Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/41

Click to flip

41 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ay isang maigsing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang.
maikling kwento
Isa itong masining na anyo ng panitikan
maikling kwento
Tulad ng nobela at dula, isa rin itong paggagad ng realidad, kung ginagagad ang isang momento lamang o iyong isang madulang pangyayaring naganap sa buhay ng pangunahing tauhan.
maikling kwento
Kabilang sa ______ ang mga tauhan, tagpuan, at suliranin.
simula
Sa mga ______ nalalaman kung sinu-sino ang magsisiganap sa kuwento at kung ano ang papel na gaganapan ng bawat isa.
tauhan
Sa ______ nakasaad ang lugar na pinangyayarihan ng mga aksyon o mga insidente, gayundin ang panahon kung kailan naganap ang kuwento.
tagpuan
At ang bahagi ng ______ ang siyang kababasahan ng problemang haharapin ng pangunahing tauhan.
suliranin
Binubuo ang ______ ng saglit na kasiglahan, tunggalian, at kasukdulan.
gitna
Ang ______ ang naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin.
saglit na kasiglahan
Ang ______ naman ang bahaging kababasahan ng pakikitunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliraning kakaharapin, na minsa'y ang sarili, ang kapwa, o ang kalikasan.
tunggalian
Samantalang, ang ______ ang pinakamadulang bahagi kung saan makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban.
kasukdulan
Binubuo ang ______ ng kakalasan at katapusan
wakas
Ang ______ ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kuwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan.
kakalasan
At ang ______ ang bahaging kababasahan ng magiging resolusyon ng kuwento. Maaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo.
katapusan
Sa kwento ng ______ inilalarawan an mga pangyayaring pangkaugalian ng mga tauhang nagsisiganap upang mabigyan ng kabuuan ang pag-unawa sa kanila ng isang mambabasa.
tauhan
Sa kwento ng ______ binibigyang-diin ang kapaligiran at mga pananamit ng mga tauhan, ang uri ng pamumuhay, at hanapbuhay ng mga tao sa nasabing pook.
katutubong kulay
Sa kwentong ______ nilalahad an mga kwentong pinag-uusapan sa kasalukuyan ng buong bayan.
bayan
Sa kwento ng ______ pinag-uusapan ang mga salaysaying hindi kapanipaniwala.
kababalaghan
Naglalaman ang kwento ng ______ ng mga pangyayaring kasindak-sindak.
katatakutan
Sa kwento ng ______ binibigyang diin ang kapanapanabik at mahahalagang pangyayari na nakapagpapaiba o nakapagbago sa tauhan
madulang pangyayari
Sa kwento ng ______ ipinadarama sa mga mambabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari at kalagayan. Ito ang uri ng maikling kwentong bihirang isulat sapagkat may kahirapan ang paglalarawan ng kaisipan.
sikolohiko
Sa kwento ng ______, nasa balangkas ng pangyayari ang interes ng kwento.
pakikipagsapalaran
Nagbibigay-aliw at nagpapasaya naman sa mambabasa ang kwento ng ______.
katatawanan
Sa padrong ito ay nagsisimula mula sa unahan ng magkakawing na mga pangyayari hanggang sa kahuli-hulihang pangyayari, maari ring magsimula sa hulihan at mag-flash back, o maaaring magsimula sa gitna at gumalaw pauna o pahuli
Orasan
Sa padrong ito, ang isang pangyayari ang siyang sanhi ng mga nalikha pa ng mga iba pang pangyayari.
rebentador
Sa padrong ito, ang mga nagaganap ay pabalik-balik sa kani-kanilang mga panahong may kani-kaniyang mga tagpuan
sayaw
Sa padrong ito, iniharap ang lahat ng mga datos, susuriin ang mga ito saka sasabihin ang isang lohikal na kongklusyon
Analisis
Ano ang kabilang sa Simula?
Tauhan, Tagpuan at Suliranin
tauhan
Ang magsisiganap sa kwento
tagpuan
Ang lugar ng pinangyayarihan ng kwento
suliranin
Ang problema
Binubuo ang gitna ng …
saglit na kasiglahan, kasukdulan at tunggalian
saglit na kasiglahan
panandaliang pagtatagpo
tunggalian
pakikipagsapalaran
kasukdulan
ipinaglalaban
Binubuo ang wakas ng ...
kakalasan at katapusan
kakalasan
unti-unting pagbaba ng takbo ng kuwento
katapusan
resolusyon ng kuwento
Kwentong Tauhan
tungkol sa mga tauhang
Kwentong katutubong kulay
ang kapaligiran at mga pananamit ng mga tauhan, ang uri ng pamumuhay, at hanapbuhay ng mga tao sa nasabing pook.
Kwentong bayan
pinaguusapan ng buong bayan