• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Isang uri ng babasahing di-piksyon at minsan ay tinatawag ding tekstong ekspositori.

Tekstong Impormatibo

Mga halimbawa ng Tekstong Impormatibo.

Biyograpiya


Dictionary


Encyclopedia


Almanac


Atbp.

Mga Uri ng Tekstong Impormatibo.

Kasaysayan


Pag-uulat Pang-impormasyon


Pagpapaliwanag

Sa uring ito ng teksto, inilalahad ang mga totoong pangyayaring naganap sa isang panahon o pagkakataon.

Kasaysayan


Halimbawa:


Historical account


Balita

Sa uring ito nakalahad ang mahahalagang kaalaman o impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na nabubuhay, gayundin sa mga pangyayari sa paligid.

Pag-uulat Pang-impormasyon


Halimbawa:


Mga paksang kaugnay ng teknolohiya, global warming, cyberbullying, mga hayop na malapit nang maubos atbp.

Ito ang uri ng tekstong impormatibong nagbibigay ng paliwanag kung paano o bakit naganap ang isang bagay o pangyayari.Karaniwang ginagamitan ng larawan, dayagram o flowchart na may kasamang paliwanag.

Pagpapaliwanag

Isang pagpapahayag ng mga impresyon o kakintalang likha ng pandama.

Tekstong Deskriptibo

Mga uri ng Tekstong Deskriptibo.

Karaniwan/Obhetibo


Masining/Subhetibo

Nagbibigay ng impormasyon ayon sa pangkalahatang pagtingin o pangmalas.

Karaniwan/Obhetibo

Nagpapahayag ng isang buhay na larawan batay sa damdamin at pangmalas ng may-akda.

Masining/Subhetibo

Apat na Mahahalagang Kasangkapang Ginagamit sa Malinaw na Paglalarawan.

Wika


Detalye


Pananaw


Impresyon

Ito ang paggamit ng mga salitang maaaring tumutukoy o maging reperensiya ng paksang pinag-uusapan sa pangungusap.


Maari itong


Anapora kung kailangang bumalik sa teksto upang malaman kung ano o sino ang tinutukoy.


Katapora kung nauna ang panghalip at malalaman lang kung sino o ano ang tinutukoy kapag ipinagpatuloy ang pagbabasa sa teksto.

Reperensiya (Reference)

Paggamit ng salitang ipapalit sa halip na muling ulitin ang salita.


Substitusyon (Substitution)


Halimbawa:


Nawala ko ang aklat mo. Ibibili na lang kita ng bago.

May binabawas na bahagi ng pangungusap subalit inaasahang maiintindihan o magiging malinaw pa rin sa mambabasa ang pangungusap dahil makatutulong ang nauunang pahayag para matukoy ang nais ipahiwatig ng nawalang salita.

Ellipsis


Halimbawa:


Bumili si Gina ng apat na aklat at si Rina nama'y tatlo.

Nagagamit ang mga pang-ugnay tulad ng at sa pag-uugnay ng sugnay sa sugnay.

Pang-ugnay

Mabibisang salitang ginagamit sa teksto upang magkaroon ito ng kohesyon.

Kohesyong Leksikal

Dalawang uri ng Kohesyong Leksikal.

Reiterasyon


Kolokasyon

Ito ay naglalahad ng mga konsepto upang mahikayat o makumbinsi sa mga tagapakinig o mambabasa.

Tekstong Persuweysib

Tatlong Paraan ng Panghihikayat (Ayon kay Aristotle)

Ethos


Pathos


Logos

Ito ay tumutukoy sa kredibilidad ng isang manunulat

Ethos

Tumutukoy ito sa gamit ng emosyon o damdamin upang mahikayat ang mambabasa.

Pathos

Ito ay tumutukoy sa gamit ng lohika upang makumbinsi ang mambabasa.

Logos

Propaganda Devices (7)

Name-Calling


Glittering Generalities


Transfer


Testimonial


Plain Folks


Card Stacking


Bandwagon

Ito ay pagbibigay ng hindi magandang taguri sa isang produkto o katunggaling politiko upang hindi tangkilikin.

Name-calling

Ito ay ang maganda at nakakasilaw na pahayag ukol sa isang produktong tumutugon sa mga paniniwala at pagpapahalaga ng mambabasa.

Glittering Generalities

Ang paggamit ng isang sikat na personalidad upang mailipat sa isang produkto o tao ang kasikatan.

Transfer

Kapag ang isang sikat na personalidad ay tuwirang nag-endorso ng isang tao o produkto.

Testimonial

Karaniwang itong ginagamit sa kampanya o komersiyal kung saan ang mga kilala o tanyag na tao ay pinalabas na ordinaryong taong nanghihikayat sa boto, produkto, o serbisyo.

Plain Folks

Ipinakikita nito ang lahat ng magagandang katangian ng produkto ngunit hindi binabanggit ang hindi magandang katangian.

Card Stacking

Panghihikayat kung saan hinihimok ang lahat na gamitin ang isang produkto o sumali sa isang pangkat dahil ang lahat ay sumali.

Bandwagon