamin, eozinofil cemotactic factor, serim proteaz(triptaz kimaz))


Granül boşalt durduran: sitokalazin

Mast hücresinden salınıp anjiotensin 2 yaptıran ve aterosklerozda düz kas apoptozu yaptıran

Kimaz

Bağ dokusu prtleri

Kolllojen:


-en bol glisin, en spesifik hidroksiprolin


-2 embriyo, 3 düz kas 3 damar duv, 4 bazal lam


-uzun lifçik (fibriller): 1 2 3 5 11


-lifçik ilişkili (facit) : 9 12 14... (büyük)


-ağ: 4, tutturucu:7Elastik: 3 tipaşama oksitalan, elaunin, elastik lifler. Fibrillin, desmosin, izodesmosin. Hidroksilizin yok. Hprolin az.Retiküler:


-tip3 koll, arginofil pas gümüş, yarada önce retiküler sonra tip 1 koll

Bağ doku ara elemanları

Glikoproteinler


1fibronektin: İntegrinle tutunma


2laminin: epitel hleri bazal membna bağlar, entaktin(nidogen), proteoglikan, İntegrin, kolljn bağlantı


3tenaskin: ağır, matürde sentX, yara iyileş, kas tendon kavşğ, malign tm


4osteopontin: Ca


5kondronektin: kıkırdak , t2 koll bağl


6 osteonektin: hidroksiapatit bağl


7 entaktin, nidogen: bazal memb yapşProteoglikanlar


Agrekan: kıkırdak, hyl asit bağl


Sindekan, fibroglikan: h yüzyi


ProteoglikanlarAgrekan: kıkırdak, hyl asit bağlSindekan, fibroglikan: h yüzyiGlukozanler (mukopol)Hyal asit: en çok en büyükGlukozanler (mukopol)


Hyal asit: en çok en büyükProteoglikandan zengin matriksi olan ve erişkinde gelişen dişin pulpasında görülen bağ dokusu hangisidir

Embriyonik bağ doku

Lenfatik dokuda izlenen, arginoffilik boyanan, tip3 koljjnden zengin bağ dokusu?

Retiküler doku

Dalgalı pembe bantlar izlenen, ligaman ve büyük damar duvarlarında bulunan bağ doku?

Elastik bağ doku

İzogen grup içeren doku

Kıkırdak doku

Kıkırdak dokunun dışınk saran fibröz doku ve kollojen tipi

Perikondriyum, tip1 kollj

Kondrosit sentezine etkiler


GH


Tiroksin


TestosteronKortizon


Östradiol

+ + +


- -

Kondrosit etrafonda gag zengin bölge

Teritoriyal alan (kapsül matriksi)

Kıkırdak büyümesi 1: interstisiyel

Mevcut kondrositlerin bölünmesi


Kıkırdak büyümesi 2 apozisyonel

Perikondriyumdaki hclerin farklılaşması

Özellikle fibröz kıkırdakta çok sentezlenen madde

Versikan

Kıkırdak doku ve kalsifikasyon

Elastik -


Hyalin+


Fibröz+

Sinovyal eklem kıkırdağı

Hyalin

Sternoklakuler eklem disklerinde kıkırdak

Fibröz

Kulak kepçesi kıkırdak

Elastik

Tiroid krioid aritenoid kıkırdak

Hyalin

Fetal iskelet dokusu kıkırdakları

Hyalin

Diskus intervertebralis kıkırdağı

Fibröz

Dış kulak kanalı kıkırdağı

Elastik

Östaki borusu kıkırdağı

Elastik

Temporomandibuler eklem diski kıkırdağı

Fibröz

Meniskus kıkırdağı

Fibröz

Östaki borusu kıkırdağı

Elastik

Plika vokalis ve kuneiform kıkırdak

Elastik

Tendon kemiğe yapışma yeri

Fibröz

Epifiz plakları

Hyalin

Epiglottis

Elastik

Kıkırdak doku çelitleri


-vaskülarite


-perikondriyum


-kollj


-özel

Hepsi avasküler


Sadece fibrözde perikond yok


Fibröz 1+2, diğerleri tip 2 kollojen


Elastik kıkırdakta elastik lifler orceinle boyanır


Fibröz kıkırdakta fibroblast bol

Dokudaki kolljn miktarı için bakılan

Hidroksiprolin

Periostu kemiğe yapıştıran

Şarpey lifleri

Kemik mateiksi kollojenleri

1 ve 5

Periostsuz 3 yer

Tendon kasın kemiğe tutund


Kemiğin kıkırdakla örtülü


Sesamoid

Mezenşim hclerinin osteoblastlara farklaşmasını uyaran

Bmf (bon matur fak)

Kemik oluşum şekilleri 1: mezenkimden osteoblast oluşur, bu taslaklarsa kemikleşme merkezleri belirir

Endokondral

Kemik oluşumu 2: önceden var olan kılıflar içindeki mezenşimden gelişir

İntramembranöz

Uzun kemiklerin diyafizinde primer kemikleşme ne zaman başlar

8. Sekiz hafta

Sekonder kemikleşme merkezi ilk dizde görülür, neresi oluşur

Epifiz

Kemiği enine ve boyuna büyüten

En: periost


Boy: epifiz plk

Kemik büyünesini indüklemek için verilen rekombinant bmf7

Op1 osteojenik prt 1

Osteoprogenitör hücre farklılaştırıcı

Cbfa1 çekirdek bağlanma faktörü alfa 1

Kemik büyümesi bitince kemik yüzeyini örten hücre ve kim yapar

Astar hücre


Osteoblast yapar

Kemik matriks prt

Kollj 1


Osteokalsin : ca bağl


Osteonektin : kllj - hidroksi apatt bğl


Siyaloprotein 1 2 : minerlzsyon


Osteopontin: hclerin matrikse tuttn.


Alkalen fosfataz: alkalizasyon

Kemik dokuda tek katlı epitel gibi yan yana dizilmiş hcler

Osteoblast

Osteoblast rspleri

D vit


Igf 1


Parathormon

Her lakunada kaç osteosit var

1

Monosit


Çok nükleus


Howship lakunası


Asit foafataz kollojenaz katepsin K


Sealing zone İntegrin


Piridinolinler

Osteoklast

Osteoblast etkiler

Pth +


Vitd +


İl1 +


T3 t4 +


Igf 1 +


Pge2 +


Tnf +


Östrjn +


Steroid -


Osteoklast etkiler

Pth +


VitD +


İl6 +


İl 11 +


Kalsitonin -


Östrjn - (il 6 yı azaltır)


Tgf b-


IFN -


Pge2 -

Kemik kanalları

Havers uzunlamasına


Volkman enine kanallardır

Rankl rsp içeren hcler 3

Ki stromal hc


Osteoblast


T lenfosit

Pth rspleri kimde ve pth nın etkisi nedir

Pth rsp: osteoblasttadır. Osteoklastta yok.


Pth varlığında rankl ekspresyonu artar

Osteoblasttan üretilen ve osteoklast sayısını azaltan (kontrol altında tutan) madde ve mekanizması

Monositler kemik dokuya gelerek makrofaja dönüşür. Makrofajlar rank reseptörü yapar. Osteoblast rank ligandı (rankl) ile makrofajı tutup osteklasta dönüştürür.Osteoblastta sentezlenen osteoprotegerin rankl için tuxak reseptördür. Rank rsp'ne tutunmayı ve kemik yıkımını azaltır.


Pth osteoblast etkileri

Osteoprotegerin üretimini azaltır


Mcsf üretimini artırır


Rank ligand üzetimini artırır

Yağ doku çeşitleri gelişim faktörleri

Ppar/rxr transkripsiyon faktörleri ile mezenkimal dokudan beyaz(sarı) yd.Katekolaminlerin varlığında prdm16/pgc1 transkripsiyon faktörleri ile mezenlimden kahverengi yd gelişir

Beyaz yağ dokusu olmayan 4 yer

Göz kap


Penis


Skrotum


Kulak kepç

Beyaz yağ dokudan 3 hormon

Leptin


Adiponektin


Rezistin

Kahverengi yağ dokusu ısı işlemleri

Termogenin


Ucp 1 (uncoupling

Epidermis hcleri

Melanosit


Merkel


Langerhans

Nöral krest


8. Hafta


Epidermise ulaşana ilk hc


Striatum bazalede

Melanosit

Kemik iliğinden


12-13. Haftada


Malphigi katı (bazal+spinoz)


Antijen sunumu


Spinozumda


Birbeck granülleri

Langrhna

Nöral krest


8 12 hft


Mekanorsp


Stplz granüll


Nöroendokrin görevleri de var


Sinir plağı


Merkel

Epidermal hcre farklılaşması

Kök hc


Bazal hc


Spinoz hc


Granüler hc


Keratinize hc

Desmosom yoğun


Sağlamlık


Tonofilaman bol


Hcler arası köprülerHangi tabaka

Spinozum

Keratohyalin granüller


Filaggrin


Lipit içerikli lamellat granüller (geçirmezlik, yalıtım)


D vit sent

Granülozum

Eleidin

Lucidum

Dermis ve tabaka içerikleri

Dış papiller tabaka:


-corpuscula tactus (meissner)Derin retiküler tabaka:


-kalınlığı değişken

Büllöz pemfigoid ve pemfigus farkı

Büll p: papiller tabakada tip7 kollj bazal lamina tutulm sağlar. Dermisi epidermise bağlayan burada hastalıkPemf: keratinositler arası bağl kopması

Deride parasemp

Yok

Deri en dayanıklı tabaka

Retiküler tab

Serbest sinir uçlarının sonlandığı tabaka

Granülozum

İki nokta diskrimin


Düşük frekans vibrsy


Ciltte hafif dokunma


Dermal papillada

Meissner

Genişlemiş uçlu dokunma rspdür


İggo kubbe rsp

Merkel diskleri

Çok az adaptasyon


Derin yerleş


Derin dokunun deformasy devamlı habercisi


Eklem kapsülü ve rotasyon


Sıcaklık

Ruffini

Çok hızlı adaptasyon


Hızlı hareketler algılanır


Propriosepsiyon


Derin dokunma basınç

Pacini

Gıdıklanma kaşınma

İnce myelinsiz C lif

Bat kıvrıntılı tübüler


Kokusuz elektrolitli


Sempatik kolinerjik

Ekrin (merokrin)

Hormonla uyarılan


Isı rolü olmayan


Genital bölgede


Adrenerjik sınır sonlanmaları

Apokrin

Kas dokunun kökeni

3. Haftada somitler başlar; dermomyotomdan kas ve deri oluşur.İsk: paraaksiyel mezo


Düz: splenknik mez ve ektoderm


Kalp: splnk mezo

Mezoderm kökenli olmayan düz kaslar

Pupil sfinkt kasl


Pupil dilatör kasl


Meme - ter bezl kas dokusu

Kas gelişimi genleri

Myo d


Mtf 5


Myostatin -


Mads box ailesinde serum response faktör

Kas gelişim hastalıkları

Duchen: distrofin yok


Becker: distrofin eksik


Poland sekansı: pectoral kaslar yok


Prune belly: karın kasları yok


Mcardle: tip5 glikojen depo


Kas etrafı bağ dokular

Tek kas lifi: endo


Kas demeti, fasikülünü: peri


Tüm kası saran: epimisyum

T tübül özellikleri


Hangi bantta


Lümeninde ne var


Çizgiki kas ve kalp kası organizasy


Görev

Aı bandını kuşatır


Lümeninde hücre dışı sıvı var


İskelet kası triad kalpte diad


Ap nin yayılımı

Myozinlerin tamamı


Boyu değişmez


Koyu, ışık geçmez


Anizotropik


A bandı

H bandı?


M çizgisi?

H: sadece myozin


M: h ortası, myozin kuyruklarının birleşim noktası

Sadece aktin


Ortası Z


I bandıdır

Miyozinleri m çizgisinde tutan

Miyomezin

Myozini m çizgisine tutturan

C prt

Aktinin serbest kısmını tutup, uzunluğunu ayarlayan

Tropomodülin

Aktinin Z çizgisine bağlandığı yeri kapatan

Cap Z prt

Miyozini Z çizgisine bağlayan, sarkomerin aşırı gerilmesini engelleyen, aktin-miyozini bir arada tutan

Titin

Globuler aktinleri birleştirip fibriler yapan

Nebulin

Fibriller aktini Z çizgsine bağl

Alfa aktinin

Z çizgni hc zarına bağlayan

Desmin

Komşu desminleri bağlayan?


Desminle birlikte bulunan ısı şok prt?

1 plektin


2 ab kristalin

Aktini hücre zarına bağlayan

Distrofin

Distrofinin hücre zarında bağlandığı yer

Beta distroglikan

Beta distroglikanı hücre dışındaki laminine bağlayan

Alfa distroglikan

Distroglikanların hücre zarında kompleks yaptığı prt

Sarkoglikanlar

Tropomiyozin görevi


Troponin görevleri


Mı da spesifik oln


Tropomiyozin aktinin aktif bölgelerini kapar


Troponin I aktin myozin etkileşimini önler


Trop C Ca bağlar


Trop T tropomyozine bağlı

Myozin zincir yapısı

2 ağır 4 hafif

Flamanlardan atp az aktivitesi olan

Miyozin başı

Sinir son ucundan ach boşaltılan bölge

Lineer dens barlar (yoğun çubuklar)

Ach rsp alt birim ve görevleri

2 alfa: ach bağlanır açılır


Beta


Delta


Gama


5 birimdir

Aserilkolin esteraz nerede ve inhibitörü kim

Post sinaptik membrandadır


Neostigmin inhib

Hemi kolinyum işlevi

Asetil kolin sentezinin hız kıs basaöağı olan kolin reuptake sini bozar

Ach salınımı aşamaları

N tipi voltaj bğlı ca kanalı


Kalsiyum kalmodulin


Sinapsin aktvsy


Ekzositoz

Kas kasılmasında hücreye kalsiyum salınımı

T tübül dihidropiridin reseptörü, membran depol olunca: sarkplz ret daki ryanodin Ca kanalını açar.

Myozin başının atp az aktivitesi için gereken iyon

Mg

Ayp nin yumuşatıcı etkisi ve rigor mortis

Fibrillerin birbiri üzerinde kayması ile kasılma gerçekleşir. Yeni atp bağlanınca myozin akrinden ayrılır. Yumştc etki budur. Olmazsa r m.

Kas gevşemesinde ana mekanizma

Serca ile ca un temizlenmesi

Ryanodin mutasyonunda hangi ilaçlar kötü etkili ve tedavi

Süksinil kolin veya halotan!!


Malign hipertermi


Tdv: dantrolen

Organik fosfat zehirlenmesi

Asetilkolin esterazı bozar.

Nikotinin kasa etkisi

Asetil kolin benzeri etkiyle kasar

Kürar kasa etkisi

Ach ile yarışıp etkisini azaltır

Neostigmin fizostigmin kasa etkisi

Ach esteraz inh (saatler

Metakolin kasa etkisi

Ach benzeri etki kasar

Karbakol etkisi

Ach benzeri etki kasar

Botul tox kasa etki

Ach sal boz.

Diizopropil florofosfat( sinir gazı) etkisi

Ach esterazı inh(haftalarca)

İstirahatte atpnin çoğu?


Ağır egzersizde yavaş kasta atp?


Maratoncu atpsinin çoğu?

1 yağ asidi


2 oksdf fosf


3 yağ asid

Çizg kas tipleri

1 kırmızı yavaş maraton yer çekimi


2a 400 m, fotbol basket


2b beyaz, parmak, halter, 100m koş

Coatamer 1 ve 2

Cop2 ger den golgiye


Cop1 golgiden gere

Mikrotübül ve mikroflaman yapılar

Mikrovillus ve sterosilya mikroflamandan oluşur.Sentriol, bazal csm, siller(titrek tüy), flagell, mitoz mekğ mikrotübülden oluşur

Kas kasılıp gevş sırasında atp harcanan yerler

1 ach eksositoz


2 çapraz köprünün aktini çekmesi


3 ca nın sr ye dönmesi(serca)


4 uygun iyonik ortam nak atpaz

Düz kasta ince flamanlar ?


Ca bağlayan?


T tübülü yerine bulunan?


Z çizg yerine bulunan?

Kaldesmon ve kalponin (+aktin myozin troponin)


Kalmodülin


Kaveola


Yoğun cisim

Düz kasta myozin bağlanma bölgesini kapatanlar 2

Kaldesmon


Kalretikülin

Düz kasta tropomiyozin pozisyonu ,,, ile düzenlenir

Fosforilasyon

İskelet kasındaki troponine karşılık düz kasta ,,, vardır

Kalmodulin

Düz kaslardaki ... ara flamanı vardır, damar düz kasında ... da vardır

Desmin (skeletin)


Vimentin

Düz kasta aktinler ...ya tutunur. Düz kasta sinir kas kavşağı ...

Dens bodyYoktur

Düz kasın kasılması için gereken kalsiyum ... dan gelir

Hücre dışından

Düz kas kasılırken hücreye giren kalsiyum ... ya bağlanır

Kalmodulin

Kalsiyum kalmodulin kompleksi düz kasta ... yı aktive eder

Myozin hafif zincir KİNAZ

Letch fenomeni hangi hücrede ve nedir

Düz kasta kasılma sırasında aktin myozin kitlenerek (mandal yapısı-kilitlenmiş köprü) atp tasarrufu sağlamasıdır

Düz kasta ... azaldığı zaman ... ile kasılma sona erer

Hücre içi Ca azalınca Myozin fosfataz aktive olur, myozindeki fosforu koparıp kasılmayı bitirir

Düz kas tipleri nelerdir

Viseral(tek birimli)


Multiunit(çok birimli)

Barsak üreter mesane uterus küçük arterioldeki sinirsel inervasyondan ... çalışan, kararlı zar dinlenim potansiyeli olmadığı için ... aktiviteleri bulunan düz kas çeşidi nedir?

Bağımsız


Spontan pace maker


Viseral (tek birimli) düz kas

Viseral düz kaslar gerilmeye ... ile cevap verir. Ancak lümeni olan organlarda düz kaslar, lümen içi hacim arttığında adaptasyon için gevşeyebilir. Bu duruma ... denir

KasılarakStres gevşemesi(plastisite)(mide, mesane)

Düz kas miktarı artması gerektiğinde ... ile büyür

Hem hipertrofi hem hiperplazi

Multiunit düz kasta sinir kesilirse kasılma ..., çünkü kontraksiyon denetimi ... dır. ... aktiviteleri yoktur.

OlmazNöronaldirPace maker

Multiunit düz kas örnekleri


İpucu: Göz 2; erkek üro 1; solunum 1, dolaşım 1

İris


Silier cisim


Vas deferans


Bronş duvarı


Büyük damar duvarı

Alfa motor nöron ... lifleri inerve eder

Ekstrafuzal

Gama motor nöronlar... lifleri uyarırlar

İntrafuzal

İskeket kasında 2 tip lif var. Kas kitlesini ve kuvvetini oluşturan ... liflerdir. Diğeri ise kas iğciklerini olulturan ve tüm kas boyunca uzanmayan ... liflerdir

Ekstrafuzalİntrafuzal

İntrafuzal lifler 2 ye ayrılır: bunlar çekirdek ... lifler ve çekirdek ... liflerdir. Statik cevaptan ...; dinamik cevaptan ... sorumludur.

Zinciri / torbası


Zinciri / torbası


Primer sonlanma ... sinir lifi tarafından ; sekonder sonlanma ... sinir lifi tarafından yapılır.İntrafuzal liflerden çekirdek torbası(kesesi) liflerde ... sonlanmalar; çekirdek zinciri liflerde ... sonlanmalar bulunur.

Grup 1a afferentGrup 2 afferentDinamik gama motor lifi(plak sonu), grup 1a afferentStatik gama motor lifi(kuyruk sonu), grup 1a afferent, grup 2 afferent

Annülospiral sonlanma ... nın diğer adı, bahar dalı=çalı dalı=iz sonlanma ... nın diğer adıdır

PrimerSekonder

Golgi tendon organından propriyoseptif bilgi sinyallerini alan lif ...dır

Grup 1b afferent

Refleks çekici vurulunca kasın boyu uzar. Uzamayı algılayan ... dır. Uzaman bilgisi ... afferent lif ile medulla spinalise gelir. Mspinaliste nörotransmitter ... dır. Derin tendon refleksi ... sinaptiktir.

Kas iğciği


1a


Glutamat


Mono

Kas kasılır ve liflerin gerginliği artar. Bu gerginliği algılayan ... dır. Gerim bilgisi ... afferent lifle mspinalise taşınır. Golgi tendon refleksi(uzama reaksiyonu, ters gerilme refleksi) nörotransmitteri ... dır. Kasın kopmasını önler. ... sinaptik bir reflekstir.

Golgi tendon organı


1b


Glisin


Disinaptik

A alfa (1a) duyusal lifi ... dan


A alfa (1b) duyusal lifi ... dan gelir


A alfa motor lifi .. ya


A gama motor lifi .. ya gider

Kas iğciği(intrafuzal kas lifi)


Golgi tendon organı


Ekstrafuzal kas lifi


Kas iğciği(intrafıiuzal kas lifi)


Golgi tendon refleksinde ... , ... , ... nöronlaroiı vardır. (Disinaptik); derin tendon refleksinde ... ve ... nöronları vardır(monosinaptik).

1b afferent, glisinerjik ara nöron, motor nöron1a afferent, motor nöron

İntrafuzal kas liflerini inerve ederek gerginliğini ayarlayan ... motor nörondur.

Gama motor