• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back

ARGUMENTO #1:Si Cristo’y Diyos dahil Siya’y nilalang ng Espiritu Santo at walang amang tao.

SAGOT:• Hindi dahil sa si Cristo’y lalang ng ES ay Diyos na. Katunayan pa nga ito ng Kaniyang pagiging tao dahil Siya’y nilalang at hindi manlalalang.• Siya ay nilalang sa pamamagitan ng ES sa tiyan ng Kaniyang ina (Mat. 1:18,20 MB), ito’y katunayan ng Kaniyang pagiging tao dahil ang tao’y nilalalang ng Diyos sa tiyan ng ina (Isa. 44:2).• Hindi naman mapagbabatayan na dahil sa si Cristo’y walang amang tao’y Diyos na, sapagkat kung tatanggapin ito ay lalong magiging Diyos sina Adan at Eba dahil di lamang wala silang amang tao kundi wala rin silang inang tao. (Gen. 2:7).

ARGUMENTO #2:Si Cristo’y Anak Ng Diyos kaya Siya’y Diyos.

SAGOT:• Kung tatanggapin na si Cristo’y Diyos dahil Siya’y Anak Ng Diyos, darami ang Diyos dahil ang mga Cristiano man ay mga Anak Ng Diyos din (I Juan 3:1).• Si Adan man ay tinawag ding “Son of God” (Luk.3:38 KJV) at maging si Solomon ay tinawag ng Diyos na “aking anak” (II Sam. 7:8-14).• Ang pagiging AND ay hindi biological na pangangak o hindi sa kalagayan kundi ito’y karapatang ipinagkakaloob sa lahat ng nagsisitanggap kay Cristo- ito’y priviledge o karapatan [right] (Juan 1:12).

ARGUMENTO #3:Ang pagkabuhay na muli ni Cristo ay nagpapatunay na Siya’y Diyos (Cat. of Chr. Doc.,p.43).

SAGOT:• Hindi ito nagpapatunay na Siya’y Diyos, katunayan pa nga ito na hindi Diyos si Cristo dahil ang tunay na Diyos ay hindi namamatay (I Tim.1:17).• Si Cristo ay tao na binuhay na mag-uli ng Diyos o ng Ama (Gawa 2:23-24,32MB; Gal.1:1). Darami ang Diyos kapag tinanggap ito dahil maging si Lazaro ay nabuhay na mag-uli (Juan 11:43-44) pero hindi nangangahulugang siya’y Diyos.

ARGUMENTO #4:Si Cristo’y nakagawa ng mga himala. Katunayan ito na Siya’y Diyos. (Kat. ng A.K.,p.17).

SAGOT:• Hindi dahil sa si Cristo’y nakagawa ng himala ay nangangahulugang Diyos na Siya dahil ang mga iyon ay ang Diyos ang may gawa, kasangkapan lamang si Cristo na tao sa likas na kalagayan Gawa 2:22- 23MB).• Darami ang Diyos kung tatanggapin ito dahil ang mga apostol man ay nakagawa rin ng himala (Gawa 20:9-10; 19:11-12; 9:40; Mat.14:26-31MB).• Maging si Satanas ay gumagawa rin ng himala (II Tes.2:9-10) pero hindi nangangahulugang Diyos din si Satanas.

ARGUMENTO #5:Ang ELOHIM ay plural o pangmaranihan, tumutukoy ito s Trinidad.

SAGOT:• Hindi ibig sabihin na marami ang Diyos. Hindi tumutukoy ang Elohim sa Trinidad.• Ang Elohim ay tumutukoy sa plural of majesty o pangmaramihang kataga ng paggalang (Oxford Dict.p.454; New Cath.Encyc.Vol.5,p.287).• Kapag ang terminong Elohim ay ginamit upang tumukoy sa tunay na Diyos, ito’y pang-isahan (Compact Dic.of Doctrinal Words,p.80). Ang Elohim ay ang Ama lamang (Efe.4:6 at I Cor.8:6 Restoration of Original Sacred Name Bible).