Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Behandeling TBC

Eerste twee maanden: isoniazide + rifampicine + pyrazinamide +ethambutol
Laatste vier maanden: isoniazide + rifampicine

Controle tijdens tbc behandeling (x3)

-Leverfunctiestoornissen


-Neuropathie


-Optische neuritis

Antibiotica bij rhinosinusitis, eerste keus

amoxicilline

Antibioticum dat je niet voor chronische rhinosinusitis mag geven

flucloxacilline

Noem de 2 meest frequent voorkomendebijwerkingen bij gebruik van inhalatiecorticosteroïden en geef aan hoe dezebijwerkingen voorkomen kunnen worden.

Heesheid


Orale candidiasis
te voorkomen door: mond direct te spoelen na inhalatie

bèta-lactamase-neg H.Influenza
Noem twee antibiotica, en welke is 1e keuze

1) Amoxicilline


2) Doxycycline of macrolide (bij penicillineallergie)

bèta-lactamase-pos H. Influenza


Noem twee antibiotica, en welke is 1e keuze

1) Amoxicilline-clavulaanzuur


2) doxycycline of marcolide (bij penicillineallergie)

Chronisch hartfalen met gereduceerde LVEF, behandeling in goede volgorde

Eerst diuretica


Dan ACE


Bij stabiele conditie ook beta-blokker

Behandeling urine-incontinentie

1e keus tolterodine


2e keus oxybutyine

Behandeling gonorroe

Ceftriaxon 500 mg im

Behandeling Chlamydia

Azitromycine 1g eenmalig

Trichomoniasis

Metrodinazol eenmalig 2g oraal

Syfilis

2,4 miljoen eenheden benzathibinepenicilline im

Werkingsmechansime + hoe effect meten:


Rivaroxiban

Xa remmer


PT

Werkingsmechansime + hoe effect meten:Dabigatran

trombine remmer


aPTT en trombine tijd

Werkingsmechansime + hoe effect meten:Heparine

Antitrombine III --> trombine IIa en Xa remmen


aPTT bij heparine, anti Xa bij LMWH (maar bij begin behandeling longembolie of DVT niet nodig)

Acenocoumarol

Vit-K antagonist --> factor 2,7,9,10


PT --> INR

Stoppen met roken + werkingsmechanisme x3

1) nicotinesubsitutie


2) Bupropion: dopamine/noradrenaline heropname remmers


3) Vareniciline, nicotine agonist, stimulatie nicotinerge receptoren

Pneumonie: pseudomonas aeruginosa

ceftazidime

Legionella

doxycycline